• To, co spotkało mnie, mogłoby spotkać ciebie

  To, co spotkało mnie, mogłoby spotkać ciebie

  Mia Döring w książce pt. „Zwykła dziewczyna” warstwa po warstwie dociera do prawdy własnego doświadczenia w prostytucji, obnażając przy tym realia przemysłu seksualnego.

  Czytaj dalej

 • Seksualne jest polityczne. Recenzja festiwalu filmów pornograficznych

  Seksualne jest polityczne. Recenzja festiwalu filmów pornograficznych

  Uda­jąc się na Post Pxrn Film Festi­val War­saw (PPFFW), posta­no­wi­łam wybrać film, z któ­rym, oce­nia­jąc po tytu­le, naj­trud­niej było­by mi się nie zgo­dzić – w ten spo­sób tra­fi­łam na blok zaty­tu­ło­wa­ny „Sek­su­al­ne jest poli­tycz­ne #1”. Skła­da się on z sied­miu fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych, z któ­rych obej­rza­łam pięć, a w swo­jej recen­zji posta­no­wi­łam sku­pić się na trzech z nich.  W opi­sie pierw­sze­go blo­ku…

  Czytaj dalej

 • Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  W Bzo­wym cyklu recen­zyj­nym pre­zen­tu­ję jed­ną z kla­sycz­nych dla rady­kal­nych femi­ni­stek prac poświę­co­nych por­no­gra­fii i jej oddzia­ły­wa­niu na codzien­ność kobiet. Por­no­gra­fia: Męż­czyź­ni posia­da­ją­cy kobie­ty to książ­ka, któ­ra nie­ste­ty nigdy nie zosta­ła w cało­ści prze­tłu­ma­czo­na na język pol­ski, ale i tak stwier­dzi­łam, że war­to opo­wie­dzieć  o niej szer­sze­mu gro­nu czy­tel­ni­czek, zapra­szam do przeczytania!

  Czytaj dalej

 • Recenzje Bez ogródek #1: Isa Mazzei, Camgirl

  Recenzje Bez ogródek #1: Isa Mazzei, Camgirl

  Zapra­szam do lek­tu­ry pierw­sze­go arty­ku­łu z cyklu „Recen­zje Bez ogró­dek”, w któ­rym na warsz­tat będę bra­ła książ­ki zwią­za­ne z tema­ty­ką sze­ro­ko poję­te­go prze­my­słu sek­su­al­ne­go oraz rady­kal­ne­go i mark­si­stow­skie­go femi­ni­zmu. Będą to zarów­no pozy­cje niszo­we jak i te, któ­re część femi­ni­stek uwa­ża już za kla­sycz­ne. Wszyst­kie jed­nak zamie­rzam oce­niać tak, jak obie­cu­je nazwa mojej rubry­ki – bez ogródek.  Alek­san­dra Bielska

  Czytaj dalej