• Robią to, bo lubią?

  Praw­dą zna­ną nie od dzi­siaj jest, że prze­mysł por­no­gra­ficz­ny nie­rzad­ko zezwa­la na prze­moc wobec wystę­pu­ją­cych w fil­mach akto­rek. Kul­tu­ro­wo narzu­co­na nor­ma zakła­da­ją­ca, że por­no­gra­fia to pro­dukt skie­ro­wa­ny wyłącz­nie do hege­mo­nicz­nie męskie­go audy­to­rium znaj­du­je swój sprze­ciw w krę­gach nie­któ­rych femi­ni­stek. Popu­la­ry­zu­ją one zja­wi­sko oglą­da­nia por­no­gra­fii przez oso­by, któ­re nie są cis mężczyznami. 

  Czytaj dalej

 • MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  Nie­kie­dy uzna­je się, że bada­nia Amne­sty nad pro­sty­tu­cją w Nor­we­gii dostar­cza­ją dowo­dów na to, że model nor­dyc­ki nie dekry­mi­na­li­zu­je pro­sty­tu­ują­cych się osób, mimo takich zało­żeń. Oraz, że fak­tycz­nie powo­du­je im znacz­ne szko­dy, w tym przy­mu­so­we eks­mi­sje, depor­ta­cje i odmo­wę opie­ki medycz­nej. Jed­nak­że, bada­nia oka­za­ły się być błęd­ne. Mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo doty­czą­ce praw czło­wie­ka zosta­ło błęd­nie zin­ter­pre­to­wa­ne, przez co z tych…

  Czytaj dalej

 • Świadectwo „Chciałam z tym skończyć, ale nie mogłam”

  Świadectwo „Chciałam z tym skończyć, ale nie mogłam”

  Nigdy z nikim nie podzie­li­łam się całą histo­rią. Nie chcia­łam zagłę­biać się w dra­stycz­ne szcze­gó­ły, ponie­waż są dla mnie zbyt bole­sne. Myślę, że to co napi­sa­łam jest wystar­cza­ją­co przykre. Gdy pierw­szy raz spo­tka­łam się ze star­szym męż­czy­zną mia­łam 16 lat i zła­ma­ne ser­ce. Pierw­szy raz ser­ce zła­mał mi mój tato. Był czło­wie­kiem nie­pa­nu­ją­cym nad swo­imi emo­cja­mi, agre­syw­nym. Wycho­wa­ny…

  Czytaj dalej

 • Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Przez dwa­dzie­ścia lat zna­ne i ano­ni­mo­we oso­by z ruchu kobie­ce­go, z jego wiel­ką oddol­ną siłą i roz­le­gło­ścią, pró­bo­wa­ły prze­ka­zać coś bar­dzo pro­ste­go: por­no­gra­fia się zda­rza. To się zda­rza. Praw­ni­cy, nazy­waj­cie to jak chce­cie – nazy­waj­cie to mową, nazy­waj­cie to czy­nem, nazy­waj­cie to zacho­wa­niem. Catha­ri­ne A. Mac­Kin­non i ja nazwa­ły­śmy to prak­ty­ką, kie­dy opi­sy­wa­ły­śmy to w Anty­por­no­gra­ficz­nym Roz­po­rzą­dze­niu o Pra­wach Oby­wa­tel­skich, któ­re przy­go­to­wa­ły­śmy dla…

  Czytaj dalej

 • Problem z frazesem „praca seksualna to praca”

  Chciałam napisać krótki artykuł o moich problemach z powiedzeniem “praca seksualna to praca”, które jest jednym z najczęstszych chwytów retorycznych używanych przez propagatorów handlu seksem. Coraz częściej zauważam, że w odpowiedzi na jakiekolwiek krytyczne wobec przemysłu seksualnego stanowisko ludzie reagują wykrzykując „praca seksualna jest pracą!”.

  Czytaj dalej

 • Prostytucja a klasa średnia

  Prostytucja a klasa średnia

  W ostat­nim cza­sie popu­lar­ne sta­ły się argu­men­ty poli­tycz­no-praw­ne doty­czą­ce trak­to­wa­nia pro­sty­tu­cji jak każ­de­go inne­go zawo­du. Co cie­ka­we, upo­wszech­ni­ły się nawet w tych nur­tach femi­ni­zmu, któ­re w prze­szło­ści przed­sta­wia­ły się jako cał­ko­wi­cie prze­ciw­ne jakiej­kol­wiek pra­cy sek­su­al­nej, jak na przy­kład femi­nizm anar­chi­stycz­ny. Nie­któ­re pra­cow­ni­ce, któ­re wie­rzą w tezy o dekry­mi­na­li­za­cji, mówią otwar­cie, że wolą już „pra­co­wać jako dziw­ka niż w McDo­nal­dzie czy…

  Czytaj dalej

 • Archetypy

  Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  Czytaj dalej

 • Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłam­stwo (The Lie, 1979) Napi­sa­łam i wygło­si­łam Kłam­stwo jako prze­mo­wę na wie­cu 20 paź­dzier­ni­ka 1979, w Bry­ant Park, zaraz za pięk­ną i monu­men­tal­ną Głów­ną Biblio­te­ką Publicz­ną Nowe­go Jor­ku. Ten park, zwy­kle prze­peł­nio­ny dile­ra­mi nar­ko­ty­ków, wraz z budyn­kiem biblio­te­ki wyzna­cza dol­ną gra­ni­cę Times Squ­are – sto­li­cy prze­mo­cy sek­su­al­nej w uprze­my­sło­wio­nej Ame­ry­ce. Pięć tysię­cy osób, wśród któ­rych zde­cy­do­wa­ną więk­szość sta­no­wi­ły kobie­ty, prze­ma­sze­ro­wa­ło…

  Czytaj dalej

 • 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniższe argumenty skierowane są przeciwko wszelkim formom prostytucji respektowanym lub popieranym przez państwo, w tym legalizacji burdeli i stręczycieli, dekryminalizacji przemysłu seksualnego, depenalizacji prostytucji poprzez przepisy wprowadzające obowiązkowe kontrole zdrowotne dla kobiet w prostytucji lub jakiemukolwiek systemowi, który uznaje prostytucję za pracę lub wymienia ją jako jedną ze ścieżek zawodowych możliwych do podjęcia przez kobiety.

  Czytaj dalej