WSPIERAMY OSOBY 
Z DOŚWIADCZENIEM PROSTYTUCJI

Naszą misją jest grun­tow­na pomoc kobie­tom uwi­kła­nym w prze­mysł sek­su­al­ny poprzez inter­wen­cje kry­zy­so­we, pro­mo­cję odpo­wied­nich mode­li praw­nych i two­rze­nie prze­strze­ni dla femi­ni­stycz­ne­go gło­su w pol­skim Internecie.

 • Rasa, przestrzeń i prostytucja – fragmenty

  Rasa, przestrzeń i prostytucja – fragmenty

  Poniż­szy tekst sta­no­wi prze­kład frag­men­tów arty­ku­łu She­re­ne Razack Race, Spa­ce, and Pro­sti­tu­tion: The Making of the Bour­ge­ois Sub­ject. Kobie­ty w pro­sty­tu­cji są czę­sto kobie­ta­mi pozba­wio­ny­mi miej­sca, a wypie­ra­nie ich z prze­strze­ni ma pod­ło­że w sek­su­al­nej, raso­wej i eko­no­micz­nej prze­mo­cy. W XIX wie­ku mniej niż jed­na trze­cia mło­dych pro­sty­tu­tek, z któ­ry­mi prze­pro­wa­dzo­no wywia­dy w schro­ni­skach i oddzia­łach zamknię­tych, mia­ła rodzi­ców [1]. Podob­na sytu­acja ma miej­sce i w…

  Czy­taj dalej

 • Jak brutalna pornografia otwiera drzwi do przemocy nad dziećmi

  Jak brutalna pornografia otwiera drzwi do przemocy nad dziećmi

  Poniż­szy tekst sta­no­wi prze­kład arty­ku­łu Har­riet Grant How extre­me porn has beco­me a gate­way drug into child abu­se opu­bli­ko­wa­ne­go w The Guar­dian. Stro­ny z main­stre­amo­wą por­no­gra­fią „zmie­nia­ją nasze postrze­ga­nie tego, co jest nor­mal­ne” – ostrze­ga Micha­el She­ath, spe­cja­li­sta ds. wyko­rzy­sty­wa­nia nie­let­nich. She­ath pra­cu­je z oso­ba­mi, któ­re od dłuż­sze­go cza­su prze­ja­wia­ją zacho­wa­nia okre­śla­ne przez nie­go jako „dewia­cyj­ne zacho­wa­nia sek­su­al­ne”. „Od…

  Czy­taj dalejKIM JESTEŚMY?
ORGANIZACJĄ PIERWSZEGO KONTAKTUFEMINISTYCZNĄ REDAKCJĄTHINK TANKIEMLudzie nie wie­dzą, jak to wyglą­da napraw­dę. Ile oble­śnych face­tów pisze, bo chcą upra­wiać seks z dziew­czy­na­mi, któ­re są w wie­ku ich córek. Zazwy­czaj piszą, że chcą cał­ko­wi­cie cię zeszma­cić, pyta­ją, czy za tro­chę wię­cej pie­nię­dzy mogą zro­bić z tobą dosłow­nie wszyst­ko. Jeśli dasz im zezwo­le­nie, nie ma już powro­tu, zda­jesz się na ich łaskę. Nie ma cze­goś takie­go jak two­je granice.

Laura

„​​Nie jestem już pew­na, czy zamiesz­ku­ję wła­sne cia­ło. Zma­gam się ze sta­łą dere­ali­za­cją i nawra­ca­ją­cy­mi myśla­mi samo­bój­czy­mi. Nie wiem, czy będę kie­dy­kol­wiek w sta­nie nawią­zać ludz­ką rela­cję – taką, w któ­rej poczu­ję się bez­piecz­na i pozwo­lę sobie opu­ścić gar­dę. Jestem w cią­głej uciecz­ce, goni­twie. Bie­gnę, będąc utwier­dzo­ną w prze­świad­cze­niu, że ten pościg nigdy się nie skończy”.

gabe

„​Spo­ty­ka­nie się z nimi [klien­ta­mi] przy­po­mi­na­ło hazard. Tyl­ko ja cią­gle tra­ci­łam, ale za każ­dym razem, gdy otrzy­my­wa­łam pie­nią­dze wydzie­la­ła się znacz­na ilość dopa­mi­ny. Chcia­łam z tym skoń­czyć, ale nie mogłam. Dener­wo­wa­ły mnie ich tele­fo­ny, to że się we mnie zako­chi­wa­li, to że nie sza­no­wa­li moje­go zda­nia, prze­kra­cza­li moje gra­ni­ce, nie rozu­mie­li moje­go „nie”, lecz ja i tak nadal się z nimi spotykałam”.

Anonimowa przetrwanka

„Miesz­kam w kra­ju, gdzie pro­sty­tu­cja jest legal­na od daw­na. Nie spra­wi­ło to, że pra­cow­ni­cy sek­su­al­ni są darze­ni więk­szym sza­cun­kiem spo­łe­czeń­stwa. Wciąż czę­sto mówi się o nich uży­wa­jąc wul­gar­nych okre­śleń, czy prze­ciw­nie – bar­dzo ostroż­ny­mi sło­wa­mi i ści­sza­jąc głos. Jestem jak naj­bar­dziej za zdję­ciem z nas styg­ma­ty­za­cji. Ale zmia­na [libe­ra­li­za­cja] prze­pi­sów tego nie zapewni”.

Anonimowa przetrwanka


WESPRZYJ NAS