Francja: Właściciel topowej strony pornograficznej aresztowany pod zarzutem gwałtu i handlu ludźmi

Wła­ści­cie­le jed­nej z czo­ło­wych stron por­no­gra­ficz­nych zosta­li oskar­że­ni o współ­udział w gwał­cie i han­dlu ludź­mi po tym, jak gru­pa akto­rek ujaw­ni­ła, że zosta­ły wyko­rzy­sta­ne sek­su­al­nie w fil­mach zamiesz­czo­nych na stronie.

16 czerw­ca 2022 roku Michel Piron (64 l.), wła­ści­ciel fran­cu­skiej stro­ny por­no­gra­ficz­nej Jacqu­ie et Michel (fran. Jacqu­ie i Michel) został oskar­żo­ny o współ­udział w gwał­cie i han­dlu ludź­mi. [1] Piron i jego żona tra­fi­li do aresz­tu 14 czerw­ca „w związ­ku z domnie­ma­nym sute­ner­stwem, współ­udzia­łem w gwał­cie i współ­udzia­łem w napa­ści sek­su­al­nej w latach 2009–2015”. [2]

Oprócz wła­ści­cie­li stro­ny, trzech akto­rów por­no zosta­ło aresz­to­wa­nych w związ­ku z zarzu­ta­mi o gwałt posta­wio­ny­mi przez sie­dem byłych akto­rek, któ­re przy­zna­ły, że były wyko­rzy­sty­wa­ne sek­su­al­nie pod­czas krę­ce­nia fil­mów. [3] Oskar­że­nie zosta­ło zło­żo­ne w imie­niu ofiar w lip­cu 2020 roku przez orga­ni­za­cje wspie­ra­ją­ce pra­wa kobiet Les Effron­tées (fran. Bez­czel­ne) [4], Osez Le Fémi­ni­sme (fran. Odważ­cie się na Femi­nizm) [5] oraz Mouve­ment du Nid (fran. Ruch Gniaz­da) [6], któ­ry wal­czy o abo­li­cję prostytucji.

„To wiel­ki dzień dla wszyst­kich kobiet, któ­re są ofia­ra­mi [wyzy­sku zwią­za­ne­go z prze­my­słem por­no­gra­ficz­nym oraz] koniec jego bez­kar­no­ści”, sko­men­to­wa­ła Lor­ra­ine Questiaux, praw­nicz­ka grup femi­ni­stycz­nych, któ­re wnio­sły zarzu­ty. „Jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia, ale to waż­ny nowy krok, dzię­ki któ­re­mu god­ność ludz­ka i wal­ka z wyko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym są prio­ry­te­tem w postę­po­wa­niach kar­nych”, dodała.

W lutym 2020 roku Kon­bi­ni News opu­bli­ko­wa­ło nagra­nie [7] przed­sta­wia­ją­ce świa­dec­twa dwóch kobiet opi­su­ją­cych to, jak je okła­my­wa­no, jak nimi han­dlo­wa­no i jak je gwał­co­no w celu nakrę­ce­nia fil­mów na [stro­nę] Jacqu­ie et Michel. Co wię­cej, w publi­ka­cji zna­la­zło się nagra­nie, na któ­rym jeden ze współ­za­ło­ży­cie­li stro­ny przy­zna­je się do dzia­łań w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sutenerstwa.

„Zeszły­śmy do piw­ni­cy. Było tam trzech face­tów. Ja powie­dzia­łam, że nie chcę. […] Drzwi były zamknię­te. Każ­dy z nich po kolei… Wymu­sza­li na mnie rze­czy, któ­rych nie chcia­łam. Mówi­li mi: «Nawet jeśli ci się to nie podo­ba, to uda­waj, że się dobrze bawisz!». To było po pro­stu strasz­ne”, opo­wia­da­ła jed­na z kobiet.

