SKONTAKTUJ SIĘ

Jeśli chcesz się z nami skon­tak­to­wać w spra­wie współ­pra­cy, wywia­du czy ogól­ne­go zapy­ta­nia, możesz napi­sać do nas na stowarzyszenie.bez@gmail.com

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zapew­nia­my ano­ni­mo­wą i dopso­wa­ną do potrzeb pomoc dla osób w kryzysie. 

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy, napisz do nas na adres stowarzyszenie.bez.pomoc@gmail.com