Aleksandra Kołłontaj – Ministra Kobiet

Aleksandra Kołłontaj urodziła się 31 maca 1872 roku w Petersburgu w Rosji. Była polityczką, rewolucjonistką, ministrą i ambasadorką; jej poglądy polityczne rozwojowo przechodziły przez socjaldemokratyzm ku marksizmowi. Uważana jest za kluczową postać w emancypacji kobiet na terenie Związku Radzieckiego oraz za jedną z twórczyń ruchu kobiecego w ogóle. W 1919 roku założyła Żenotdieł, potocznie nazywany Ministerstwem Kobiet – urząd, który walczył o poprawę warunków życia kobiet oraz wyzwolenie obyczajowe w porewolucyjnej Rosji. Jako teoretyczka Kołłontaj zwracała uwagę na to, że opresja jakiej doświadczają kobiety może istnieć odrębnie od opresji klasy robotniczej, ale obalenie obu razem jest konieczne w walce o egalitarne społeczeństwo. Kapitalizm podtrzymuje patriarchat – walka płci musi więc nieoderwalnie towarzyszyć walce klas. Był to kluczowy element jej polityki i nigdy nie szczędziła krytyki partyjnym towarzyszom, którzy nie brali tego pod uwagę. [1] Zajmowała się nie tylko teorią społeczną, badaniami naukowymi, działaniem praktycznym, płomiennymi przemówieniami, ale także pisała feministyczną, gotycką fikcję literacką. Zmarła w wieku 80 lat w Moskwie, przeżywszy życie, które obrosło w wiele legend, z którymi do dziś próbują się uporać jej liczni biografowie.

W zachodnich, lewicowych kręgach nazwisko Kołłontaj stało się wręcz synonimem emancypacji. Warto więc zadbać o przywrócenie Ministry Kobiet do łask również w krajach postsocjalistycznych, gdzie prawicowa propaganda usiłuje zrównać jej spuściznę z ziemią. Postaram się jednak przybliżyć figurę Kołłontaj przede wszystkim jako zapalonej działaczki i przełomowej teoretyczki – jej życie prywatne, choć zapewne dla wielu pasjonujące, nie będzie tematem tego artykułu.

KONTEKST HISTORYCZNY I DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Kołłontaj swoją działalność polityczną zaczęła wcześnie, a na marksistowski punkt zwrotny w jej sposobie myślenia datuje się rok 1896, kiedy to odwiedziła niezwykle nowoczesną fabrykę na wyspie Kreenholm. Podczas wizyty zaledwie dwudziestoczteroletnia kobieta doświadczyła tragicznych warunków pracy robotnic, które przez 16 godzin na dobę oddychały zanieczyszczonym powietrzem, a także była świadkinią śmierci małego dziecka w przyfabrycznym żłobku. Ponoć właśnie wtedy Kołłontaj zrozumiała, że pracownicy potrzebują nie tylko lepszego sprzętu do pracy, ale i fundamentalnej zmiany, która wywróciłaby do góry nogami kapitalistyczne stosunki zależności. [2] 

Już podczas rewolucji w latach 1905-1907 zajmowała się redakcją ulotek i agitacją, nawołując kobiety klasy pracującej do walki o swoje prawa. Stała również za inicjatywą Społecznej Samopomocy Pracownic, [3] w której to robotnice organizowały się oddolnie, wspierając się wzajemnie w walce. To właśnie położyło podwaliny pod wizerunek Kołłontaj jako prekusorki ruchu kobiecego w Rosji. Ze względu na swoją działalność, była jednak zmuszona opuścić Rosję. Emigrowała do Stanów Zjednoczonych i krajów nordyckich, aby w 1914 roku powrócić do kraju. Wtedy też dołączyła do frakcji bolszewickiej, odrzucając ruch mienszewików ze względu na ich poparcie dla wojny i zdradę internacjonalizmu. 

