40-latek aresztowany za uprowadzenie do Hiszpanii dwóch nieletnich Ukrainek. Chciał je prostytuować

Męż­czy­zna oskar­żo­ny o han­del ludź­mi i upro­wa­dza­nie dzie­ci, został zatrzy­ma­ny na dwor­cu auto­bu­so­wym w Madry­cie. Począt­ko­wo twier­dził, że jest wuj­kiem nie­let­nich. Poli­cję powia­do­mio­no już w War­sza­wie.

Poli­cja aresz­to­wa­ła 40-let­nie­go męż­czy­znę naro­do­wo­ści ukra­iń­skiej, któ­ry przy­je­chał auto­bu­sem do Hisz­pa­nii wraz z kil­ko­ma swo­imi rodacz­ka­mi. Wśród nich znaj­do­wa­ły się dwie nasto­lat­ki w wie­ku 15 i 16 lat z ukra­iń­skie­go mia­sta Cher­soń, któ­re męż­czy­zna zamie­rzał pro­sty­tu­ować – poin­for­mo­wa­ła w pią­tek Komen­da Głów­na Poli­cji w Madry­cie. Podej­rza­ny zamie­rzał zabrać je ze sobą do Malagi.

Po przy­by­ciu na połu­dnio­wy dwo­rzec auto­bu­so­wy w Madry­cie wraz z inny­mi oby­wa­te­la­mi Ukra­iny, agen­ci zatrzy­ma­li go pod zarzu­ta­mi han­dlu ludź­mi i upro­wa­dze­nia nieletnich.

Pod­czas rewi­zji baga­żu zna­le­zio­no dużą ilość odzie­ży nie­od­po­wied­niej do niskich tem­pe­ra­tur panu­ją­cych o tej porze roku, a tak­że licz­ne kosme­ty­ki, któ­re wzbu­dzi­ły podej­rze­nia co do praw­dzi­we­go powo­du podróży.

Skarga od szefa organizacji pozarządowej

Poli­cyj­ne śledz­two zosta­ło wsz­czę­te po tym, jak funk­cjo­na­riu­sze z Kor­do­by otrzy­ma­li infor­ma­cję od sze­fa orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, któ­ry podró­żo­wał z War­sza­wy w jed­nym auto­bu­sie z męż­czy­zną i nie­let­ni­mi. Zacho­wa­nie doro­słe­go okre­ślił jako podejrzane.

Infor­ma­cja ta zosta­ła prze­ka­za­na agen­tom Mobil­nej Bry­ga­dy Trans­por­tu na dwor­cu auto­bu­so­wym w Madry­cie. Prze­chwy­ci­li oni oso­bę obję­tą docho­dze­niem wraz z mło­dy­mi kobie­ta­mi i kil­ko­ma świad­ka­mi, prze­ka­zu­jąc ich w ręce poli­cjan­tów spe­cja­li­zu­ją­cych się w wal­ce z han­dlem ludźmi.

Podawał się za wujka dzieci

Podej­rza­ny, oby­wa­tel Ukra­iny, zacho­wy­wał się agre­syw­nie wobec funk­cjo­na­riu­szy, pró­bo­wał nawet pobić jed­ne­go z nich. Twier­dził, że jest wuj­kiem obu nasto­la­tek, któ­re mia­ły być sio­stra­mi, i że spra­wu­je nad nimi opie­kę, mimo że nie noszą wspól­ne­go nazwi­ska, ani nie posia­da­ją żad­nych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych ich pokre­wień­stwo. Oprócz ubrań i kosme­ty­ków w baga­żu zna­le­zio­no biżu­te­rię, 4 300 euro w gotów­ce i narkotyki.

Począt­ko­wo nie­let­nie potwier­dza­ły wer­sję swo­je­go rze­ko­me­go opie­ku­na, póź­niej jed­nak zaczę­ły popa­dać w sprzecz­no­ści w zezna­niach skła­da­nych poli­cji, np. nie poda­ły tego same­go kolo­ru domu, w któ­rym mia­ły ponoć miesz­kać razem w Ukra­inie. Osta­tecz­nie przy­zna­ły, że nie są spo­krew­nio­ne ani ze sobą, ani z porywaczem.

Po prze­pro­wa­dze­niu kil­ku wywia­dów funk­cjo­na­riu­sze dowie­dzie­li się, że jed­na z nie­let­nich była w związ­ku z podej­rza­nym, a dru­ga zosta­ła nakło­nio­na przez nich do opusz­cze­nia kra­ju wbrew woli rodzi­ców, któ­rzy podej­rze­wa­li złe zamia­ry mężczyzny.

Nasto­lat­ki znaj­du­ją się obec­nie pod opie­ką pod­mio­tów spe­cja­li­zu­ją­cych się w pomo­cy ofia­rom han­dlu ludź­mi, a poli­cjan­ci zatrzy­ma­li męż­czy­znę jako domnie­ma­ne­go spraw­cę prze­stępstw han­dlu ludź­mi i upro­wa­dze­nia dzieci.

Źródła

  1. Público.es (01.04.2022). Dete­ni­do por tra­er a Espa­ña a dos meno­res de Ucra­nia para pro­sti­tu­ir­las. Públi­co. https://www.publico.es/sociedad/detenido-traer-espana-menores-ucrania-prostituirlas.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
  2. Rosa­do, A. (01.04.2022). Dete­ni­do por via­jar con dos meno­res ucra­nia­nas a las que pre­ten­día pro­sti­tu­ir en la Costa del Sol. El Español. https://www.elespanol.com/malaga/20220401/detenido-menores-ucranianas-pretendia-prostituir-costa-sol/661684137_0.html