• Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  W Bzo­wym cyklu recen­zyj­nym pre­zen­tu­ję jed­ną z kla­sycz­nych dla rady­kal­nych femi­ni­stek prac poświę­co­nych por­no­gra­fii i jej oddzia­ły­wa­niu na codzien­ność kobiet. Por­no­gra­fia: Męż­czyź­ni posia­da­ją­cy kobie­ty to książ­ka, któ­ra nie­ste­ty nigdy nie zosta­ła w cało­ści prze­tłu­ma­czo­na na język pol­ski, ale i tak stwier­dzi­łam, że war­to opo­wie­dzieć  o niej szer­sze­mu gro­nu czy­tel­ni­czek, zapra­szam do przeczytania!

  Czytaj dalej

 • Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

  Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

   Raqu­el Rosa­rio San­chez dla Femi­nist Current Grafika autorstwa Annie Banks przedstawiająca aktywistki z obozu Unist’ot’en 21 lute­go 2019 roku, SPACE Inter­na­tio­nal, pro­wa­dzo­na przez prze­trwan­ki [1] orga­ni­za­cja walczącą z han­dlem ludźmi, prze­wo­dziła przełomo­we­mu wyda­rze­niu w Lon­dy­nie. „Women of Colo­ur Aga­inst the Sex Tra­de” było pierw­szym tego rodza­ju spo­tka­niem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, sku­piającym całą swo­ją uwagę na wysłucha­niu głosów o…

  Czytaj dalej

 • Pornografia

  Pornografia

  Tekst za ory­gi­na­łem zawie­ra wyra­że­nia, któ­re powszech­nie są uwa­ża­ne za wulgarne. Andrea Dworkin, Pornografia Weź­my rów­nież pod uwa­gę nasze dusze, któ­re łamią się tro­chę za każ­dym razem, gdy widzi­my sie­bie nawza­jem w łań­cu­chach; albo gdy ku ucie­sze męskie­go spoj­rze­nia patrzy­my na zbli­że­nie naszych warg sro­mo­wych; albo gdy posi­nia­czo­ne lub na kola­nach krzy­czy­my w praw­dzi­wym lub uda­wa­nym bólu,…

  Czytaj dalej

 • Pierwszomajowa odezwa do feministek

  Pierwszomajowa odezwa do feministek

  W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Soli­dar­no­ści Ludzi Pra­cy przy­po­mi­na­my, że wal­ka o dobro­stan kobiet w miej­scach pra­cy, bez­pie­czeń­stwo w domu oraz wol­ność od wyzy­sku sek­su­al­ne­go jest moż­li­wa do osią­gnię­cia tyl­ko na dro­dze anty­ka­pi­ta­li­stycz­nej zmia­ny. Sys­tem gospo­dar­czy opar­ty na zysku i wyni­ka­ją­cy z nie­go patriar­chal­ny sto­su­nek do kobiet jest pod­sta­wo­wą przy­czy­ną uprzed­mio­to­wie­nia kobie­ce­go cia­ła. Jako kobie­ty nie­zwy­kle dotkli­wie odczu­wa­my jak mate­rial­na, ryn­ko­wa rze­czy­wi­stość…

  Czytaj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

  Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

  Część I: Czy seks jest towarem? „Towar wyda­je się na pierw­szy rzut oka rze­czą samą przez się zro­zu­mia­łą i try­wial­ną. Ana­li­za wyka­zu­je, że jest to rzecz dia­bel­nie zawi­kła­na, peł­na meta­fi­zycz­nych sub­tel­no­ści i krucz­ków teo­lo­gicz­nych”. Karol Marks, „Kapi­tał”, tom I [1] Chcąc unik­nąć mora­li­za­tor­skie­go tonu, któ­ry czę­sto towa­rzy­szy dys­ku­sjom o pro­sty­tu­cji i bran­ży sek­su­al­nej, war­to odwo­łać się do pod­sta­wo­wych zało­żeń…

  Czytaj dalej

 • Niemiecka polityka bezczynności wobec wojny w Ukrainie. Wykorzystają to sutenerzy

  Niemiecka polityka bezczynności wobec wojny w Ukrainie. Wykorzystają to sutenerzy

  „Praca w Niemczech” W cza­sach woj­ny pomoc uchodź­com jest czymś abso­lut­nie ele­men­tar­nym, przy­kła­dem huma­ni­ta­ry­zmu. Ludzie koor­dy­nu­ją oddol­ną pomoc, a orga­ni­za­cje dzia­ła­ją pręż­nie, by wypeł­nić lukę tam, gdzie bur­żu­azyj­ne pań­stwo zawo­dzi. Cza­sem jed­nak to, co przez nie­któ­re ugru­po­wa­nia nazy­wa­ne jest „pomo­cą” w rze­czy­wi­sto­ści oka­zu­je się być koszmarem.  Nie­daw­no ber­liń­ska orga­ni­za­cja pro-sexwork w swo­im wpi­sie na insta­gra­mie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej…

  Czytaj dalej

 • Recenzje Bez ogródek #1: Isa Mazzei, Camgirl

  Recenzje Bez ogródek #1: Isa Mazzei, Camgirl

  Zapra­szam do lek­tu­ry pierw­sze­go arty­ku­łu z cyklu „Recen­zje Bez ogró­dek”, w któ­rym na warsz­tat będę bra­ła książ­ki zwią­za­ne z tema­ty­ką sze­ro­ko poję­te­go prze­my­słu sek­su­al­ne­go oraz rady­kal­ne­go i mark­si­stow­skie­go femi­ni­zmu. Będą to zarów­no pozy­cje niszo­we jak i te, któ­re część femi­ni­stek uwa­ża już za kla­sycz­ne. Wszyst­kie jed­nak zamie­rzam oce­niać tak, jak obie­cu­je nazwa mojej rubry­ki – bez ogródek.  Alek­san­dra Bielska

  Czytaj dalej

 • OnlyFans to nie empowerment

  OnlyFans to nie empowerment

  Tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  Czytaj dalej

 • Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Wyni­ki potwier­dza­ją deka­dy prac badaw­czych Neila Mala­mu­tha, pro­fe­so­ra UCLA i współ­au­to­ra badania „Wyda­je się, jak­by jej tam tak napraw­dę nie było”.  – Uczest­nik bada­nia, nabyw­ca usług seksualnych Według bada­nia opu­bli­ko­wa­ne­go 31 sierp­nia 2015 roku w Jour­nal of Inter­per­so­nal Vio­len­ce, męż­czyź­ni korzy­sta­ją­cy z płat­nych usług sek­su­al­nych są mniej empa­tycz­ni wobec kobiet zaj­mu­ją­cych się pro­sty­tu­cją niż męż­czyź­ni, któ­rzy sek­su nie naby­wa­ją…

  Czytaj dalej

 • Liberalizm i śmierć feminizmu

  Liberalizm i śmierć feminizmu

  Był sobie kiedyś ruch kobiecy. Dowiedziałam się o nim, czytając wyzwolone wydanie Rat [1], stworzone przez Robin Morgan i kolektyw nieustraszonych kobiet, które przejęły niezależną gazetę, nad którą pracowały. W wyzwolonym Rat czytałam, że jeśli istnieje coś, co odmawia kobietom równego udziału, co oczernia głos kobiet, co przemilcza wkład kobiet, co nie traktuje kobiet poważnie,…

  Czytaj dalej