• Męski feminizm — sojusznictwo czy zawłaszczenie?

  Obser­wu­jąc obec­ny dys­kurs śro­do­wisk pro­gre­syw­nych, moż­na stwier­dzić, że cho­ciaż, owszem, uzna­ją one patriar­chat za zły, to czę­sto plą­czą się w odpo­wie­dzi na pyta­nie, kogo w zasa­dzie krzywdzi…

  czy­taj dalej

 • #FreeFromProstitution, czyli co dzieje się w Parlamencie Europejskim?

  Ruszy­ła kam­pa­nia, aby do euro­par­la­men­tar­ne­go wnio­sku dot. prze­mo­cy wobec kobiet włą­czyć kwe­stie pro­sty­tu­cji. Model Nor­dyc­ki po raz pierw­szy może być wpro­wa­dzo­ny w całej Unii.

  czy­taj dalej

 • O ruchu na rzecz „praw osób pracujących seksualnie”, CZ. III

  Slo­gan-obe­lga „bia­ły femi­nizm” jest obec­nie powszech­nie uży­wa­ny przez pro­su­te­ner­skie „femi­nist­ki”, aby zdys­kre­dy­to­wać abo­li­cjo­nist­ki. W rze­czy­wi­sto­ści stał się on ostat­nio skró­tem do opi­sy­wa­nia rady­kal­nych femi­ni­stek, szcze­gól­nie tych, któ­re pro­wa­dzą kam­pa­nię na rzecz zakoń­cze­nia męskiej prze­mo­cy wobec kobiet i dziew­cząt. Suge­ru­je się, że kobie­ty, któ­re prak­ty­ku­ją „bia­ły femi­nizm”, są o wie­le bar­dziej uprzy­wi­le­jo­wa­ne niż te, któ­re są…

  czy­taj dalej

 • O ruchu na rzecz „praw osób pracujących seksualnie”, CZ. II

  Skąd wziął się ter­min „pra­cow­nik sek­su­al­ny” i dla­cze­go okre­śla­ją się nim sute­ne­rzy i alfon­si? Autor­ka roz­pra­wia się z argu­men­ta­mi śro­do­wisk pro-prostytucyjnych

  czy­taj dalej

 • O ruchu na rzecz „praw osób pracujących seksualnie”, CZ. I

  Nota od tłu­macz­ki: Ustę­py pocho­dzą z roz­dzia­łu dru­gie­go książ­ki Julie Bin­del The Pim­ping of Pro­sti­tu­tion. Abo­li­shing the Sex Work Myth z 2017 roku wyda­nej przez Pal­gra­ve Mac­mil­lan. Selek­cja pod­roz­dzia­łów zosta­ła doko­na­na przez autor­kę tłu­ma­cze­nia. „Nie prze­wi­du­ję sytu­acji, w któ­rej nie będzie pra­cow­ni­ków sek­su­al­nych – w Kenii, w Afry­ce, na świe­cie – bo jest na to popyt. Seks jest pra­wem człowieka,…

  czy­taj dalej

 • Prostytucja w wersji pop. Kilka słów o lukrowaniu prostytucji w „Unholy” Sama Smitha

  W publi­ko­wa­nych przez nas tek­stach czę­sto zazna­cza­my, że we współ­cze­snym dys­kur­sie publicz­nym na temat zja­wi­ska pro­sty­tu­cji domi­nu­je przede wszyst­kim nar­ra­cja libe­­ra­l­no-indy­­wi­­du­­a­li­­sty­cz­na. Libe­ral­ne spoj­rze­nie na pro­sty­tu­cję zakła­da mię­dzy inny­mi, że pro­sty­tu­cja jest pra­cą, dzię­ki któ­rej moż­na się wzbo­ga­cić w szyb­ki, przy­jem­ny i pro­sty spo­sób. Przed­sta­wi­cie­le i przed­sta­wi­ciel­ki femi­ni­zmu libe­ral­ne­go dążą do spo­łecz­nej i praw­nej nor­ma­li­za­cji pro­sty­tu­cji, a ich postu­la­ty są obecnie…

  czy­taj dalej

 • Konflikt interesów: surogacja, konflikt zbrojny, autonomia cielesna kobiet

  „Nic tak nie uwy­dat­nia zwią­za­ne­go z suro­ga­cją dyle­ma­tu «jej cia­ło, moje dziec­ko» jak woj­na. Czy suro­gat­ka powin­na być scho­wa­na w bez­piecz­nym miej­scu, aby chro­nić dziec­ko, któ­re wycho­wu­je dla kogoś inne­go? Czy też powin­na być z wła­sną rodzi­ną, w swo­im rodzin­nym mie­ście, a nawet na uli­cach bro­niąc swo­jej spo­łecz­no­ści?” [1] Komer­cyj­na suro­ga­cja jest legal­na w Ukra­inie od 2002 roku — a bran­ża przeżywa…

  czy­taj dalej

 • Jak Powstaje Międzynarodowy Ruch Abolicjonistyczny? Rozmowa Z World Without Exploitation Youth Coalition

  Roz­mo­wa z Marią Eli­są Esco­bar i Dah­lią Loc­ke z wpro­wa­dze­niem gabe wil­czyń­skiej. Maria Eli­sa Esco­bar — współ­prze­wod­ni­czą­ca koali­cji mło­dzie­żo­wej World Witho­ut Explo­ita­tion. Zaj­mu­je się akty­wi­za­cją i mobi­li­za­cją mło­dzie­ży w Sta­nach Zjed­no­czo­nych do przy­łą­cze­nia się do ruchu na rzecz zakoń­cze­nia wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go i han­dlu ludź­mi. WWE Youth reali­zu­je tę misję poprzez edu­ka­cję publicz­ną, sze­rze­nie świa­do­mo­ści i rzecz­nic­two praw­ne doty­czą­ce poli­ty­ki skon­cen­tro­wa­nej na ofiarach. …

  czy­taj dalej