Wasze historie

Przy­czyn, dla któ­rych prze­trwan­ki prze­my­słu sek­su­al­ne­go chcą dzie­lić się swo­ją histo­rią, jest mnó­stwo: pró­ba prze­two­rze­nia trau­my, przed­sta­wie­nie świa­ta pro­sty­tu­cji od wewnątrz, arty­stycz­ne wyra­że­nie swo­je­go doświad­cze­nia, przestroga.