• MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  Nie­kie­dy uzna­je się, że bada­nia Amne­sty nad pro­sty­tu­cją w Nor­we­gii dostar­cza­ją dowo­dów na to, że model nor­dyc­ki nie dekry­mi­na­li­zu­je pro­sty­tu­ują­cych się osób, mimo takich zało­żeń. Oraz, że fak­tycz­nie powo­du­je im znacz­ne szko­dy, w tym przy­mu­so­we eks­mi­sje, depor­ta­cje i odmo­wę opie­ki medycz­nej. Jed­nak­że, bada­nia oka­za­ły się być błęd­ne. Mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo doty­czą­ce praw czło­wie­ka zosta­ło błęd­nie zin­ter­pre­to­wa­ne, przez co z tych…

  czy­taj dalej

 • Świadectwo „Chciałam z tym skończyć, ale nie mogłam”

  Nigdy z nikim nie podzie­li­łam się całą histo­rią. Nie chcia­łam zagłę­biać się w dra­stycz­ne szcze­gó­ły, ponie­waż są dla mnie zbyt bole­sne. Myślę, że to co napi­sa­łam jest wystar­cza­ją­co przy­kre. Gdy pierw­szy raz spo­tka­łam się ze star­szym męż­czy­zną mia­łam 16 lat i zła­ma­ne ser­ce. Pierw­szy raz ser­ce zła­mał mi mój tato. Był czło­wie­kiem nie­pa­nu­ją­cym nad swo­imi emo­cja­mi, agre­syw­nym. Wychowany…

  czy­taj dalej

 • Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Przez dwa­dzie­ścia lat zna­ne i ano­ni­mo­we oso­by z ruchu kobie­ce­go, z jego wiel­ką oddol­ną siłą i roz­le­gło­ścią, pró­bo­wa­ły prze­ka­zać coś bar­dzo pro­ste­go: por­no­gra­fia się zda­rza. To się zda­rza. Praw­ni­cy, nazy­waj­cie to jak chce­cie – nazy­waj­cie to mową, nazy­waj­cie to czy­nem, nazy­waj­cie to zacho­wa­niem. Catha­ri­ne A. Mac­Kin­non i ja nazwa­ły­śmy to prak­ty­ką, kie­dy opi­sy­wa­ły­śmy to w Anty­por­no­gra­ficz­nym Roz­po­rzą­dze­niu o Pra­wach Oby­wa­tel­skich, któ­re przy­go­to­wa­ły­śmy dla…

  czy­taj dalej

 • Problem z frazesem „praca seksualna to praca”

  Chcia­łam napi­sać krót­ki arty­kuł o moich pro­ble­mach z powie­dze­niem “pra­ca sek­su­al­na to pra­ca”, któ­re jest jed­nym z naj­częst­szych chwy­tów reto­rycz­nych uży­wa­nych przez pro­pa­ga­to­rów han­dlu sek­sem. Coraz czę­ściej zauwa­żam, że w odpo­wie­dzi na jakie­kol­wiek kry­tycz­ne wobec prze­my­słu sek­su­al­ne­go sta­no­wi­sko ludzie reagu­ją wykrzy­ku­jąc „pra­ca sek­su­al­na jest pracą!”.

  czy­taj dalej

 • Prostytucja a kolonializm

  Wraz z pod­bo­jem tery­to­rial­nym impe­ria­li­stycz­ne admi­ni­stra­cje pod­ję­ły pró­bę kon­tro­li pry­wat­nych i sek­su­al­nych aspek­tów życia rdzen­nej lud­no­ści, aby narzu­cić im nowy moral­ny porzą­dek. Kolo­ni­za­to­rzy przy­nie­śli ze sobą bia­łą, męską domi­na­cję, któ­rą znie­wo­li­li rdzen­ne kobie­ty. Tere­ny, któ­rych jesz­cze nie zaję­li, nazy­wa­li „dzie­wi­czy­mi” — dopó­ki ich nie okra­dli, nie pod­bi­li i nie zawłasz­czy­li. W tym kon­tek­ście kwe­stia pro­sty­tu­cji — a więc fizycz­ne­go podboju…

  czy­taj dalej

 • Prostytucja a klasa średnia

  W ostat­nim cza­sie popu­lar­ne sta­ły się argu­men­ty poli­­ty­cz­no-pra­w­ne doty­czą­ce trak­to­wa­nia pro­sty­tu­cji jak każ­de­go inne­go zawo­du. Co cie­ka­we, upo­wszech­ni­ły się nawet w tych nur­tach femi­ni­zmu, któ­re w prze­szło­ści przed­sta­wia­ły się jako cał­ko­wi­cie prze­ciw­ne jakiej­kol­wiek pra­cy sek­su­al­nej, jak na przy­kład femi­nizm anar­chi­stycz­ny. Nie­któ­re pra­cow­ni­ce, któ­re wie­rzą w tezy o dekry­mi­na­li­za­cji, mówią otwar­cie, że wolą już „pra­co­wać jako dziw­ka niż w McDo­nal­dzie czy…

  czy­taj dalej

 • Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  czy­taj dalej

 • Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłam­stwo (The Lie, 1979) Napi­sa­łam i wygło­si­łam Kłam­stwo jako prze­mo­wę na wie­cu 20 paź­dzier­ni­ka 1979, w Bry­ant Park, zaraz za pięk­ną i monu­men­tal­ną Głów­ną Biblio­te­ką Publicz­ną Nowe­go Jor­ku. Ten park, zwy­kle prze­peł­nio­ny dile­ra­mi nar­ko­ty­ków, wraz z budyn­kiem biblio­te­ki wyzna­cza dol­ną gra­ni­cę Times Squ­are – sto­li­cy prze­mo­cy sek­su­al­nej w uprze­my­sło­wio­nej Ame­ry­ce. Pięć tysię­cy osób, wśród któ­rych zde­cy­do­wa­ną więk­szość sta­no­wi­ły kobie­ty, przemaszerowało…

  czy­taj dalej