Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Bzu – podsumowanie

Sto­wa­rzy­sze­nie Bez zosta­ło zało­żo­ne 17 grud­nia 2021 roku — w rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia odbył się Pierw­szy Ogól­no­pol­ski Zjazd Bzu. Trwał on dwa dni, tj. 17-18.12.2022, i miał na celu pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go roku naszej dzia­łal­no­ści. Oprócz człon­kiń Sto­wa­rzy­sze­nia zapro­sze­nie otrzy­ma­ły wszyst­kie nasze wolon­ta­riusz­ki oraz oso­by wspie­ra­ją­ce Bez, nie­jed­no­krot­nie od same­go począt­ku. Łącz­nie w wyda­rze­niu wzię­ło udział 28 osób — 83% sta­no­wi­ły kobie­ty i oso­by o innej iden­ty­fi­ka­cji płcio­wej, a 17% męż­czyź­ni. 40% gościń przy­je­cha­ło spo­za Warszawy.

Stwo­rzy­ły­śmy pierw­szą w Pol­sce prze­strzeń dla zwo­len­ni­czek abo­li­cjo­ni­zmu prze­my­słu sek­su­al­ne­go, aby wymie­nić się doświad­cze­nia­mi i reflek­sja­mi na temat moż­li­wych roz­wią­zań i stra­te­gii pomo­co­wych. Po raz pierw­szy abo­li­cjo­nist­ki z całe­go kra­ju mogły poznać się i w otwar­tej dys­ku­sji zaadre­so­wać naj­waż­niej­sze problemy.

Two­rze­nie siat­ki dzia­ła­czek abo­li­cjo­ni­stycz­nych jest klu­czo­we, ponie­waż pozwa­la nam pra­co­wać sku­tecz­niej i w szer­szym zakre­sie. Mamy moż­li­wość wymia­ny doświad­czeń i wie­dzy, a tak­że war­to­ścio­wych pomy­słów. W ramach takiej wła­śnie wymia­ny nasze człon­ki­nie omó­wi­ły zano­ni­mi­zo­wa­ne case stu­dy (pl. stu­dium przy­pad­ku) pomo­cy kry­zy­so­wej dla osób, któ­re zgło­si­ły się do Sto­wa­rzy­sze­nia. Zwró­ci­ły­śmy uwa­gę na zasto­so­wa­nie wie­dzy zdo­by­tej na szko­le­niach doty­czą­cych pierw­sze­go kon­tak­tu z oso­ba­mi w sytu­acjach kry­zy­so­wych. Ponad­to, prze­pra­co­wa­ły­śmy naj­waż­niej­sze aspek­ty dla dłu­go­trwa­łej, bez­piecz­nej i sku­tecz­nej pomo­cy kobie­tom chcą­cym wyjść z prze­my­słu seksualnego. 

Jako jedy­na w peł­ni oddol­na orga­ni­za­cja w Pol­sce zaj­mu­ją­ca się kwe­stią wyzy­sku w prze­my­śle sek­su­al­nym pod­czas pierw­sze­go roku dzia­łal­no­ści zaczę­ły­śmy poja­wiać się w mediach. Zauwa­ży­ły­śmy też zna­czą­ce bra­ki w wie­dzy i nie­uwa­gę dzien­ni­ka­rzy oraz osób medial­nych, a cza­sem nas samych, kie­dy wypo­wia­da­my się w mediach na temat seks­biz­ne­su. Kwe­stie pre­cy­zji i inklu­zyw­no­ści języ­ka poru­szy­ła Anna Obłę­kow­ska w trak­cie blo­ku językowego. 

Nasza nowa człon­ki­ni, Alek­san­dra Wal­ter, omó­wi­ła rów­nież kwe­stie dostę­pu do opie­ki medycz­nej, w tym anty­kon­cep­cji i abor­cji, wśród spo­łecz­no­ści g/​Głuchych kobiet. Wyklu­cze­nie g/​Głuchych nega­tyw­nie wpły­wa zarów­no na ich auto­no­mię cie­le­sną, poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, jak i moż­li­wość podej­mo­wa­nia świa­do­mych wybo­rów, przez ogra­ni­czo­ny dostęp do wie­dzy i opie­ki lekar­skiej. To temat nie­sa­mo­wi­cie waż­ny — sza­cu­je się, że osób g/​Głuchych w Pol­sce jest oko­ło pół milio­na, a g/​Głuche kobie­ty są szcze­gól­nie nara­żo­ne na prze­moc, m.in. w gabi­ne­tach lekar­skich, w szpi­ta­lach, ale tak­że we wła­snych domach.

Pierw­szy dzień zjaz­du przy­pa­dał rów­nież na dokład­ną rocz­ni­cę zało­że­nia Sto­wa­rzy­sze­nia. Z tej oka­zji jed­na z gościń upie­kła tort, za któ­ry wszyst­kie Bzia­ry są nie­zmier­nie wdzięcz­ne. Świę­to­wa­nie roku dzia­łal­no­ści nie­za­leż­nej, oddol­nie finan­so­wa­nej orga­ni­za­cji w towa­rzy­stwie abo­li­cjo­ni­stek z całej Pol­ski sta­ło się jesz­cze słodsze.

