• MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  Nie­kie­dy uzna­je się, że bada­nia Amne­sty nad pro­sty­tu­cją w Nor­we­gii dostar­cza­ją dowo­dów na to, że model nor­dyc­ki nie dekry­mi­na­li­zu­je pro­sty­tu­ują­cych się osób, mimo takich zało­żeń. Oraz, że fak­tycz­nie powo­du­je im znacz­ne szko­dy, w tym przy­mu­so­we eks­mi­sje, depor­ta­cje i odmo­wę opie­ki medycz­nej. Jed­nak­że, bada­nia oka­za­ły się być błęd­ne. Mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo doty­czą­ce praw czło­wie­ka zosta­ło błęd­nie zin­ter­pre­to­wa­ne, przez co z tych […]

  Czytaj dalej

 • Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czterech francuskich aktorów porno zostało oskarżonych o gwałt w ramach ruchu nazywanego #metoo francuskiego przemysłu pornograficznego. Organizacje feministyczne nawołują do zakończenia bezkarności w tym sektorze.

  Czytaj dalej

 • Rząd hiszpański obiecuje znieść prostytucję w kraju

  Anna Obłę­kow­ska 16 paź­dzier­ni­ka tego roku, pod­czas 40stego Kon­gre­su Fede­ral­ne­go, socjal­de­mo­kra­tycz­na hisz­pań­ska par­tia PSOE (Hisz­pań­ska Socja­li­stycz­na Par­tia Robot­ni­cza) ogło­si­ła nowe refor­my pra­wa pra­cy. Sku­pia­ła się na tak pod­sta­wo­wych eko­no­micz­nie kwe­stiach jak pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej, refor­my sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go, czy zatrzy­ma­nie postę­pu­ją­cej pre­ka­ry­za­cji rynk pra­cy. Co zna­mien­ne, w tym samym doku­men­cie opo­wie­dzia­ła się wyraź­nie w dys­ku­sji na temat pro­sty­tu­cji […]

  Czytaj dalej