Dzię­ki wspar­ciu naszych czy­tel­ni­czek może­my sta­le roz­wi­jać nasze sto­wa­rzy­sze­nie i finan­so­wać dzia­ła­nia pomo­co­we dla przy­szłych i obec­nych pod­opiecz­nych Bzu. Wszel­kie środ­ki zosta­ją prze­ka­za­ne na szko­le­nia z pomo­cy inter­wen­cyj­nej dla nowych człon­kiń i wolon­ta­riu­szek, bez­po­śred­nie wspar­cie kry­zy­so­we dla zain­te­re­so­wa­nych, pro­mo­cję idei sto­wa­rzy­sze­nia oraz pozo­sta­łe cele statutowe.

zostań naszą matronką na patronite

tradycyjny przelew

jednorazowa wpłataBez Mizo­gi­nii, Wyzy­sku, Przemocy

51 2530 0008 2041 1073 6435 0001
Nest Bank SA

Tytuł prze­le­wu: „Daro­wi­zna na cele sta­tu­to­we sto­wa­rzy­sze­nia Bez”.   ​Kon­to zło­tów­ko­we /​ PLN

CO FINANSUJĄ WASZE DAROWIZNY?