Za wspa­nia­ły tort dzię­ku­je­my Justy­nie z @cute­mes­sy­ca­kes na Instagramie!

Drugi dzień zjazdu

Po języ­ko­wych roz­wa­ża­niach prze­ci­na­nych prak­ty­ką i inte­gra­cją pol­skich abo­li­cjo­ni­stek przy­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie roku dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia. Przez rok Bez osią­gnął znacz­nie wię­cej, niż zakła­da­ły­śmy na samym począt­ku. Nie ozna­cza to jed­nak, że osią­dzie­my na lau­rach! Pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go roku to dla nas oka­zja, aby zebrać wszyst­kie obsza­ry naszej dzia­łal­no­ści w całość i spoj­rzeć z per­spek­ty­wy cza­su na roz­wój zarów­no nas jako dzia­ła­czek, jak i na to, jak zmie­nia­ła się deba­ta publicz­na wokół prze­my­słu seksualnego.

Naj­waż­niej­sze suk­ce­sy Stowarzyszenia:

 1. Posze­rzy­ły­śmy nasze gro­no o 5 nowych członkiń.
 2. Kon­ty­nu­uje­my współ­pra­cę z wolontariuszkami.
 3. Stwo­rzy­ły­śmy skrzyn­kę mailo­wą dla potrzebujących.
 4. W 2022 roku zgło­si­ło się do nas 7 osób potrze­bu­ją­cych nasze­go wsparcia.
 5. Przez 52 tygo­dnie dzia­łal­no­ści opu­bli­ko­wa­ły­śmy 57 artykułów.
 6. Regu­lar­nie docie­ra­my do kil­ku-kil­ku­na­stu tysię­cy odbiorczyń.
 7. Sześć razy poja­wi­ły­śmy się w mediach, po raz pierw­szy 4 kwiet­nia 2022 r. w Onecie.
 8. Przed­sta­wi­ły­śmy panel o gwał­cie wojen­nym jako stra­te­gii wojen­nej na III Zjeź­dzie Mło­dzie­ży w Ruchu Pra­cow­ni­czym, orga­ni­zo­wa­nym przez OZZ Ini­cja­ty­wa Pracownicza.
 9. Mamy 21 Matro­nek, któ­re wspie­ra­ją naszą dzia­łal­ność na Patronite.
 10.  Odby­ły­śmy szko­le­nie z pomo­cy kry­zy­so­wej, a kolej­ne mamy już w planach.

Zjazd zaowo­co­wał wytwo­rze­niem spój­nej, jesz­cze bar­dziej ukie­run­ko­wa­nej stra­te­gii roz­wo­ju naszej dzia­łal­no­ści. Dzię­ki dys­ku­sji mię­dzy człon­ki­nia­mi i sym­pa­tycz­ka­mi mia­ły­śmy oka­zję zde­rzyć róż­ne punk­ty widze­nia i per­spek­ty­wy, a tak­że zapo­znać się z poten­cjal­ny­mi trud­no­ścia­mi, któ­re mogą wystą­pić. Wspól­ny­mi siła­mi uda­ło nam się rów­nie­ży wypra­co­wać pięć głów­nych celów na 2023 rok:

 1. Nacisk na pre­wen­cję i pro­fi­lak­ty­kę: chce­my sku­pić się na pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów, two­rze­niu mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i stop­nio­wej pro­fe­sjo­na­li­za­cji redakcji.
 2. Inte­gra­cja z orga­ni­za­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi: podej­mie­my pró­by sta­łe­go kon­tak­tu z inny­mi gru­pa­mi abolicjonistycznymi.
 3. Powsta­nie mate­ria­łów pro­pa­gan­do­wych: pro­mo­cja sto­wa­rzy­sze­nia poza prze­strze­nią internetową.
 4. Reali­za­cja pla­nu szko­le­nio­we­go z inter­wen­cji kry­zy­so­wych: peł­ne prze­szko­le­nie wszyst­kich człon­kiń Bzu.
 5. Stwo­rze­nie wspie­ra­ją­cej prze­strze­ni dla prze­trwa­nek: podej­mie­my pró­bę utwo­rze­nia socjo­te­ra­peu­tycz­nej gru­py wsparcia.

Może­my obie­cać, że w 2023 pla­nu­je­my nie tyl­ko kon­ty­nu­ować naszą dzia­łal­ność, ale cią­gle ją roz­wi­jać; cze­ka na Was mnó­stwo ini­cja­tyw, któ­re nie wyda­rzy­ły­by się bez Wasze­go wsparcia.

Nasza dzia­łal­ność i dal­szy roz­wój siat­ki pomo­co­wej nie mia­ły­by miej­sca bez Wasze­go wspar­cia: na Patro­ni­te, przez jed­no­ra­zo­we wpła­ty oraz przez udo­stęp­nie­nia naszych mate­ria­łów. Dzię­ku­je­my za ten rok!