• Męski feminizm — sojusznictwo czy zawłaszczenie?

  Męski feminizm — sojusznictwo czy zawłaszczenie?

  Obserwując obecny dyskurs środowisk progresywnych, można stwierdzić, że chociaż, owszem, uznają one patriarchat za zły, to często plączą się w odpowiedzi na pytanie, kogo w zasadzie krzywdzi…

  Czytaj dalej

 • Przemoc czyha na Ukrainki nie tylko na froncie

  Przemoc czyha na Ukrainki nie tylko na froncie

  Według naj­now­szych danych, od wybu­chu woj­ny przez gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską do Pol­ski prze­szło ponad 6,5 mln osób, nato­miast oko­ło 4,7 mln z nich opu­ści­ło już nasz kraj [1]. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość uchodź­ców sta­no­wią kobie­ty i dzie­ci. Przez ponad pół roku część z nich wyje­cha­ła z Pol­ski do innych kra­jów, a część wró­ci­ła na Ukra­inę. Jed­nak wie­le z nich pozo­sta­ło na tere­nie nasze­go kra­ju.…

  Czytaj dalej