• Lesbijki. Między niewidocznością a podglądactwem

  Lesbijki. Między niewidocznością a podglądactwem

  Trend doty­czą­cy repre­zen­ta­cji mniej­szo­ści w środ­kach maso­we­go prze­ka­zu od kil­ku lat rośnie w siłę. W wie­lu książ­kach, fil­mach, seria­lach czy grach coraz czę­ściej poja­wia­ją się wąt­ki związ­ków par jed­no­pł­cio­wych, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi; może­my obser­wo­wać coraz wię­cej przed­sta­wi­cie­li i przed­sta­wi­cie­lek mniej­szo­ści etnicz­nych, naro­do­wych czy reli­gij­nych. Nie­ste­ty, sama repre­zen­ta­cja może być nie tyl­ko zja­wi­skiem nie­wy­star­cza­ją­cym, by fak­tycz­nie przy­czy­nić się do eman­cy­pa­cji danej…

  Czytaj dalej

 • Męski feminizm — sojusznictwo czy zawłaszczenie?

  Męski feminizm — sojusznictwo czy zawłaszczenie?

  Obserwując obecny dyskurs środowisk progresywnych, można stwierdzić, że chociaż, owszem, uznają one patriarchat za zły, to często plączą się w odpowiedzi na pytanie, kogo w zasadzie krzywdzi…

  Czytaj dalej

 • Przemoc czyha na Ukrainki nie tylko na froncie

  Przemoc czyha na Ukrainki nie tylko na froncie

  Według naj­now­szych danych, od wybu­chu woj­ny przez gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską do Pol­ski prze­szło ponad 6,5 mln osób, nato­miast oko­ło 4,7 mln z nich opu­ści­ło już nasz kraj [1]. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość uchodź­ców sta­no­wią kobie­ty i dzie­ci. Przez ponad pół roku część z nich wyje­cha­ła z Pol­ski do innych kra­jów, a część wró­ci­ła na Ukra­inę. Jed­nak wie­le z nich pozo­sta­ło na tere­nie nasze­go kra­ju.…

  Czytaj dalej