W 1917 została Komisarz Ludową do spraw Opieki Społecznej i tym samym pierwszą na świecie kobietą ministrą. Jej głównymi postulatami były walka o prawa kobiet i równouprawnienie seksualne. Działała szybko i skutecznie wprowadziła nowe zmiany prawne: dwa dekrety o małżeństwie cywilnym oraz o rozwodzie, które weszły w życie w trakcie pierwszych tygodni jej pracy. Adam Miodowski pisze o tym następująco:  

„Za sprawą determinacji Kołłontaj, w ślad za rewolucyjnymi przemianami politycznymi i gospodarczymi w Rosji Sowieckiej, postępowały też zmiany w sferze społeczno-obyczajowej. Związki cywilne nazywać zaczęto potocznie czerwonymi małżeństwami, a to ze względu na kolor sukna, okrywającego stoły w urzędach stanu cywilnego”. [4]

Została zmuszona do złożenia dymisji już w marcu 1918 roku. Niedługo potem, na przełomie 1918 i 1919 roku wraz z Inessą Armand założyła słynny Żenotdieł, powstanie którego zapowiedział ich udział w Pierwszym Wszechrosyjskim Zjeździe Robotnic i Chłopek. Założeniem urzędu utworzonego przy Radzie Komisarzy Ludowych była walka z analfabetyzmem i poprawa dostępu do nauki dla kobiet, ale także wsparcie kobiet przy zawieraniu i rozwiązywaniu małżeństwa; członkinie aktywnie walczyły też o prawa pracownicze.  W ramach Żenotdiełu funkcjonowała Komisja do Walki z Prostytucją: Kołłontaj, razem z Louise Bryant, działała na ulicach, rozmawiając i wspierając prostytutki przy wyjściu z ich środowiska i znalezieniu pracy zgodnej z wykształceniem lub umiejętnościami. Żenotdieł organizował kursy zawodowe i zapewniał lokale mieszkalne; można powiedzieć, że na początku XX wieku oferowały usługi, o których w czasach współczesnych mówi się exit services. [4] W następnych latach, Kołłontaj ściśle współpracowała z Robotniczą Opozycją aż do rozwiązania wszystkich frakcji opozycyjnych na Dziesiątym Zjeździe Partii. Nieporozumienia i napięcia wokół bezkompromisowej polityczki oraz krytyka prób wprowadzenia Nowej Ekonomii Politycznej, przedstawionej w 1921 roku na Trzecim Kongresie Komiternu przez Lenina, prawie doprowadziły do wyrzucenia Kołłontaj z partii na Jedenastym Zjeździe na wniosek Stalina, Zinowjewa oraz Dzierżyńskiego. Odsunęła się od działalności politycznej i została wysłana za granicę, aby tam szerzyć myśl socjalistyczną. Była tym samym w wąskim gronie osób nieprzychylnych polityce Stalina i mienszewików, które przeżyły stalinowskie czystki w latach 30.

POSTULATY KOŁŁONTAJ

 

Poglądy Kołłontaj były rozwojowe, nie zatrzymała się na jednym nurcie, kurczowo się go trzymając. Kołłontaj najpierw skupiała się na robotniczym wyzwoleniu kobiet, aby później rozszerzyć swoją agendę o zmianę obyczajową i abolicję prostytucji. Tak jak odeszła od mienszewików i tak jak miała odwagę krytykować działalność innych towarzyszy, tak samo jej działalność pisarska i orędownicza przybierała różne odcienie, choć zawsze wierne socjalizmowi. Kołłontaj walczyła o równość płci i egalitarne społeczeństwo w każdym wymiarze, zwracając uwagę na nierozerwalność tych dwóch. W swoim eseju „Stosunki między płciami, a walka klas” stawia następujące tezy:

 

„Problemy związane z płcią obejmują najobszerniejszą warstwę społeczną – klasę robotniczą w jej życiu codziennym. Tym bardziej trudno jest zrozumieć, dlaczego tak kluczowa i ważka kwestia traktowana jest z takim lekceważeniem. Jednym z celów, który musi wziąć pod uwagę klasa robotnicza w swoim szturmie na 'oblężoną twierdzę przyszłości’ jest bez wątpienia zadanie ustanowienia zdrowszych, bardziej zadowalających stosunków między płciami”.

