• Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część III. Nie możemy oddzielić prostytucji od jej kontekstu społecznego

  Poni­żej znaj­du­je się kon­ty­nu­acja dru­giej czę­ści arty­ku­łu „Mark­si­stow­ska ana­li­za «pra­cy sek­su­al­nej»: Czy może­my uznać pro­sty­tu­cję za pra­cę?”. Część III: Nie może­my oddzie­lić pro­sty­tu­cji od jej kon­tek­stu spo­łecz­ne­go „[…] war­tość prze­obra­ża każ­dy pro­dukt pra­cy w spo­łecz­ny hie­ro­glif”. Karol Marks, „Kapi­tał”, tom I [1] Bio­rąc pod uwa­gę zatrwa­ża­ją­cą nie­rów­no­wa­gę płci pomię­dzy wytwór­czy­nia­mi i kon­su­men­ta­mi, obec­ną w prze­my­śle sek­su­al­nym (więk­szość sprze­daw­czyń seksu…

  czy­taj dalej

 • Zieleniak. Ku pamięci ofiar gwałtów wojennych

  Zie­le­niak, obec­nie zna­ny jako tar­go­wi­sko w war­szaw­skiej dziel­ni­cy Ocho­ta, pod­czas powsta­nia war­szaw­skie­go stał się obo­zem i miej­scem kaź­ni lud­no­ści cywil­nej. Został utwo­rzo­ny 4 sierp­nia wraz z przy­by­ciem na Ocho­tę oddzia­łów SS RONA pod dowódz­twem Bro­ni­sła­wa Kamiń­skie­go. Zie­le­niak był oto­czo­ny wyso­kim murem a na jego tere­nie prze­by­wa­ło od kil­ku tysię­cy do kil­ku­na­stu tysię­cy osób dzien­nie – był to punkt zbor­ny dla…

  czy­taj dalej

 • Czarna Pantera – Angela Y. Davis

  Ame­ry­kań­ska dzia­łacz­ka poli­tycz­na, filo­zof­ka, aka­de­micz­ka, uczo­na i autor­ka, bez­kom­pro­mi­so­wa femi­nist­ka. Ange­la Yvon­ne Davis, bo tak brzmi jej peł­ne imię, uro­dzi­ła się 26 stycz­nia 1944 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Choć w 2008 prze­szła na eme­ry­tu­rę jako pro­fe­sor­ka wydzia­łu stu­diów femi­ni­stycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w San­ta Cruz, jej począt­ki dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej dale­kie były od współ­pra­cy z libe­ral­nym insty­tu­cja­mi. Davis to bowiem wie­lo­let­nia członkini…

  czy­taj dalej

 • „Co różni was od konserwatywnego podejścia do prostytucji?”. Stowarzyszenie Bez odpowiada na krytykę

  W czerw­cu człon­ki­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Bez udzie­li­ły wywia­du dzien­ni­kar­ce „Wprost”. Roz­mo­wa z Marze­ną Tar­kow­ską doty­czy­ła mię­dzy inny­mi bie­żą­cej sytu­acji na ryn­ku sek­su­al­nym i pra­wo­daw­stwa zwią­za­ne­go z seks-biz­ne­­sem. Dzien­ni­kar­ka skon­fron­to­wa­ła nas rów­nież z wąt­pli­wo­ścia­mi doty­czą­cy­mi  dzia­łal­no­ści naszej organizacji.

  czy­taj dalej

 • Część II: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

    Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my tekst ame­ry­kań­skiej abo­li­cjo­nist­ki i komu­nist­ki, Espe­ran­zy Fon­se­ci, będą­cy odpo­wie­dzią na przy­ję­cie przez Demo­kra­tycz­nych Socja­li­stów Ame­ry­ki tzw. Rezo­lu­cji nr 53, któ­ra uzna­ła dekry­mi­na­li­za­cję „pra­cy sek­su­al­nej” za jeden z fun­da­men­tal­nych postu­la­tów par­tii. Wyda­rzy­ło się to po gorą­cym ape­lu wysto­so­wa­nym do DSA przez akty­wist­ki z Nowe­go Jor­ku dzia­ła­ją­ce na rzecz „dekry­mu” i to do nich bez­po­śred­nio zwra­ca się Fonseca.…

  czy­taj dalej

 • Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda, część II

  Gin­na Clark, ame­ry­kań­ska psy­cho­ana­li­tycz­ka, opi­sa­ła przy­pa­dek swo­jej pacjent­ki, Avy, któ­ra wzbra­nia­ła się przed poru­sza­niem tema­tów zwią­za­nych z jej sio­strą w trak­cie sesji tera­peu­tycz­nej oraz wyraź­nie zazna­czy­ła, że nie chce o nich mówić. Pacjent­ka i lekar­ka mia­ły więc w tym przy­pad­ku roz­bież­ne inte­re­sy: nie­pew­ność i powścią­gli­wość Avy zde­rza­ły się z doświad­cze­niem i zde­ter­mi­no­wa­niem Clark, by dotrzeć do źró­dło­we­go pro­ble­mu w sytu­acji rodzin­nej. Wraz z postę­pem psychoanalizy…

  czy­taj dalej

 • Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda. Część I

  Czy zgo­da może ukry­wać gwałt? Pyta­nie to może brzmieć jak para­doks lub jak groź­ba; jak kolej­ne obostrze­nie dla swo­bo­dy życia sek­su­al­ne­go. Musi­my jed­nak je posta­wić. Zgo­da na seks nie jest neu­tral­nym mecha­ni­zmem, cho­ciaż jako femi­nist­ki sta­ra­ły­śmy się o to, żeby była trak­to­wa­na jako lek na całe zło. Mimo tego, że zgo­da nie­wąt­pli­wie roz­wią­zu­je wie­le pro­ble­mów związanych…

  czy­taj dalej

 • Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Czy uprzed­mio­to­wie­nie kobiet, dehu­ma­ni­za­cja i nie­rów­ność to imma­nent­ne cechy por­no­gra­fii, od któ­rych nie da się odejść? Czy por­no­gra­fia rów­na się nie­rów­no­ści?  Zwo­len­ni­cy hasła Eric­ki Lust „Nad­szedł czas, by odmie­nić por­no” spo­tka­li się na począt­ku czerw­ca, żeby oglą­dać post­por­no­gra­fię i dys­ku­to­wać o niej na Post-Porn Film Festi­val War­saw. Czym wła­ści­wie jest postpornografia? 

  czy­taj dalej