Kwas GHB, przemysł seksualny i relacje damsko-męskie. Wspólny mianownik

Piguł­ka gwał­tu, koja­rzo­na z podej­rza­ną tablet­ką wrzu­co­ną przez nie­zna­jo­me­go do kolo­ro­we­go drin­ka w klu­bie, wciąż jest owia­na sze­re­giem mitów i nie­do­mó­wień. Kam­pa­nie pro­wa­dzo­ne na jej temat w Pol­sce zazwy­czaj opar­te były na prze­rzu­ca­niu odpo­wie­dzial­no­ści za prze­moc sek­su­al­ną na kobie­ty, infan­ty­li­zo­wa­niu ich i odwra­ca­niu uwa­gi odbior­ców od spraw­cy prze­mo­cy. Dosko­na­łym przy­kła­dem nie­udol­no­ści w reali­zo­wa­niu takich akcji spo­łecz­nych była ta zor­ga­ni­zo­wa­na przez GIS w 2017 roku, któ­rej nie­sław­ne hasło „mądra dziew­czyn­ka pil­nu­je drin­ka” wywo­ła­ło słusz­ne obu­rze­nie wśród pol­skich inter­nau­tek. Poka­za­ły one, że temat gwał­tów jest pro­ble­mem palą­cym dla spra­wy kobie­cej. Temat odu­rza­nia kobiet jest z nim nato­miast nie­roz­łącz­nie zwią­za­ny, gdyż bli­sko sto pro­cent osób odu­rzo­nych przez agre­so­ra to wła­śnie kobie­ty. [1] Naj­czę­ściej w celach wyko­rzy­sta­nia seksualnego.

Ze ska­li pro­ble­mu dosko­na­le zda­ją sobie spra­wę człon­ki­nie oraz człon­ko­wie Kolek­ty­wu Che­mia, któ­ry latem 2021 roku roz­po­czął swo­ją dzia­łal­ność opar­tą na sze­rze­niu rze­tel­nych infor­ma­cji na temat róż­nych form tzw. piguł­ki gwał­tu. Piguł­ka ta, jak same człon­ki­nie moc­no pod­kre­śla­ją, rzad­ko przy­bie­ra fak­tycz­ną for­mę piguł­ki. Wśród publi­ko­wa­nych przez dzia­łacz­ki tre­ści czy­ta­my, że śro­dek odu­rza­ją­cy może dostać się do nasze­go orga­ni­zmu tak­że przez pla­ster, słom­kę, płyn, pro­szek czy nawet iniek­cję. [2] W mediach spo­łecz­no­ścio­wych Che­mii prze­czy­ta­my tak­że histo­rie osób, któ­re doświad­czy­ły odu­rze­nia tzw. piguł­ką gwał­tu. Dzia­łacz­ki kolek­ty­wu zwra­ca­ją szcze­gól­ną uwa­gę na fakt, iż winy za odu­rze­nie nigdy nie pono­si „nie­ostroż­na” kobie­ta. Zawsze jest to decy­du­ją­cy się na tak okrut­ną for­mę prze­mo­cy sek­su­al­nej gwałciciel.

Pigułka gwałtu sojusznikiem sutenerów

Czę­ste dys­ku­sje w femi­ni­stycz­nym gro­nie osa­dza­ją wyko­rzy­sta­nie środ­ków odu­rza­ją­cych w kon­tek­ście impre­zy, alko­ho­lu i zna­jo­mo­ści zawar­tych w klu­bach noc­nych. I choć dla wie­lu z nas jest to naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ny sce­na­riusz, w któ­rym mogły­by­śmy doznać prze­mo­cy sek­su­al­nej na sku­tek odu­rze­nia, tzw. piguł­ka gwał­tu jest tak­że klu­czo­wym sprzy­mie­rzeń­cem sute­ne­rów. W świe­cie prze­my­słu sek­su­al­ne­go, gdzie wyra­że­nie dobro­wol­nej zgo­dy i tak już nie ma pra­wa ist­nieć, wyko­rzy­stu­je się środ­ki odu­rza­ją­ce, aby ode­brać kobie­tom reszt­ki moż­li­wo­ści zawal­cze­nia o sie­bie i swo­je gra­ni­ce. Jed­na z ofiar prze­my­słu por­no­gra­ficz­ne­go, któ­ra zosta­ła odu­rzo­na ben­zo­dia­ze­pi­na­mi i zgwał­co­na na pla­nie opi­su­je swo­je doświad­cze­nie w ten sposób:

