• Kryzys uchodźczy(ń). Media i aktywistki donoszą o eskalacji przemocy seksualnej.

  Dwa tygo­dnie temu pisząc o gwał­tach wojen­nych na Ukra­in­kach sta­ra­ły­śmy się zasy­gna­li­zo­wać, że doświad­cze­nie prze­mo­cy sek­su­al­nej w trak­cie woj­ny to nie kwe­stia czy, ale kwe­stia kie­dy zarów­no dla ucie­ka­ją­cych przed woj­ną kobiet, jak i tych, któ­re zosta­ły w Ukra­inie. Prze­moc sek­su­al­na jest czę­ścią woj­ny i każ­de­go kon­flik­tu zbroj­ne­go, o czym przy­po­mi­na Wio­la Rebe­c­ka-Davie w wywia­dzie udzie­lo­nym oko.press 14 mar­ca. Psy­cho­ana­li­tycz­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się…

  czy­taj dalej

 • OnlyFans to nie empowerment

  Tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  czy­taj dalej

 • Dzień Kobiet

  Mówiąc o Dniu Kobiet, coraz czę­ściej zwra­ca się uwa­gę na jego socja­li­stycz­ne korze­nie i robot­ni­cze zna­cze­nie. Pod­czas gdy anty­ka­pi­ta­li­stycz­na reto­ry­ka sta­je się coraz powszech­niej­sza w femi­ni­stycz­nych prze­strze­niach, naj­wyż­szy czas rzu­cić świa­tło na prze­mil­cza­ne, rewo­lu­cyj­ne spoj­rze­nie na pro­sty­tu­cję w ramach dzie­dzic­twa anty­ka­pi­ta­li­stycz­ne­go femi­ni­zmu. Femi­ni­stycz­na kry­ty­ka kapi­ta­li­zmu musi być dogłęb­na, wszech­obec­na i bez­względ­na. Co powin­no tak napraw­dę stać za wykrzy­ki­wa­nym „femi­ni­zmem socjalnym,…

  czy­taj dalej

 • Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Wyni­ki potwier­dza­ją deka­dy prac badaw­czych Neila Mala­mu­tha, pro­fe­so­ra UCLA i współ­au­to­ra bada­nia „Wyda­je się, jak­by jej tam tak napraw­dę nie było”.  – Uczest­nik bada­nia, nabyw­ca usług sek­su­al­nych Według bada­nia opu­bli­ko­wa­ne­go 31 sierp­nia 2015 roku w Jour­nal of Inter­per­so­nal Vio­len­ce, męż­czyź­ni korzy­sta­ją­cy z płat­nych usług sek­su­al­nych są mniej empa­tycz­ni wobec kobiet zaj­mu­ją­cych się pro­sty­tu­cją niż męż­czyź­ni, któ­rzy sek­su nie nabywają…

  czy­taj dalej

 • Liberalizm i śmierć feminizmu

  Był sobie kie­dyś ruch kobie­cy. Dowie­dzia­łam się o nim, czy­ta­jąc wyzwo­lo­ne wyda­nie Rat [1], stwo­rzo­ne przez Robin Mor­gan i kolek­tyw nie­ustra­szo­nych kobiet, któ­re prze­ję­ły nie­za­leż­ną gaze­tę, nad któ­rą pra­co­wa­ły. W wyzwo­lo­nym Rat czy­ta­łam, że jeśli ist­nie­je coś, co odma­wia kobie­tom rów­ne­go udzia­łu, co oczer­nia głos kobiet, co prze­mil­cza wkład kobiet, co nie trak­tu­je kobiet poważnie,…

  czy­taj dalej

 • „Życie ludzkie nie jest abstrakcją” – wojna a kobiety

  Woj­na to for­ma prze­mo­cy uwa­run­ko­wa­nej płcią. Nie moż­na pomi­jać tego tema­tu, nie moż­na z nie­go czy­nić tabu. Giną męż­czyź­ni, któ­ry­mi dowo­dzą męscy przy­wód­cy i to oni są w dużej mie­rze odpo­wie­dzial­ni za zabi­ja­nie. To jed­ni męż­czyź­ni gotu­ją innym męż­czy­znom ten los, ska­zu­jąc ich na wal­kę w imię inte­re­sów wąskiej gru­py u wła­dzy. Jed­no­cze­śnie, w miarę…

  czy­taj dalej

 • Czy  osoby z niepełnosprawnością mają prawo wymagać seksu? Problem „asysty seksualnej”

  Demen­tu­je­my jeden z powra­ca­ją­cych argu­men­tów doty­czą­cy asy­sty seksualnej.

  czy­taj dalej

 • Catharine MacKinnon: przodowniczka myśli abolicjonistycznej i modelu szwedzkiego

  Catha­ri­ne Mac­Kin­non uro­dzi­ła się 7 paź­dzier­ni­ka 1946 roku. Jest ame­ry­kań­ską rady­kal­ną femi­nist­ką i badacz­ką pra­wa z tytu­łem dok­tor­ki nauk poli­tycz­nych, któ­ry uzy­ska­ła na Uni­wer­sy­te­cie Yale. Mac­Kin­non jest naj­bar­dziej zna­na ze swo­jej pra­cy, kon­cen­tru­ją­cej się na pra­wach kobiet oraz prze­mo­cy sek­su­al­nej, w tym mole­sto­wa­niu sek­su­al­nym, gwał­tach, pro­sty­tu­cji, han­dlu ludź­mi i pornografii.

  czy­taj dalej