• Mit queerowej emancypacji w przemyśle seksualnym

  Mit queerowej emancypacji w przemyśle seksualnym

  W ostat­nim cza­sie coraz czę­ściej podej­mo­wa­ne są sta­ra­nia mają­ce na celu zmia­nę myśle­nia o prze­my­śle sek­su­al­nym i zbu­do­wa­nie wewnątrz jego struk­tu­ry bez­piecz­nej prze­strze­ni, two­rzo­nej przez i dla osób LGBT+. U korze­ni tego zabie­gu leżą czę­sto dobre, ale opar­te na kul­tu­ro­wej naiw­no­ści i uprosz­czo­nych sche­ma­tach myśle­nia tendencje. Queerowa pornografia – uprzedmiotowienie pod pozorem emancypacji Tak zwa­na queero­wa por­no­gra­fia mia­ła z zało­że­nia wycho­dzić…

  Czytaj dalej

 • Seksualne jest polityczne. Recenzja festiwalu filmów pornograficznych

  Seksualne jest polityczne. Recenzja festiwalu filmów pornograficznych

  Autorka: Katarzyna Damps Uda­jąc się na Post Pxrn Film Festi­val War­saw (PPFFW), posta­no­wi­łam wybrać film, z któ­rym, oce­nia­jąc po tytu­le, naj­trud­niej było­by mi się nie zgo­dzić – w ten spo­sób tra­fi­łam na blok zaty­tu­ło­wa­ny „Sek­su­al­ne jest poli­tycz­ne #1”. Skła­da się on z sied­miu fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych, z któ­rych obej­rza­łam pięć, a w swo­jej recen­zji posta­no­wi­łam sku­pić się na trzech z nich.  W…

  Czytaj dalej