„Kie­dy wró­ci­łam na plan fil­mo­wy, zamro­czo­na od table­tek, pomiesz­cze­nie było wypeł­nio­ne ludź­mi. Dźwię­kow­ca­mi, oświe­tle­niow­ca­mi, kame­rzy­sta­mi, maki­ja­ży­sta­mi, tak, nawet „fluff girl” [3]. W sumie ponad 20 osób […] Nie dam rady tego zro­bić — sprze­ci­wi­łam się. Powie­dzia­łam, że chcę się wyco­fać. Ale dopin­gu­ją­cy dali z sie­bie wszyst­ko: „Dasz radę, wyglą­dasz świet­nie! Będziesz gwiaz­dą! Po pro­stu zapo­mnij, że tu jeste­śmy!” Oka­za­ło się, że usia­dłam na kana­pie, na oczach wszyst­kich. A resz­tę wspo­mi­nam pamię­cią ofia­ry gwał­tu”. [4]

Jak pod­kre­śla Kolek­tyw Che­mia, do odu­rze­nia nie zawsze słu­ży fla­go­wa sub­stan­cja piguł­ki gwał­tu, czy­li kwas GHB. Mogą być to tak­że ben­zo­dia­ze­pi­ny, keta­mi­na lub woda utle­nio­na, któ­ra zwięk­sza wraż­li­wość na upo­je­nie alko­ho­lem [5]. W nie­któ­rych przy­pad­kach gwał­ci­cie­lo­wi wystar­cza nawet sam alko­hol. Zwłasz­cza jeśli znaj­du­je się w pozy­cji wła­dzy wobec kobie­ty, jak to ma miej­sce w prze­my­śle seksualnym.

„Pamię­tam, że sie­dzia­łam tam przed sesją i wario­wa­łam w środ­ku. Co ja robię? Sobie? Mojej przy­szło­ści? Myślę, że pro­du­cen­ci zauwa­ży­li, że byłam zde­ner­wo­wa­na i chcia­łam się wyco­fać. Zanim się zorien­to­wa­łam, upi­li mnie i osta­tecz­nie prze­szłam przez to”. [4]

Somnofilia, czyli dalsza dehumanizacja kobiet

Skut­ki epi­de­mii prze­mo­cy, któ­rą pod­sy­ca prze­mysł por­no­gra­ficz­ny, nie koń­czą się na kobie­tach bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­nych w two­rze­nie tych tre­ści. Por­no­gra­fia, bazu­jąc na swo­jej naj­po­tęż­niej­szej bro­ni, jaką jest przy­zwo­le­nie na sek­su­ali­za­cję każ­dej for­my prze­mo­cy i każ­de­go rodza­ju dehu­ma­ni­za­cji, opie­ra spo­rą część fil­mów na „fan­ta­zjach” o odu­rza­niu part­ner­ki i gwał­cie. Fetysz, gene­ro­wa­ny i pod­trzy­my­wa­ny przy życiu przez por­no, opar­ty na chę­ci zgwał­ce­nia kobie­ty śpią­cej lub nie­przy­tom­nej nazy­wa­ny jest som­no­fi­lią. Badał go nor­we­ski psy­cho­log, Sve­in Over­land, pra­cu­jąc z ofia­ra­mi tak zwa­nych „after-par­ty-rapes”, czy­li gwał­ta­mi doko­ny­wa­ny­mi na kobie­tach moc­no pija­nych bądź odu­rzo­nych nar­ko­ty­ka­mi po impre­zie. Over­land wska­zu­je na znacz­ne zwięk­sze­nie się ilo­ści kon­su­mo­wa­ne­go przez męż­czyzn por­no  któ­rym przed­sta­wio­ny jest brak inte­rak­cji z przy­tom­ną, żywą kobietą.

„Jego bada­nia nad por­no­gra­fią wyka­za­ły gwał­tow­ny wzrost w cią­gu ostat­niej deka­dy kate­go­rii takich jak «seks we śnie», a tak­że innych form sek­su, któ­re opie­ra­ją się na bra­ku reak­cji, na zaspo­ka­ja­niu tyl­ko wła­snych potrzeb. […] Śpią­ca kobie­ta nie jest zagro­że­niem — jest nie­obec­na, jest obiek­tem, opa­ko­wa­niem”. [6]

Inne bada­nie z 2021 roku opu­bli­ko­wa­ne przez dr Jes­si­ce Tay­lor, zało­ży­ciel­kę Vic­tim Focus, prze­pro­wa­dzo­ne na pró­bie 22 tys. kobiet, wska­zu­je, że 51% z nich odpo­wie­dzia­ło twier­dzą­co na pyta­nie, czy zda­rzy­ło im się obu­dzić, gdy ich part­ner anga­żo­wał się w czyn­no­ści sek­su­al­ne z nimi, kie­dy spa­ły. [7]

Męż­czyź­ni kupu­ją­cy seks, potra­fią tak­że wyma­gać od pro­sty­tu­tek zaspo­ka­ja­nia tego rodza­ju fan­ta­zji i celo­wo je odurzać.

