• Zieleniak. Ku pamięci ofiar gwałtów wojennych

  Zieleniak. Ku pamięci ofiar gwałtów wojennych

   Zie­le­niak, obec­nie zna­ny jako tar­go­wi­sko w war­szaw­skiej dziel­ni­cy Ocho­ta, pod­czas powsta­nia war­szaw­skie­go stał się obo­zem i miej­scem kaź­ni lud­no­ści cywil­nej. Został utwo­rzo­ny 4 sierp­nia wraz z przy­by­ciem na Ocho­tę oddzia­łów SS RONA pod dowódz­twem Bro­ni­sła­wa Kamiń­skie­go. Zie­le­niak był oto­czo­ny wyso­kim murem a na jego tere­nie prze­by­wa­ło od kil­ku tysię­cy do kil­ku­na­stu tysię­cy osób dzien­nie – był to punkt zbor­ny dla […]

  Czytaj dalej

 • „Co różni was od konserwatywnego podejścia do prostytucji?”. Stowarzyszenie Bez odpowiada na krytykę

  „Co różni was od konserwatywnego podejścia do prostytucji?”. Stowarzyszenie Bez odpowiada na krytykę

  W czerw­cu człon­ki­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Bez udzie­li­ły wywia­du dzien­ni­kar­ce „Wprost”. Roz­mo­wa z Marze­ną Tar­kow­ską doty­czy­ła mię­dzy inny­mi bie­żą­cej sytu­acji na ryn­ku sek­su­al­nym i pra­wo­daw­stwa zwią­za­ne­go z seks-biz­ne­sem. Dzien­ni­kar­ka skon­fron­to­wa­ła nas rów­nież z wąt­pli­wo­ścia­mi doty­czą­cy­mi  dzia­łal­no­ści naszej organizacji.

  Czytaj dalej

 • Nastoletnia Polka przeciwstawiła się swoim sutenerom. Zostali skazani na 20 lat więzienia

  Nastoletnia Polka przeciwstawiła się swoim sutenerom. Zostali skazani na 20 lat więzienia

  Jak poda­je „Eve­ning Stan­dard” 27 maja zapadł wyrok w spra­wie gan­gu han­dla­rzy żywym towa­rem, któ­ry zaro­bił 500 000 fun­tów, wyko­rzy­stu­jąc 300 Polek w sied­miu lon­dyń­skich domach publicz­nych. Po dzie­się­cio­ty­go­dnio­wym pro­ce­sie Seba­stian Zimoch i Anna Zimoch, wraz z Grze­go­rzem Borów­ką, Micha­łem Łoziń­skim i Rafa­łem Łąc­kim, zosta­li ska­za­ni w Isle­worth Crown Court za współ­udział w orga­ni­zo­wa­niu lub umoż­li­wia­niu han­dlu ludź­mi oraz spi­sko­wa­nie w celu czer­pa­nia […]

  Czytaj dalej

 • Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  W przy­pad­ku mole­sto­wa­nia w pra­cy, gróźb bro­nią czy pobić, wie­my, że nale­ży je zgło­sić i ocze­ku­je­my, że spraw­ca­mi prze­mo­cy ktoś się zaj­mie. Kie­dy jed­nak poru­sza­my kwe­stię pro­sty­tu­cji, spo­ty­ka­my się z powszech­ną zmo­wą mil­cze­nia, gdzie ano­ni­mo­we wyzna­nia ofiar, któ­rym uda­ło się pro­sty­tu­cję prze­żyć, są pomi­ja­ne bądź zby­wa­ne, a pro­mu­je się w ich miej­sce wypo­wie­dzi tych osób, któ­re czę­sto nie mają w ogó­le […]

  Czytaj dalej

 • Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Model nor­dyc­ki, zna­ny rów­nież jako neo­abo­li­cjo­nizm, model rów­no­ścio­wy, czę­ścio­wa dekry­mi­na­li­za­cja czy model szwedz­ki, to jeden ze spo­so­bów praw­ne­go zaadre­so­wa­nia kwe­stii pro­sty­tu­cji. Zanim jed­nak sku­pi­my się na samym mode­lu praw­nym, nale­ży nakre­ślić spo­sób, w jaki abo­li­cjo­nist­ki i femi­ni­stycz­na ana­li­za dema­sku­ją świat, w któ­rym dziś żyje­my — świat opie­ra­ją­cy się na patriar­cha­cie i męskiej dominacji.

