• Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda, część II

  Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda, część II

  Gin­na Clark, ame­ry­kań­ska psy­cho­ana­li­tycz­ka, opi­sa­ła przy­pa­dek swo­jej pacjent­ki, Avy, któ­ra wzbra­nia­ła się przed poru­sza­niem tema­tów zwią­za­nych z jej sio­strą w trak­cie sesji tera­peu­tycz­nej oraz wyraź­nie zazna­czy­ła, że nie chce o nich mówić. Pacjent­ka i lekar­ka mia­ły więc w tym przy­pad­ku roz­bież­ne inte­re­sy: nie­pew­ność i powścią­gli­wość Avy zde­rza­ły się z doświad­cze­niem i zde­ter­mi­no­wa­niem Clark, by dotrzeć do źró­dło­we­go pro­ble­mu w sytu­acji rodzin­nej. Wraz z postę­pem psy­cho­ana­li­zy […]

  Czytaj dalej

 • Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda. Część I

  Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda. Część I

  Czy zgo­da może ukry­wać gwałt? Pyta­nie to może brzmieć jak para­doks lub jak groź­ba; jak kolej­ne obostrze­nie dla swo­bo­dy życia sek­su­al­ne­go. Musi­my jed­nak je posta­wić. Zgo­da na seks nie jest neu­tral­nym mecha­ni­zmem, cho­ciaż jako femi­nist­ki sta­ra­ły­śmy się o to, żeby była trak­to­wa­na jako lek na całe zło. Mimo tego, że zgo­da nie­wąt­pli­wie roz­wią­zu­je wie­le pro­ble­mów zwią­za­nych […]

  Czytaj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część II. Czy możemy uznać prostytucję za pracę?

  Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część II. Czy możemy uznać prostytucję za pracę?

  Poni­żej znaj­du­je się kon­ty­nu­acja pierw­szej czę­ści arty­ku­łu „Mark­si­stow­ska ana­li­za «pra­cy sek­su­al­nej»: Czy seks jest towa­rem?”.  Część II: Czy może­my uznać „pra­cę sek­su­al­ną” za „pra­cę”? „(…) lecz są wszyst­kie [towa­ry] spro­wa­dzo­ne do jed­na­ko­wej pra­cy ludz­kiej, do abs­trak­cyj­nie ludz­kiej pracy.”, Marks, Kapi­tał, t. I [1] Marks dowo­dzi, że o war­to­ści wymien­nej towa­rów decy­du­je „uprzed­mio­to­wio­na” w nich, nie­zbęd­na do ich […]

  Czytaj dalej

 • Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my tekst ame­ry­kań­skiej abo­li­cjo­nist­ki i komu­nist­ki, Espe­ran­zy Fon­se­ci, będą­cy odpo­wie­dzią na przy­ję­cie przez Demo­kra­tycz­nych Socja­li­stów Ame­ry­ki tzw. Rezo­lu­cji nr 53, któ­ra uzna­ła dekry­mi­na­li­za­cję „pra­cy sek­su­al­nej” za jeden z fun­da­men­tal­nych postu­la­tów par­tii. Wyda­rzy­ło się to po gorą­cym ape­lu wysto­so­wa­nym do DSA przez akty­wist­ki z Nowe­go Jor­ku dzia­ła­ją­ce na rzecz „dekry­mu” i to do nich bez­po­śred­nio zwra­ca się Fon­se­ca. Cho­ciaż […]

  Czytaj dalej

 • Jak Bollywood lukruje „pracę seksualną”

  Jak Bollywood lukruje „pracę seksualną”

  Kolo­ry, dra­ma­tur­gia, taniec i muzy­ka – z tym powszech­nie koja­rzy się Bol­ly­wo­od. Od 2004 roku prze­mysł fil­mo­wy z Indii pod wzglę­dem popu­lar­no­ści prze­ści­ga nawet ame­ry­kań­skie Hol­ly­wo­od, od któ­re­go zaczerp­nął swo­ją nazwę. Ilość widzów Bol­ly­wo­od jest wyraź­nie więk­sza – w prze­cięt­nym roku pro­du­ku­je się tam oko­ło 1000 fil­mów, któ­re oglą­da 3 miliar­dy widzów na całym świe­cie, a w przy­pad­ku Hol­ly­wo­od 500 pro­duk­cji […]

  Czytaj dalej

 • Pornografia

  Pornografia

  Tekst za ory­gi­na­łem zawie­ra wyra­że­nia, któ­re powszech­nie są uwa­ża­ne za wulgarne. Andrea Dworkin, Pornografia Weź­my rów­nież pod uwa­gę nasze dusze, któ­re łamią się tro­chę za każ­dym razem, gdy widzi­my sie­bie nawza­jem w łań­cu­chach; albo gdy ku ucie­sze męskie­go spoj­rze­nia patrzy­my na zbli­że­nie naszych warg sro­mo­wych; albo gdy posi­nia­czo­ne lub na kola­nach krzy­czy­my w praw­dzi­wym lub uda­wa­nym bólu, […]

  Czytaj dalej

 • Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Model nor­dyc­ki, zna­ny rów­nież jako neo­abo­li­cjo­nizm, model rów­no­ścio­wy, czę­ścio­wa dekry­mi­na­li­za­cja czy model szwedz­ki, to jeden ze spo­so­bów praw­ne­go zaadre­so­wa­nia kwe­stii pro­sty­tu­cji. Zanim jed­nak sku­pi­my się na samym mode­lu praw­nym, nale­ży nakre­ślić spo­sób, w jaki abo­li­cjo­nist­ki i femi­ni­stycz­na ana­li­za dema­sku­ją świat, w któ­rym dziś żyje­my — świat opie­ra­ją­cy się na patriar­cha­cie i męskiej dominacji.

  Czytaj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

  Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

  Część I: Czy seks jest towarem? Karol Marks, Kapi­tał, tom I Chcąc unik­nąć mora­li­za­tor­skie­go tonu, któ­ry czę­sto towa­rzy­szy dys­ku­sjom o pro­sty­tu­cji i bran­ży sek­su­al­nej, war­to odwo­łać się do pod­sta­wo­wych zało­żeń mark­si­zmu i prze­ana­li­zo­wać nar­ra­cję „pra­ca sek­su­al­na to pra­ca” wła­śnie z tej per­spek­ty­wy. W szcze­gól­no­ści powin­ni­śmy przyj­rzeć się Mark­sow­skim kon­cep­cjom towa­ru i siły robo­czej, któ­rych celo­we znie­kształ­ca­nie i nad­mier­ne uprosz­cza­nie wspie­ra­ją nar­ra­cję stro­ny prosutenerskiej: […]

  Czytaj dalej

 • OnlyFans to nie empowerment.

  OnlyFans to nie empowerment.

  Pre­zen­tu­je­my tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  Czytaj dalej