WSPIERAMY OSOBY 
Z DOŚWIADCZENIEM PROSTYTUCJI

Naszą misją jest grun­tow­na pomoc kobie­tom uwi­kła­nym w prze­mysł sek­su­al­ny poprzez inter­wen­cje kry­zy­so­we, pro­mo­cję odpo­wied­nich mode­li praw­nych i two­rze­nie prze­strze­ni dla femi­ni­stycz­ne­go gło­su w pol­skim Internecie.

 • #FreeFromProstitution, czyli co dzieje się w Parlamencie Europejskim?

  #FreeFromProstitution, czyli co dzieje się w Parlamencie Europejskim?

  Ruszy­ła kam­pa­nia, aby do euro­par­la­men­tar­ne­go wnio­sku dot. prze­mo­cy wobec kobiet włą­czyć kwe­stie pro­sty­tu­cji. Model Nor­dyc­ki po raz pierw­szy może być wpro­wa­dzo­ny w całej Unii.

  Czy­taj dalej

 • O ruchu na rzecz „praw osób pracujących seksualnie”, CZ. III

  O ruchu na rzecz „praw osób pracujących seksualnie”, CZ. III

  Slo­gan-obe­lga „bia­ły femi­nizm” jest obec­nie powszech­nie uży­wa­ny przez pro­su­te­ner­skie „femi­nist­ki”, aby zdys­kre­dy­to­wać abo­li­cjo­nist­ki. W rze­czy­wi­sto­ści stał się on ostat­nio skró­tem do opi­sy­wa­nia rady­kal­nych femi­ni­stek, szcze­gól­nie tych, któ­re pro­wa­dzą kam­pa­nię na rzecz zakoń­cze­nia męskiej prze­mo­cy wobec kobiet i dziew­cząt. Suge­ru­je się, że kobie­ty, któ­re prak­ty­ku­ją „bia­ły femi­nizm”, są o wie­le bar­dziej uprzy­wi­le­jo­wa­ne niż te, któ­re są w poli­tycz­nej opo­zy­cji do nich. 

  Czy­taj dalejKIM JESTEŚMY?
ORGANZACJĄ PIERWSZEGO KONTAKTUFEMINISTYCZNĄ REDAKCJĄTHINK TANKIEM„​​Nie jestem już pew­na, czy zamiesz­ku­ję wła­sne cia­ło. Zma­gam się ze sta­łą dere­ali­za­cją i nawra­ca­ją­cy­mi myśla­mi samo­bój­czy­mi. Nie wiem, czy będę kie­dy­kol­wiek w sta­nie nawią­zać ludz­ką rela­cję – taką, w któ­rej poczu­ję się bez­piecz­na i pozwo­lę sobie opu­ścić gar­dę. Jestem w cią­głej uciecz­ce, goni­twie. Bie­gnę, będąc utwier­dzo­ną w prze­świad­cze­niu, że ten pościg nigdy się nie skończy”.

gabe

„​Spo­ty­ka­nie się z nimi [klien­ta­mi] przy­po­mi­na­ło hazard. Tyl­ko ja cią­gle tra­ci­łam, ale za każ­dym razem, gdy otrzy­my­wa­łam pie­nią­dze wydzie­la­ła się znacz­na ilość dopa­mi­ny. Chcia­łam z tym skoń­czyć, ale nie mogłam. Dener­wo­wa­ły mnie ich tele­fo­ny, to że się we mnie zako­chi­wa­li, to że nie sza­no­wa­li moje­go zda­nia, prze­kra­cza­li moje gra­ni­ce, nie rozu­mie­li moje­go „nie”, lecz ja i tak nadal się z nimi spotykałam”.

Anonimowa przetrwanka

„Miesz­kam w kra­ju, gdzie pro­sty­tu­cja jest legal­na od daw­na. Nie spra­wi­ło to, że pra­cow­ni­cy sek­su­al­ni są darze­ni więk­szym sza­cun­kiem spo­łe­czeń­stwa. Wciąż czę­sto mówi się o nich uży­wa­jąc wul­gar­nych okre­śleń, czy prze­ciw­nie – bar­dzo ostroż­ny­mi sło­wa­mi i ści­sza­jąc głos. Jestem jak naj­bar­dziej za zdję­ciem z nas styg­ma­ty­za­cji. Ale zmia­na [libe­ra­li­za­cja] prze­pi­sów tego nie zapewni”.

Anonimowa przetrwanka


WESPRZYJ NAS

JEDNORAZOWA DAROWIZNA