„Over­land zapy­tał pra­cow­ni­ce sek­su­al­ne w Oslo, czy som­no­fi­lia była czymś, z czym spo­tka­ły się u klien­tów, kil­ka z nich owszem. „Nie było to powszech­ne, ale nie było też rzad­kie” – mówi Over­land. „Jed­na powie­dzia­ła mi, że mia­ła klien­tów, któ­rym napraw­dę ufa, więc pozwo­li­ła im odu­rzyć ją, aby mogli zaspo­ko­ić swo­je fan­ta­zje”. [6]

Nawet w momen­cie pozor­nej zgo­dy kobie­ty w pro­sty­tu­cji, któ­rej gra­ni­ce zazwy­czaj wyzna­czy pie­niądz potrzeb­ny na prze­ży­cie, nie zaś jej wła­sny kom­fort, wciąż mówi­my o bar­dzo nie­bez­piecz­nym pre­ce­den­sie, któ­ry zagra­ża zdro­wiu oraz życiu kobie­ty. W Tel-Avi­vie w 2018 roku miał miej­sce przy­pa­dek, kie­dy kobie­ta sprze­da­ją­ca seks nie prze­ży­ła odu­rze­nia kwa­sem GHB [8]. Klient, zamiast udzie­lić umie­ra­ją­cej pomo­cy, wyku­pił usłu­gę kolej­nej kobie­ty, same­mu będąc pod wpły­wem narkotyków.

Odurzanie jako stały element gwałtu małżeńskiego

Tak jak w samym gwał­cie, w odu­rza­niu kobiet cho­dzi rów­nież o kon­tro­lę, o oka­za­nie pogar­dy ofie­rze, danie upu­stu agre­sji. Męż­czyź­ni kon­su­mu­ją­cy por­no­gra­fię, któ­ra fety­szy­zu­je odu­rza­nie i gwał­ce­nie kobiet, cza­sem decy­du­ją się na zaspo­ka­ja­nie swo­ich fan­ta­zji kosz­tem part­ne­rek. Odu­rza­ją je tzw. piguł­ką gwał­tu bądź upi­ja­ją do nie­przy­tom­no­ści, aby wyko­rzy­stać je sek­su­al­nie, czę­sto zachę­ca­jąc do tego rów­nież innych męż­czyzn ze swo­je­go oto­cze­nia. Kobie­ty doświad­cza­ją­ce tej szcze­gól­nie okrut­nej i trau­ma­tycz­nej for­my prze­mo­cy pada­ją ofia­rą wła­snych mężów, chło­pa­ków, narze­czo­nych, któ­rzy chęt­nie nagry­wa­ją akty prze­mo­cy i udo­stęp­nia­ją je w sie­ci. [9] Prze­moc nie jest więc zwią­za­na z obcym męż­czy­zną, dopie­ro co pozna­nym, ani z sute­ne­rem liczą­cym na pie­nięż­ny pro­fit, a z part­ne­rem, któ­re­mu kobie­ta ufa.

„Sher­rell nie wie­dzia­ła, co się dzie­je, dopó­ki nie zna­la­zła nagra­nia. Jej chło­pak odu­rzał ją, a następ­nie zapra­szał swo­ich przy­ja­ciół do upra­wia­nia z nią sek­su, gdy była nie­przy­tom­na. Nagry­wał fil­my z tych gru­po­wych gwał­tów i sprze­da­wał je w Inter­ne­cie”. [ibid.]

Męż­czyź­ni, soli­da­ry­zu­jąc się w mizo­gi­ni­stycz­nych posta­wach oraz pozy­cjo­nu­jąc wła­sną potrze­bą kon­tro­li i agre­sji ponad bez­pie­czeń­stwem i god­no­ścią part­ne­rek cią­gną wspo­mnia­ny sche­mat prze­mo­cy lata­mi, sto­su­jąc na part­ner­kach rów­nież tech­ni­ki mani­pu­la­cyj­ne. Na począt­ku listo­pa­da tego roku, w Sin­ga­pu­rze, ska­za­nych zosta­ło czte­rech zna­jo­mych, któ­rzy przez sie­dem lat regu­lar­nie poda­wa­li swo­im żonom piguł­ki gwał­tu i dopusz­cza­li się prze­mo­cy sek­su­al­nej. [10]

