Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

Czte­rech fran­cu­skich akto­rów por­no zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt w ramach ruchu nazy­wa­ne­go #metoo fran­cu­skie­go prze­my­słu por­no­gra­ficz­ne­go. Orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne nawo­łu­ją do zakoń­cze­nia bez­kar­no­ści w tym sektorze.

Pod­czas rocz­ne­go docho­dze­nia poli­cji pięć­dzie­siąt trzy kobie­ty zgło­si­ły się, by opo­wie­dzieć o nad­uży­ciach, któ­rych  doświad­cza­ły pod­czas krę­ce­nia fil­mów por­no we Fran­cji. Opi­sa­ły kul­tu­rę prze­mo­cy sek­su­al­nej obec­ną w bran­ży, prze­ja­wia­ją­cą się mię­dzy innym odu­rze­nia­mi czy zmu­sza­niem do odgry­wa­nia upo­ka­rza­ją­cych i poni­ża­ją­cych je scen. Trzy­dzie­ści kobiet zło­ży­ło for­mal­na skar­gę na policję. 

Teraz, po raz pierw­szy we Fran­cji, czte­rech akto­rów por­no z któ­rych jeden był głów­nie kame­rzy­stą zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt. Trzech z męż­czyzn, któ­rzy zosta­li oskar­że­ni 29 paź­dzier­ni­ka, znaj­du­je się obec­nie w aresz­cie w ocze­ki­wa­niu na pro­ces, pod­czas gdy ostat­ni z nich pozo­sta­je pod dozo­rem policyjnym.

„To są kobie­ty, któ­rym nie uwie­rzy­ła ani poli­cja, ani ich współ­pra­cow­ni­cy” wyja­śnia Mar­jo­la­ine Vigno­la, praw­nicz­ka z Pary­ża repre­zen­tu­ją­ca dwie z ofiar, w wywia­dzie dla FRANCE24. 

Zwłasz­cza z powo­du umów, któ­re pod­pi­sa­ła część kobiet. Umów, któ­re mia­ły wąt­pli­wą pod­sta­wę praw­ną, a cza­sem były wręcz cał­ko­wi­cie bez­pod­staw­ne z per­spek­ty­wy praw­nej. Ale w świe­cie por­no­gra­fii, jak tyl­ko masz pod­pi­sa­ną umo­wę, ludzie nie będą kopać głę­biej ani spraw­dzać czy jest on wią­żą­cy, czy nie.

To naj­now­szy postęp w śledz­twie doty­czą­cym fran­cu­skiej stro­ny z ama­tor­skim por­no „French Buk­ka­ke”, któ­re roz­po­czę­ło się w mar­cu 2020 roku. W paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku czte­ry oso­by zosta­ły oskar­żo­ne o kwa­li­fi­ko­wa­ne strę­czy­ciel­stwo i han­del ludź­mi. Wśród nich znaj­du­ją się reży­ser por­no, aktor oraz pro­du­cent, z któ­rych ten ostat­ni zało­żył stro­nę French Buk­ka­ke i posłu­gu­je się pseu­do­ni­mem „Pas­cal OP”. Pas­cal OP jest zna­ny w bran­ży z bru­tal­nej por­no­gra­fii w sty­lu gon­zo. Zarów­no on, jak i inny pro­du­cent por­no, pseu­do­nim „Marx Hadix”, prze­by­wa­ją aktu­al­nie w więzieniu. 

„Nieważne czy jesteś w sypialni, czy w filmie pornograficznym, prawo jest to samo”

Fran­cu­ski dzien­nik „Le Pari­sien” [2] dono­si, że nawet męż­czyź­ni, któ­rzy zosta­li oskar­że­ni, mają trud­no­ści z ponow­nym obej­rze­niem fil­mów por­no­gra­ficz­nych na sali roz­praw. Jeden z akto­rów został popro­szo­ny o ponow­ne obej­rze­nie fil­mu, na któ­rym bru­tal­nie zmu­sza aktor­kę do sek­su oral­ne­go. Następ­nie sędzia zapy­tał go, jak opi­sał­by tę sce­nę. Odpo­wie­dział: „w tym przy­pad­ku jestem win­ny, nie mam uspra­wie­dli­wie­nia. Z tego, co zosta­ło mi powie­dzia­ne, wyni­ka, że to gwałt, ponie­waż dziew­czy­na nie wyra­zi­ła zgo­dy…”, po czym zalał się łzami. 

„To dobrze, że akto­rzy tak­że są oskar­ża­ni”, mówi Vigno­la. „Jeśli masz przed sobą kobie­tę, któ­ra pła­cze, a ty kon­ty­nu­ujesz seks anal­ny z nią, nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś w sypial­ni czy w fil­mie por­no­gra­ficz­nym, pra­wo jest takie samo. Zgo­da musi być sta­le odna­wia­na w cza­sie czyn­no­ści seksualnych”.

