• Polityczna mizoginia, która przeraża. Masakra w Montrealu jako zemsta za emancypację kobiet

  Polityczna mizoginia, która przeraża. Masakra w Montrealu jako zemsta za emancypację kobiet

  Jak co roku, szó­ste­go grud­nia w Kana­dzie wszyst­kie fla­gi zosta­ły opusz­czo­ne do poło­wy masz­tu, a Kana­dyj­ki przy­pię­ły do ubrań bia­łe wstąż­ki. Wie­le z nich nie może uwie­rzyć, że robi to już trzy­dzie­sty trze­ci raz. Pod­czas odby­wa­ją­cych się wie­cy i zgro­ma­dzeń poru­sza­no temat prze­mo­cy domo­wej oraz mor­derstw moty­wo­wa­nych mizo­gi­nią, a nazwi­ska 14 kobiet, któ­re stra­ci­ły życie ponad trzy deka­dy temu, ponow­nie…

  Czytaj dalej

 • Była prostytutka kieruje ostry list do swoich byłych klientów.

  Była prostytutka kieruje ostry list do swoich byłych klientów.

  Poniż­szy list jest tłu­ma­cze­niem publi­ka­cji, któ­ra ory­gi­nal­nie poja­wi­ła się na stro­nie news.com.au. Prze­trwan­ka pro­sty­tu­cji ujaw­nia w bez­kom­pro­mi­so­wym liście do wszyst­kich męż­czyzn, któ­rzy nie­gdyś  pła­ci­li za seks z nią, co tak napraw­dę o nich myślała. Drogi szwagrze, Jeśli kie­dy­kol­wiek myśla­łeś, że mi się podo­basz, jesteś w strasz­li­wym błę­dzie. Ani razu nie mia­łam ocho­ty iść do pra­cy. Jedy­ną rze­czą w mojej gło­wie…

  Czytaj dalej

 • Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czterech francuskich aktorów porno zostało oskarżonych o gwałt w ramach ruchu nazywanego #metoo francuskiego przemysłu pornograficznego. Organizacje feministyczne nawołują do zakończenia bezkarności w tym sektorze.

  Czytaj dalej