• OnlyFans to nie empowerment

  OnlyFans to nie empowerment

  Tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  Czytaj dalej

 • Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

  Wyni­ki potwier­dza­ją deka­dy prac badaw­czych Neila Mala­mu­tha, pro­fe­so­ra UCLA i współ­au­to­ra badania „Wyda­je się, jak­by jej tam tak napraw­dę nie było”.  – Uczest­nik bada­nia, nabyw­ca usług seksualnych Według bada­nia opu­bli­ko­wa­ne­go 31 sierp­nia 2015 roku w Jour­nal of Inter­per­so­nal Vio­len­ce, męż­czyź­ni korzy­sta­ją­cy z płat­nych usług sek­su­al­nych są mniej empa­tycz­ni wobec kobiet zaj­mu­ją­cych się pro­sty­tu­cją niż męż­czyź­ni, któ­rzy sek­su nie naby­wa­ją…

  Czytaj dalej

 • Liberalizm i śmierć feminizmu

  Liberalizm i śmierć feminizmu

  Był sobie kiedyś ruch kobiecy. Dowiedziałam się o nim, czytając wyzwolone wydanie Rat [1], stworzone przez Robin Morgan i kolektyw nieustraszonych kobiet, które przejęły niezależną gazetę, nad którą pracowały. W wyzwolonym Rat czytałam, że jeśli istnieje coś, co odmawia kobietom równego udziału, co oczernia głos kobiet, co przemilcza wkład kobiet, co nie traktuje kobiet poważnie,…

  Czytaj dalej

 • MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  MIT: Badania Amnesty w Norwegii dowiodły, że model nordycki jest szkodliwy dla „pracownic seksualnych”

  Czytaj dalej

 • Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Przez dwa­dzie­ścia lat zna­ne i ano­ni­mo­we oso­by z ruchu kobie­ce­go, z jego wiel­ką oddol­ną siłą i roz­le­gło­ścią, pró­bo­wa­ły prze­ka­zać coś bar­dzo pro­ste­go: por­no­gra­fia się zda­rza. To się zda­rza. Praw­ni­cy, nazy­waj­cie to jak chce­cie – nazy­waj­cie to mową, nazy­waj­cie to czy­nem, nazy­waj­cie to zacho­wa­niem. Catha­ri­ne A. Mac­Kin­non i ja nazwa­ły­śmy to prak­ty­ką, kie­dy opi­sy­wa­ły­śmy to w Anty­por­no­gra­ficz­nym Roz­po­rzą­dze­niu o Pra­wach Oby­wa­tel­skich, któ­re przy­go­to­wa­ły­śmy dla…

  Czytaj dalej

 • Problem ze stwierdzeniem „praca seksualna to praca”

  Problem ze stwierdzeniem „praca seksualna to praca”

  Chciałam napisać krótki artykuł o moich problemach z powiedzeniem “praca seksualna to praca”, które jest jednym z najczęstszych chwytów retorycznych używanych przez propagatorów handlu seksem. Coraz częściej zauważam, że w odpowiedzi na jakiekolwiek krytyczne wobec przemysłu seksualnego stanowisko ludzie reagują wykrzykując „praca seksualna jest pracą!”.

  Czytaj dalej

 • Archetypy

  Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  Czytaj dalej

 • 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniższe argumenty skierowane są przeciwko wszelkim formom prostytucji respektowanym lub popieranym przez państwo, w tym legalizacji burdeli i stręczycieli, dekryminalizacji przemysłu seksualnego, depenalizacji prostytucji poprzez przepisy wprowadzające obowiązkowe kontrole zdrowotne dla kobiet w prostytucji lub jakiemukolwiek systemowi, który uznaje prostytucję za pracę lub wymienia ją jako jedną ze ścieżek zawodowych możliwych do podjęcia przez kobiety.

  Czytaj dalej