Rząd hiszpański obiecuje znieść prostytucję w kraju

16 paź­dzier­ni­ka tego roku, pod­czas 40. Kon­gre­su Fede­ral­ne­go, socjal­de­mo­kra­tycz­na hisz­pań­ska par­tia PSOE (Hisz­pań­ska Socja­li­stycz­na Par­tia Robot­ni­cza) ogło­si­ła nowe refor­my pra­wa pra­cy. Sku­pia­ła się na tak pod­sta­wo­wych eko­no­micz­nie kwe­stiach jak pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej, refor­my sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go czy zatrzy­ma­nie postę­pu­ją­cej pre­ka­ry­za­cji ryn­ku pra­cy. Co zna­mien­ne, w tym samym doku­men­cie opo­wie­dzia­ła się wyraź­nie w dys­ku­sji na temat pro­sty­tu­cji po stro­nie jej ofiar. W Hisz­pa­nii od wie­lu lat cią­gnie się deba­ta doty­czą­ca odpo­wied­nie­go mode­lu praw­ne­go mają­ce­go na celu zaadre­so­wa­nie pro­ble­mu seks­bran­ży, żeru­ją­ce­go na trud­nej sytu­acji ubo­gich Hisz­pa­nek i imi­gran­tek z glo­bal­ne­go połu­dnia. Nie­któ­rzy człon­ko­wie lewi­co­wej koali­cji w hisz­pań­skim rzą­dzie nie zga­dza­ją się z podej­ściem zapre­zen­to­wa­nym przez PSOE pod­czas kon­gre­su. Mini­stra rów­no­ści Ire­ne Mon­te­ro z par­tii Pode­mos sta­je po stro­nie klien­tów, argu­men­tu­jąc, że kara­nie ich nie dopro­wa­dza do zmniej­sze­nia licz­by alfon­sów. Jed­nak­że nawet ona nie chce bro­nić dotych­cza­so­wych roz­wią­zań praw­nych w Hisz­pa­nii. Według niej wal­ka z wyko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym musi poło­żyć kres „cał­ko­wi­te­mu bra­ko­wi ochro­ny” ofiar prostytucji.

Nowe pra­wo pro­po­no­wa­ne przez PSOE ma karać klien­tów, alfon­sów i wszel­kie­go rodza­ju strę­czy­cie­li, czy­li tzw. „stro­ny trze­cie”. W doku­men­cie może­my prze­czy­tać m.in. że „jest to spo­sób na zakoń­cze­nie naj­więk­sze­go na świe­cie prze­ja­wu łama­nia praw czło­wie­ka wśród kobiet i dziew­cząt. Usta­wa o han­dlu ludź­mi poprzez poli­ty­kę publicz­ną da nowe wyj­ście dla ofiar han­dlu ludź­mi i pro­sty­tu­cji”. Jest to duży suk­ces fron­tu femi­ni­stycz­ne­go w par­tii na polu jurysdykcyjnym.

Wice­pre­mie­ra Hisz­pa­nii, Car­men Calvo, po ogło­sze­niu nowe­go pra­wa sta­no­we­go doty­czą­ce­go pro­sty­tu­cji stwier­dza: „z pew­no­ścią nie będzie jed­no­myśl­no­ści, ale two­rzy­my ruch więk­szo­ścio­wy”. Pomi­mo licz­nych kon­flik­tów wewnętrz Izqu­ier­da Uni­da, czy­li lewi­co­wej koali­cji w hisz­pań­skim rzą­dzie, od same­go począt­ku opto­wa­ła za usta­no­wie­niem nowe­go pra­wa opar­te­go na prze­ko­na­niach abo­li­cjo­ni­stycz­nych. W wywia­dach porów­nu­je bur­de­le do małych, lokal­nych guan­ta­na­mo. Jest to uję­cie tra­dy­cyj­ne dla femi­ni­stycz­ne­go podej­ścia wśród auto­rek pokro­ju Andrei Dworkin. 

Aby jed­nak rady­kal­na posta­wa nie oka­za­ła się wydmusz­ką, koniecz­ne są rów­nież inne zmia­ny struk­tu­ral­ne. Wąt­pli­wo­ści poja­wia­ją się bowiem, gdy spoj­rzy­my na nowy doku­ment z per­spek­ty­wy pod­staw byto­wych osób w pro­sty­tu­cji miesz­ka­ją­cych w Hisz­pa­nii. Sama zmia­na pra­wa naj­czę­ściej oka­zu­je się nie­wy­star­cza­ją­ca. By nowa rze­czy­wi­stość praw­na zadzia­ła­ła korzyst­nie, oso­by wycho­dzą­ce z pro­sty­tu­cji muszą mieć zapew­nio­ne bez­piecz­ne zaple­cze eko­no­micz­ne, dłu­go­ter­mi­no­wą pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, odpo­wied­nie dzia­ła­nia na rzecz wyj­ścia z uza­leż­nie­nia, pomoc w wycho­wa­niu dzie­ci, uspraw­nie­nia dzia­ła­nia służb porząd­ko­wych i wie­le wię­cej. Mimo wszyst­ko rząd Pablo Igle­sia­sa budzi nadzie­ję na moż­li­wość budo­wa­nia spra­wie­dli­wych roz­wią­zań dla kobiet. Przy­glą­daj­my się Hisz­pa­nii z nadzie­ją i trak­tuj­my jako przykład.

Źródła:

[1] https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/10/16/psoe-impulsara-ley-prostitucion-sancione/1159485.html, dostęp: 18.10.2021

[2] https://english.elpais.com/spain/2021-10-18/labor-reforms-and-the-abolition-of-prostitution-spains-prime-minister-sets-out-policy-targets-at-party-congress.html, dostęp: 16.10.2021

[3] https://www.elmundo.es/espana/2021/10/15/6169ad2e21efa001258b45ee.htmldostęp: 16.10.2021

[4] https://www.eldiario.es/politica/psoe-apuesta-ley-abolicion-prostitucion-fijarse-plazos_1_8403626.html, dostęp: 16.10.2021

[5] https://www.elperiodico.com/es/politica/20211017/psoe-ponencia-congreso-prostitucion-12274721, dostęp: 16.10.2021