 

Prostytucję uważała za zjawisko społeczne o podłożu ekonomicznym, o czym świadczyć miało to, że wśród prostytutek dominująca liczba kobiet wywodziła się z najniższych warstw społecznych. Źródła i krytyki prostytucji nie upatrywała jednak w kobietach: daleka była od potępiania prostytutek za rozwiązłość czy nieobyczajność; perspektywy nadzwyczaj rozpowszechnione w tamtych czasach. Kołłontaj za źródła zjawiska prostytucji podaje: „biedę, głód, ubóstwo i rażące nierówności społeczne”. [5] Zwracała uwagę na aspekt klasowy, opisując jak w krajach kapitalistycznych przede wszystkim dziewczęta i młode kobiety — w wieku 13 do 23 lat — parają się prostytucją; jak większość z nich jest w kryzysie bezdomności, podczas gdy kobiety z burżuazyjnych domów zostają prostytutkami sporadycznie [ibid.]

 

Oferuje też rozwiązanie problemu prostytucji, który nie stygmatyzuje prostytutek w celu propagowania równości płci i swobody seksualnej bez podłoża transakcyjnego, zależy jej na walce z biedą i nierównościami ekonomicznymi. W duchu abolicjonizmu chce również penalizacji spekulantów odpowiedzialnych za istnienie branży. Kołłontaj postulowała szeroko zakrojoną działalność państwa w tym zakresie, a także akcje edukacyjne wśród społeczeństwa w celu destygmatyzacji kobiet i normalizacji równości płci. Proponowała zmiany na gruncie legislacyjnym po tym, jak carskie przepisy penalizujące prostytucje zostały zniesione, ale nie pojawiły się w zamian nowe:

„W niektórych miejscach policja organizuje obławy na prostytutki tak jak w dawnych czasach. Gdzie indziej, burdele istnieją całkiem otwarcie. […] A są jeszcze regiony, w których prostytutki są traktowane jak przestępcy i wysyłane do obozów pracy przymusowej”. [ibid.]

Koncepcje Kołłontaj i jej postulaty wydawały się kontrowersyjne zarówno dla jej partyjnych towarzyszy jak i dla konserwatywno-burżuazyjnej warstwy społeczeństwa. Wiele z nich nie zostało zrealizowanych — mimo to, Kołłontaj zapisała się na kartach historii jako rewolucyjna działaczka i prekursorka ruchu kobiecego w Rosji.

 

REWOLUCJONIZM I ABOLICJONIZM

Ruch kobiecy w wydaniu Kołłontaj był jednak przede wszystkim ruchem socjalistycznym i abolicjonistycznym. Cechował się marksistowskim i materialistycznym rozumienie kwestii prostytucji i transakcji seksualnych.  Inspirowała się między innymi Engelsem, Marksem czy Augustem Beblem. Obserwacja ta nie wychodziła z purytanizmu, a z zauważenia potrzeby wyzwolenia kobiet w sferze materialnej i seksualnej, aby były traktowane jako równoprawne członkinie społeczeństwa, odrzucając transakcyjność relacji z mężczyznami, które stoją u podłoża nietraktowania kobiet jako równych mężczyznom:

„człowiek, który kupuje kobietę, nie widzi już w niej […] osoby o równych prawach”. (ibid.)

