• „Życie ludzkie nie jest abstrakcją” – wojna a kobiety

  „Życie ludzkie nie jest abstrakcją” – wojna a kobiety

  Wojna to forma przemocy uwarunkowanej płcią. Nie można pomijać tego tematu, nie można z niego czynić tabu. Giną mężczyźni, którymi dowodzą męscy przywódcy i to oni są w dużej mierze odpowiedzialni za zabijanie. To jedni mężczyźni gotują innym mężczyznom ten los, skazując ich na walkę w imię interesów wąskiej grupy u władzy. Jednocześnie, w miarę wzrostu liczby ofiar wśród ludności cywilnej to kobiety tracą więcej lat życia i częściej umierają po zakończeniu bezpośredniego konfliktu.

  Czytaj dalej

 • Czy  osoby z niepełnosprawnością mają prawo wymagać seksu? Problem „asysty seksualnej”

  Czy  osoby z niepełnosprawnością mają prawo wymagać seksu? Problem „asysty seksualnej”

  Dementujemy jeden z powracających argumentów dotyczący asysty seksualnej.

  Czytaj dalej

 • Andrea Dworkin: Pornografia się zdarza

  Przez dwa­dzie­ścia lat zna­ne i ano­ni­mo­we oso­by z ruchu kobie­ce­go, z jego wiel­ką oddol­ną siłą i roz­le­gło­ścią, pró­bo­wa­ły prze­ka­zać coś bar­dzo pro­ste­go: por­no­gra­fia się zda­rza. To się zda­rza. Praw­ni­cy, nazy­waj­cie to jak chce­cie – nazy­waj­cie to mową, nazy­waj­cie to czy­nem, nazy­waj­cie to zacho­wa­niem. Catha­ri­ne A. Mac­Kin­non i ja nazwa­ły­śmy to prak­ty­ką, kie­dy opi­sy­wa­ły­śmy to w Anty­por­no­gra­ficz­nym Roz­po­rzą­dze­niu o Pra­wach Oby­wa­tel­skich, któ­re przy­go­to­wa­ły­śmy dla […]

  Czytaj dalej

 • Problem z frazesem „praca seksualna to praca”

  Chciałam napisać krótki artykuł o moich problemach z powiedzeniem “praca seksualna to praca”, które jest jednym z najczęstszych chwytów retorycznych używanych przez propagatorów handlu seksem. Coraz częściej zauważam, że w odpowiedzi na jakiekolwiek krytyczne wobec przemysłu seksualnego stanowisko ludzie reagują wykrzykując „praca seksualna jest pracą!”.

  Czytaj dalej

 • Prostytucja a kolonializm

  Prostytucja a kolonializm

  Wraz z pod­bo­jem tery­to­rial­nym impe­ria­li­stycz­ne admi­ni­stra­cje pod­ję­ły pró­bę kon­tro­li pry­wat­nych i sek­su­al­nych aspek­tów życia rdzen­nej lud­no­ści, aby narzu­cić im nowy moral­ny porzą­dek. Kolo­ni­za­to­rzy przy­nie­śli ze sobą bia­łą, męską domi­na­cję, któ­rą znie­wo­li­li rdzen­ne kobie­ty. Tere­ny, któ­rych jesz­cze nie zaję­li, nazy­wa­li „dzie­wi­czy­mi” — dopó­ki ich nie okra­dli, nie pod­bi­li i nie zawłasz­czy­li. W tym kon­tek­ście kwe­stia pro­sty­tu­cji — a więc fizycz­ne­go pod­bo­ju […]

  Czytaj dalej

 • Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłam­stwo (The Lie, 1979) Napi­sa­łam i wygło­si­łam Kłam­stwo jako prze­mo­wę na wie­cu 20 paź­dzier­ni­ka 1979, w Bry­ant Park, zaraz za pięk­ną i monu­men­tal­ną Głów­ną Biblio­te­ką Publicz­ną Nowe­go Jor­ku. Ten park, zwy­kle prze­peł­nio­ny dile­ra­mi nar­ko­ty­ków, wraz z budyn­kiem biblio­te­ki wyzna­cza dol­ną gra­ni­cę Times Squ­are – sto­li­cy prze­mo­cy sek­su­al­nej w uprze­my­sło­wio­nej Ame­ry­ce. Pięć tysię­cy osób, wśród któ­rych zde­cy­do­wa­ną więk­szość sta­no­wi­ły kobie­ty, prze­ma­sze­ro­wa­ło […]

  Czytaj dalej