• Walka socjalna to walka abolicjonistek. Podsumowanie Socjalnego Kongresu Kobiet

  Trzy dni mię­dzy dzie­sią­tym a trzy­na­stym mar­ca przed­sta­wi­ciel­ki sto­wa­rzy­sze­nia Bez spę­dzi­ły w Łodzi – mie­ście kamie­nic, włók­nia­rek, robot­ni­cze­go powsta­nia czerw­co­we­go i nie­usta­ją­cych walk loka­tor­skich oraz pra­cow­ni­czych. W związ­ku z tymi oko­licz­no­ścia­mi to wła­śnie tutaj odby­ła się tego­rocz­na, czwar­ta już edy­cja Socjal­ne­go Kon­gre­su Kobiet, na któ­ry zje­cha­ły opie­kun­ki osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, związ­kow­czy­nie, femi­ni­stycz­ne dzia­łacz­ki i przed­sta­wi­ciel­ki orga­ni­za­cji loka­tor­skich z całej Pol­ski. Głów­nym celem spotkania…

  czy­taj dalej

 • Fizyczne obrażenia w prostytucji. Relacja ginekolożki

  Lia­ne Bis­sin­ger, gine­ko­loż­ka, Mona­chium 2019 Jestem gine­ko­loż­ką z wła­sną prak­ty­ką w Mona­chium, ale mię­dzy 1996 a 2000 rokiem pra­co­wa­łam w Ham­bur­gu w Cen­tral­nej Porad­ni Cho­rób Prze­no­szo­nych Dro­gą Płcio­wą, na któ­rą w skró­cie mówio­no „ZB” [od Zen­tra­le Bera­tungs­stel­le für Sexu­ell Über­trag­ba­re Erkran­kun­gen, przyp. tłum.]. Mia­ło to miej­sce przed wej­ściem w życie Usta­wy o pro­sty­tu­cji z 2002 roku i Usta­wy o ochro­nie osób upra­wia­ją­cych pro­sty­tu­cję z 2017 roku. Trze­ba przyznać,…

  czy­taj dalej

 • Deepfake i sztuczna inteligencja. O tym jak postęp technologiczny sprzyja nowym formom opresji kobiet

  Temat deepfake’ów poja­wił się w prze­strze­ni publicz­nej już kil­ka lat temu. Sam ter­min „deep­fa­ke” pocho­dzi od nazwy użyt­kow­ni­ka witry­ny, któ­ry w 2017 roku zaczął umiesz­czać w sie­ci tre­ści por­no­gra­ficz­ne zma­ni­pu­lo­wa­ne w taki spo­sób, aby zna­la­zły się tam wize­run­ki zna­nych z show-biz­ne­su kobiet.

  czy­taj dalej

 • Pornografia i handel ludźmi. Odkrywanie powiązań

  W latach 70. i 80. femi­nist­ki dowo­dzi­ły, że nie moż­na oddzie­lić pro­sty­tu­cji od por­no­gra­fii lub – jak to z cha­rak­te­ry­stycz­ną dla sie­bie bły­sko­tli­wo­ścią uję­ła Andrea Dwor­kin – „por­no­gra­fia to pro­sty­tu­cja z włą­czo­ną kame­rą” [1]. W kolej­nych deka­dach poja­wi­ły się jed­nak teo­re­tycz­ne i poli­tycz­ne pró­by oddzie­le­nia por­no­gra­fii od pro­sty­tu­cji, co odbi­ło się nega­tyw­nie na jako­ści ana­liz zarów­no zja­wi­ska por­no­gra­fii, jak i prostytucji.…

  czy­taj dalej

 • Przemoc domowa, sporty masowe i maczyzm: co je łączy?

  „It’s coming home” (pol. „Wra­ca do domu”) – tak brzmi wers z bry­tyj­skiej pio­sen­ki „Three Lions” zespo­łu the Light­ning Seeds z 1996 roku. Chwy­tli­wa przy­śpiew­ka począt­ko­wo mia­ła odno­sić się do mistrzostw świa­ta w pił­ce noż­nej, któ­rych gospo­da­rzem była wte­dy Anglia. Jak śpie­wa­ją dalej twór­cy – „Football’s coming home” (pol. „Pił­ka noż­na wra­ca do domu”). Tekst nawią­zu­je do historii…

  czy­taj dalej

 • Przetrwać handel seksem. Fragmenty książki Julie Bindel

  Są to frag­men­ty roz­dzia­łu 11 w książ­ce Julie Bin­del: „The Pim­ping of Pro­sti­tu­tion. Abo­li­shing the Sex Work Myth”. Selek­cja pod­roz­dzia­łów zosta­ła doko­na­na przez autor­kę tłu­ma­cze­nia. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z resz­tą tre­ści przed­sta­wio­nych przez autor­kę w tej książ­ce. *** Kim są femi­nist­ki i akty­wist­ki na rzecz praw czło­wie­ka, któ­re żąda­ją abo­li­cji mię­dzy­na­ro­do­we­go biz­ne­su sek­su­al­ne­go? Co je motywuje?…

  czy­taj dalej

 • Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Bzu – podsumowanie

  Sto­wa­rzy­sze­nie Bez zosta­ło zało­żo­ne 17 grud­nia 2021 roku — w rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia odbył się Pierw­szy Ogól­no­pol­ski Zjazd Bzu. Trwał on dwa dni, tj. 17-18.12.2022, i miał na celu pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go roku naszej dzia­łal­no­ści. Oprócz człon­kiń Sto­wa­rzy­sze­nia zapro­sze­nie otrzy­ma­ły wszyst­kie nasze wolon­ta­riusz­ki oraz oso­by wspie­ra­ją­ce Bez, nie­jed­no­krot­nie od same­go począt­ku. Łącz­nie w wyda­rze­niu wzię­ło udział 28 osób —…

  czy­taj dalej

 • Gwałt — systemowe narzędzie wojny i ludobójstwa

  „Ludo­bój­stwo to każ­de dzia­ła­nie doko­na­ne celo­wo z zamia­rem wynisz­cze­nia naro­do­wych, etnicz­nych, raso­wych lub reli­gij­nych grup lud­no­ści w cało­ści, lub czę­ścio­wo”.  Arty­kuł II, Kon­wen­cja ONZ z 1948 roku Pierw­szym, co może przyjść nam na myśl, kie­dy sły­szy­my o ludo­bój­stwie, to Holo­caust. Jed­no z naj­więk­szych, maso­wych mor­derstw lud­no­ści żydow­skiej, rom­skiej oraz czę­ścio­wo wschod­nio­eu­ro­pej­skiej. Się­ga­jąc pamię­cią głę­biej, pamię­ta­my też o Sre­bre­ni­cy, ludo­bój­stwie Ormian, a obec­nie — Buczy. Ludo­bój­stwo jest wręcz nieodłącznym…

  czy­taj dalej