Kołłontaj o kwestii prostytucji pisała już w 1912 roku, choć wtedy jej uwaga poświęcona była przede wszystkim wyzwoleniu robotniczym. Rosyjska rewolucjonistka zaczęła wówczas podejmować kwestie wolnej miłości i wyswobodzenia obyczajowego kobiet. W eseju Miłość i nowa moralność, Kołłontaj powołuje się na Grete Meisel-Hess, która prognozowała kryzys płci i konieczność reformy relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami [2]. Źródła problemu dopatrywała się w patriarchalnej i ekonomicznej przewadze mężczyzn. Poglądy Kołłontaj, choć zmieniały się wraz z czasem i nie zawsze stanowiły spójny, całościowy obraz, były rewolucyjną zmianą uderzającą w burżuazyjne rozumienie zarówno wyzwolenia kobiet, jak i seksualności. Kołłontaj kwestionowała mieszczański purytanizm i oczekiwania społeczeństwa, aby kobiety „prowadziły się” odpowiednio w celu utrzymania swojego statusu i uniknięcia reperkusji czy wyrzucenia na margines społeczeństwa. Punktowała też burżuazyjną hipokryzję, która jednocześnie w duchu purytanizmu penalizowała prostytucję by ostracyzować prostytutki oraz zawierała małżeństwa „z rozsądku” będące niczym więcej niż transakcją. Zwracała uwagę, że jest to taka sama transakcja jak prostytucja, różni się jedynie długością trwania kontraktu oraz liczbą zaangażowanych partnerów. Kołłontaj nie kierowała się tylko niechęcią do tradycyjnych rodzin, lecz również postrzeganiu kochanek bądź utrzymanków w rosyjskiej tradycji jako formy prostytucji. Stała się też prekursorką abolicjonistycznego podejścia, orędowniczką poprawy sytuacji materialnej i emancypacji obyczajowej i społecznej kobiet. Ten drugi aspekt był pomijany przez jej partyjnych kolegów, uznawany za nieważny. Byli głusi na liczne argumenty za tym, że zabezpieczenie materialne zlikwidowałoby znaczną część uprzedmiotowienia kobiet, a źródłem prostytucji była przede wszystkim trudna sytuacja finansowa. 

 „Prostytucja jest straszna, ponieważ to akt przemocy wobec kobiety, który [często] czyni ona sama w imię korzyści materialnych. […] Nie pozostawia miejsca na rozważania o miłości i namiętności. Gdzie zaczyna się pasja, kończy się prostytucja. W czasach komunizmu, zarówno płatna miłość jak i współczesna rodzina znikną. Zdrowe, radosne i swobodne relacje między płciami rozkwitną”. [5]

 

BIBLIOGRAFIA

[1] Kołłontaj, A. (2007) Stosunki między płciami, a walka klas, (Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej UW), s. 4.

[2] https://echogonewrong.com/webinar-alexandra-kollontai-kreenholm-factory-and-feminist-art/ 

[3] Ratuszniak, J. (2019) Nowa kobieta. Aleksandra Kołłontaj (Warszawa,Instytut Wydawniczy Książka i Prasa)

[4] Miodowski, A. (2016) Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917-1922), [w:] “Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 1(1) s. 24-44, https://doi.org/10.15290/cnisk.2016.01.01.02 | ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2623-955X

[5]  Ratuszniak, J. (2014)  Bolszewicka działaczka Aleksandra Kołłontaj wobec problemów prostytucji w latach 1917–1923, w: Miłość Sprzedajna red. Płonka-Syroka B., Marchel K. i Syroka A., „Antropologia Miłości” 6 (Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum)

[6] Kołłontaj, A. (1921) Prostytucja i sposoby zwalczenia jej wygłoszonego w 1921 r. podczas III Wszechrosyjskiej Konferencji Szefowych Regionalnych Wydziałów Żenotdieł. A. Kołłontaj, Prostitution and Ways of Fighting it, [w:] Selected Writings of Alexandra Kollontai, red. A. Holt, tłum. A. Holt, Sydney 1977.