• 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniż­sze argu­men­ty skie­ro­wa­ne są prze­ciw­ko wszel­kim for­mom pro­sty­tu­cji respek­to­wa­nym lub popie­ra­nym przez pań­stwo, w tym lega­li­za­cji bur­de­li i strę­czy­cie­li, dekry­mi­na­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go, depe­na­li­za­cji pro­sty­tu­cji poprzez prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce obo­wiąz­ko­we kon­tro­le zdro­wot­ne dla kobiet w pro­sty­tu­cji lub jakie­mu­kol­wiek sys­te­mo­wi, któ­ry uzna­je pro­sty­tu­cję za pra­cę lub wymie­nia ją jako jed­ną ze ście­żek zawo­do­wych moż­li­wych do pod­ję­cia przez kobiety.

  czy­taj dalej

 • Świadectwo: „Przemoc karmi się milczeniem”

  Prze­moc kar­mi się mil­cze­niem – chy­ba że jesteś pro­sty­tut­ką.  Powyż­sze hasło jest powszech­nie uży­wa­ne w femi­ni­stycz­nym świe­cie. Nie mogła­bym się z nim mniej zga­dzać. Pro­blem zaczy­na się wte­dy, gdy docho­dzi do zupeł­nej dehie­rar­chi­za­cji prze­mo­cy od jej fun­da­men­tów. Dzi­wi mnie bez­czel­ność samo­zwań­czych femi­ni­stek, któ­re insy­nu­ują, że bar­dziej szko­dli­we dla kobiet jest wypły­nię­cie naszych histo­rii na świa­tło dzien­ne, niż…

  czy­taj dalej

 • Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czte­rech fran­cu­skich akto­rów por­no zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt w ramach ruchu nazy­wa­ne­go #metoo fran­cu­skie­go prze­my­słu por­no­gra­ficz­ne­go. Orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne nawo­łu­ją do zakoń­cze­nia bez­kar­no­ści w tym sektorze.

  czy­taj dalej

 • Rząd hiszpański obiecuje znieść prostytucję w kraju

  Anna Obłę­kow­ska 16 paź­dzier­ni­ka tego roku, pod­czas 40stego Kon­gre­su Fede­ral­ne­go, socjal­de­mo­kra­tycz­na hisz­pań­ska par­tia PSOE (Hisz­pań­ska Socja­li­stycz­na Par­tia Robot­ni­cza) ogło­si­ła nowe refor­my pra­wa pra­cy. Sku­pia­ła się na tak pod­sta­wo­wych eko­no­micz­nie kwe­stiach jak pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej, refor­my sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go, czy zatrzy­ma­nie postę­pu­ją­cej pre­ka­ry­za­cji rynk pra­cy. Co zna­mien­ne, w tym samym doku­men­cie opo­wie­dzia­ła się wyraź­nie w dys­ku­sji na temat prostytucji…

  czy­taj dalej