• Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

    Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

    Część I: Czy seks jest towarem? „Towar wyda­je się na pierw­szy rzut oka rze­czą samą przez się zro­zu­mia­łą i try­wial­ną. Ana­li­za wyka­zu­je, że jest to rzecz dia­bel­nie zawi­kła­na, peł­na meta­fi­zycz­nych sub­tel­no­ści i krucz­ków teo­lo­gicz­nych”. Karol Marks, „Kapi­tał”, tom I [1] Chcąc unik­nąć mora­li­za­tor­skie­go tonu, któ­ry czę­sto towa­rzy­szy dys­ku­sjom o pro­sty­tu­cji i bran­ży sek­su­al­nej, war­to odwo­łać się do pod­sta­wo­wych zało­żeń…

    Czytaj dalej