Rozległa siatka sutenerów”

„Mouve­ment du Nid jest orga­ni­za­cją, któ­ra pro­wa­dzi kam­pa­nię prze­ciw­ko pro­sty­tu­cji i wspie­ra kobie­ty, któ­re są lub były pra­cow­ni­ca­mi sek­su­al­ny­mi. W oświad­cze­niu pra­so­wym orga­ni­za­cja prze­ka­za­ła, że śledz­two „obna­ży­ło jak zor­ga­ni­zo­wa­ny jest prze­stęp­czy prze­mysł por­no: roz­le­gła siat­ka sute­ne­rów i han­dlu ludź­mi, zmu­sza­ją­ca kobie­ty do pro­sty­tu­cji, gwał­tów i tortur”.

Rzecz­nicz­ka orga­ni­za­cji, San­dri­ne Gold­sch­midt, powie­dzia­ła FRANCE24: „To bar­dzo waż­na spra­wa, ponie­waż poka­zu­je, że z bez­kar­no­ścią [w tym prze­my­śle] moż­na wal­czyć, to nie prze­są­dzo­na kwestia”.

Rów­no­le­głe śledz­two, doty­czą­ce fran­cu­skie­go por­ta­lu por­no­gra­ficz­ne­go „Jacqu­ie et Michel”, wsz­czę­to w lip­cu 2020 roku. Otwar­to je po tym, jak trzy orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne „Osez le fémi­ni­sme”, „les Effron­té-es” i „Mouve­ment du Nid” zgło­si­ły poli­cji film autor­stwa inter­ne­to­we­go medium „Kon­bi­ni” [3]. Na nagra­niu dwie kobie­ty ujaw­nia­ły nad­uży­cia, jakich doświad­czy­ły pod­czas krę­ce­nia fil­mów por­no dla „Jacqu­ie et Michel”.

W odpo­wie­dzi na oskar­że­nia w listo­pa­dzie 2020 roku „Jacqu­ie et Michel” i fran­cu­ski gigant prze­my­słu por­no, Marc Dorcel, ogło­si­li, że opra­cu­ją sta­tut doty­czą­cy ety­ki w bran­ży por­no we Fran­cji. Wytycz­ne zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w kwiet­niu 2021 roku po wie­lo­mie­sięcz­nych kon­sul­ta­cjach z oso­ba­mi pra­cu­ją­cy­mi w bran­ży [4].

Sta­tut został jed­nak uzna­ny przez orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne za „sztucz­ny” [5]. Fran­cu­ski dzien­ni­karz Robin D’Angelo, któ­ry przez rok pra­co­wał pod przy­kryw­ką bada­jąc sek­tor ama­tor­skie­go por­no, powie­dział Fran­ce Inter, że „te wytycz­ne to tyl­ko mar­ke­tin­go­wy chwyt, opor­tu­ni­stycz­ny, jeśli nie wręcz cynicz­ny” [6].

Dla praw­nicz­ki Mar­jo­la­ine Vigno­la samo wyda­nie sta­tu­tu „nie jest odpo­wie­dzią na oskar­że­nia o strę­czy­ciel­stwo, zbio­ro­we gwał­ty i han­del ludź­mi. Sta­tut nie może zmie­nić całe­go sys­te­mu. To pró­ba zre­ha­bi­li­to­wa­nia siebie”. 

Fran­cu­ski prze­mysł por­no­gra­ficz­ny nie jest jedy­nym pod lupą. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych akto­ro­wi por­no Rono­wi Jeremy’emu posta­wio­no w sierp­niu tego roku trzy­dzie­ści zarzu­tów gwał­tu lub napa­ści na tle sek­su­al­nym na dwu­dzie­stu jeden kobie­tach i obec­nie prze­by­wa w wię­zie­niu, gdzie ocze­ku­je na proces.

Bibliografia

[1] Tekst źró­dło­wy: https://www.france24.com/en/europe/20211104-is-france-s-porn-industry-having-its-metoo-moment 

[2] https://www.leparisien.fr/faits-divers/il-fallait-tout-le-temps-faire-plus-hard-la-chute-de-joe-eddie-etienne-et-tonyo-acteurs-x-mis-en-examen-pour-viols-31-10-2021-T5RHCUCDVZA5NAV66U36252WEU.php

[3] https://www.youtube.com/watch?v=tKroAhVwHT0&ab_channel=Konbini

[4] https://productions-x-responsables.com/en/

[5] https://twitter.com/osezlefeminisme/status/1330848370622074885

[6] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction/le-difficile-metoo-du-porno-francais-9576521