  Czytaj dalej

 • Niemiecka polityka bezczynności wobec wojny w Ukrainie. Wykorzystają to sutenerzy

  Niemiecka polityka bezczynności wobec wojny w Ukrainie. Wykorzystają to sutenerzy

  „Praca w Niemczech” W cza­sach woj­ny pomoc uchodź­com jest czymś abso­lut­nie ele­men­tar­nym, przy­kła­dem huma­ni­ta­ry­zmu. Ludzie koor­dy­nu­ją oddol­ną pomoc, a orga­ni­za­cje dzia­ła­ją pręż­nie, by wypeł­nić lukę tam, gdzie bur­żu­azyj­ne pań­stwo zawo­dzi. Cza­sem jed­nak to, co przez nie­któ­re ugru­po­wa­nia nazy­wa­ne jest „pomo­cą” w rze­czy­wi­sto­ści oka­zu­je się być koszmarem.  Nie­daw­no ber­liń­ska orga­ni­za­cja pro-sexwork w swo­im wpi­sie na insta­gra­mie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej […]

  Czytaj dalej

 • Przetrwały męską przemoc. Ukrainki w ogniu wojny

  Przetrwały męską przemoc. Ukrainki w ogniu wojny

  Woj­na w Ukra­inie trwa już ponad mie­siąc. Od jej począt­ku do Pol­ski wje­cha­ło ponad dwa milio­ny osób. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość uchodź­ców sta­no­wią kobie­ty. Te trzy zdaw­ko­we infor­ma­cje wystar­czą, by pol­skie orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne z wiel­kim napię­ciem śle­dzi­ły sytu­ację na gra­ni­cy. Ukra­in­ki, czę­sto mając pod opie­ką dzie­ci, zosta­ły pozba­wio­ne swo­je­go dotych­cza­so­we­go życia i muszą pora­dzić sobie w nowym, obcym kra­ju. Te, któ­re […]

  Czytaj dalej

 • Kryzys uchodźczy(ń). Media i aktywistki donoszą o eskalacji przemocy seksualnej.

  Kryzys uchodźczy(ń). Media i aktywistki donoszą o eskalacji przemocy seksualnej.

  Dwa tygo­dnie temu pisząc o gwał­tach wojen­nych na Ukra­in­kach sta­ra­ły­śmy się zasy­gna­li­zo­wać, że doświad­cze­nie prze­mo­cy sek­su­al­nej w trak­cie woj­ny to nie kwe­stia czy, ale kwe­stia kie­dy zarów­no dla ucie­ka­ją­cych przed woj­ną kobiet, jak i tych, któ­re zosta­ły w Ukra­inie. Prze­moc sek­su­al­na jest czę­ścią woj­ny i każ­de­go kon­flik­tu zbroj­ne­go, o czym przy­po­mi­na Wio­la Rebec­ka-Davie w wywia­dzie udzie­lo­nym oko.press 14 mar­ca. Psy­cho­ana­li­tycz­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się […]

  Czytaj dalej

 • Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Wyni­ki potwier­dza­ją deka­dy prac badaw­czych Neila Mala­mu­tha, pro­fe­so­ra UCLA i współ­au­to­ra badania „Wyda­je się, jak­by jej tam tak napraw­dę nie było”.  – Uczest­nik bada­nia, nabyw­ca usług seksualnych Według bada­nia opu­bli­ko­wa­ne­go 31 sierp­nia 2015 roku w Jour­nal of Inter­per­so­nal Vio­len­ce, męż­czyź­ni korzy­sta­ją­cy z płat­nych usług sek­su­al­nych są mniej empa­tycz­ni wobec kobiet zaj­mu­ją­cych się pro­sty­tu­cją niż męż­czyź­ni, któ­rzy sek­su nie naby­wa­ją […]

  Czytaj dalej