Bądźmy bezpieczne – safe girl summer

Piguł­ka gwał­tu rysu­je się jako sta­ły ele­ment sys­te­mo­wej oraz jed­nost­ko­wej prze­mo­cy wobec kobiet, będą­cy narzę­dziem w rękach tych, któ­rzy kobie­ty chcą widzieć wyłącz­nie jako przed­mio­ty, słu­żą­ce zaspo­ka­ja­niu męskich fan­ta­zji oraz zarob­ko­wi. Sta­ra­jąc się chro­nić sie­bie oraz bli­skie nam oso­by, może­my się­gnąć po pew­ne stra­te­gie mają­ce na celu zwięk­szyć nasze bez­pie­czeń­stwo lub uła­twić pocią­gnię­cie do odpo­wie­dzial­no­ści spraw­ców prze­mo­cy. Na temat tego, jak zro­bić to naj­sku­tecz­niej rów­nież edu­ku­je Kolek­ty Che­mia, zarów­no w for­mie postów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, jak i pod­ca­stu „Safe girl sum­mer”. [11] W jed­nym z odcin­ków posłu­cha­cie mię­dzy inny­mi o tym, jakie gadże­ty do wykry­cia tzw. piguł­ki gwał­tu poja­wi­ły się na ryn­ku i czy fak­tycz­nie może­my kupić sobie bez­pie­czeń­stwo przed prze­mo­cą na tle płci oraz mizoginią.


Bibliografia:

[1] Zadw­ron, A (2020) Uwa­ga! Piguł­ka gwał­tu! dla: Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Mazur­ski w Olsz­ty­nie, dostęp: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/uwaga-pigulka-gwaltu

[2] Kolek­tyw Che­mia (2021) Piguł­ka Gwał­tu, dostęp: https://www.instagram.com/p/CVhs_iZoVMZ/ 

[3] fluff girl (ang.) – kobie­ta zatrud­nio­na na pla­nie fil­mu por­no­gra­ficz­ne­go odpo­wie­dzial­na za pod­nie­ce­nie męskie­go akto­ra przed nagraniami

[4] Fight the new drug (2022) Porn Pro­du­cers Got Me Drunk So I Couldn’t Back Out of Sho­oting a Sex Sce­ne, dostęp: https://fightthenewdrug.org/suicidegirl-drunk-on-a-porn-set-forced-sex-trafficking-victim/

[5] Kolek­tyw Che­mia (2021) Czym jest kwas GHB? dostęp: https://www.instagram.com/p/CYO3UYpIPfO/ 

[6] Moore, A.. (2021) The sexu­al assault of sle­eping women: the hid­den, hor­ri­fy­ing rape cri­sis in our bedro­oms, dla: The Guar­dian, dostęp: https://www.theguardian.com/society/2021/jun/15/the-sexual-assault-of-sleeping-women-the-hidden-horrifying-crisis-in-britains-bedrooms

[7] Vena­bles, R (2021) Half of women 'have suf­fe­red sexu­al assault by a part­ner whi­le asle­ep’, dla: LBC, dostęp: https://www.lbc.co.uk/news/half-of-women-have-suffered-sexual-assault-by-a-partner-while-asleep/ 

[8] Bre­iner, J. oraz Lee, V. (2018) Man Suspec­ted of Kil­ling Pro­sti­tu­te in Tel Aviv With Date-rape Drug Whi­le With a Second Pro­sti­tu­te, dla: Haaretz, dostęp: https://www.haaretz.com/israel-news/2018-01-22/ty-article/man-suspected-of-killing-prostitute-in-tel-aviv-with-date-rape-drug/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7ea3930000 

[9] Fon­tes, L. (2021) Drug­ging an Inti­ma­te Part­ner as an Abu­se Tac­tic, dla: Dome­stic­Shel­ters, dostęp: https://www.domesticshelters.org/articles/identifying-abuse/drugging-an-intimate-partner-as-an-abuse-tactic

[10] Cal­le­ry, J. (2022) Four friends who drug­ged the­ir wives, wat­ched as they raped each others’ part­ners, then con­gra­tu­la­ted each other for 'put­ting on a good show’ face jail in Sin­ga­po­re, dla: MailOn­li­ne, dostęp: https://www.dailymail.co.uk/news/new-jersey/article-11387025/Four-friends-drugged-wives-watched-raped-partners-face-jail.html[11] Kolek­tyw Che­mia, (2022) Safe girl sum­mer, dla: Spo­ti­fy, dostęp: https://open.spotify.com/show/7mCzclF1hbbDovg4MEIlRn?si=9506987871094003