Potrzebujesz pomocy?


Aby lepiej odpo­wia­dać na Wasze potrze­by, otwo­rzy­ły­śmy dedy­ko­wa­ną skrzyn­kę pomo­co­wą. Pisz­cie do nas kie­dy potrze­bu­je­cie wspar­cia! Kon­takt jest w stu pro­cen­tach pouf­ny i anonimowy.

Pamię­taj­cie, że nie jeste­ście same i pomo­że­my Wam po doświad­cze­niu pro­sty­tu­cji i prze­mo­cy. Nie wahaj­cie się pro­sić o pomoc – jeste­śmy tu dla Was.