Kie­dy śledz­two zosta­ło wstęp­nie wsz­czę­te w 2020 roku, Fabien­ne El-Kho­ury, przed­sta­wi­ciel­ka Osez Le Fémi­ni­sme, napi­sa­ła na blo­gu bry­tyj­skiej gru­py femi­ni­stycz­nej Filia:

„Miej­my nadzie­ję, że śledz­two dopro­wa­dzi do wyro­ków sądo­wych dla wszyst­kich zamie­sza­nych [w tę spra­wę] sute­ne­rów i gwał­ci­cie­li. Mamy rów­nież nadzie­ję, że ta spra­wa spro­wo­ku­je opi­nię publicz­ną do roz­pra­wie­nia się z prze­my­słem por­no-kry­mi­nal­nym, tak jak [ruch] #MeToo zro­bił to w przy­pad­ku prze­mo­cy sek­su­al­nej nie­za­re­je­stro­wa­nej na taśmie”[8].

W oświad­cze­niu zamiesz­czo­nym na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej doty­czą­cym zeszło­ty­go­dnio­wych aresz­to­wań [orga­ni­za­cja] Mouve­ment du Nid napisała: 

„Żąda­my spra­wie­dli­wo­ści dla ofiar oraz uzna­nia odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej całe­go prze­my­słu i uka­ra­nia jego uczest­ni­ków: akto­rów, rekru­te­rów, pro­du­cen­tów i nadaw­ców. Popie­ra­my prze­trwan­ki w ich dekla­ra­cjach abo­li­cjo­ni­stycz­nych i w tym, aby prze­stęp­czy biz­nes por­no­gra­ficz­ny został wresz­cie osą­dzo­ny za to, czym jest: sys­te­mem han­dlu, prze­mo­cy sek­su­al­nej i sute­ner­stwa na ska­lę przemysłową”.

Przed zało­że­niem dzia­łal­no­ści por­no­gra­ficz­nej w 1999 roku Piron pra­co­wał w sys­te­mie edu­ka­cji jako nauczy­ciel [9]. Obec­nie pod mar­ką Jacqu­ie et Michel funk­cjo­nu­je ponad dwa­dzie­ścia stron por­no­gra­ficz­nych, któ­re roz­sze­rzy­ły się rów­nież o gadże­ty. Slo­gan stro­ny „Mer­ci Jacqu­ie et Michel” (fran. „Dzię­ku­ję, Jacqu­ie i Michel”) uży­wa­ny był przez cele­bry­tów [10]. W 2020 roku Piron uru­cho­mił witry­nę kon­ku­ru­ją­cą ze stro­ną Only­Fans o nazwie Mer­ci­Fans, żeby zaro­bić na ama­tor­skich tre­ściach por­no­gra­ficz­nych two­rzo­nych pod­czas pan­de­mii COVID-19. W tym cza­sie było to pro­pa­go­wa­ne jako spo­sób na poka­za­nie „soli­dar­no­ści” z „pra­cow­ni­ca­mi sek­su­al­ny­mi” [11].

Jest to dru­gie w cią­gu ostat­nich dwóch lat śledz­two w spra­wie prze­mo­cy sek­su­al­nej na pla­nach fil­mów por­no­gra­ficz­nych. Ostat­nie przy­pad­ki oskar­żeń wpi­su­ją się w więk­szy trend, w któ­rym fran­cu­skie orga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się pra­wa­mi kobiet prze­ciw­sta­wia­ją się prze­my­sło­wi sek­su­al­ne­mu nie tyl­ko na dro­dze sądo­wej, ale tak­że poprzez spo­łecz­ny aktywizm.

W paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku czte­rech akto­rów por­no zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt przy oka­zji śledz­twa w spra­wie innej ama­tor­skiej stro­ny por­no­gra­ficz­nej o nazwie French Buk­ka­ke [12]. Na począt­ku docho­dze­nia w mar­cu 2020 roku zgło­si­ły się 53 kobie­ty, któ­re opo­wie­dzia­ły o swo­ich doświad­cze­niach zwią­za­nych z nad­uży­cia­mi sek­su­al­ny­mi pod­czas fil­mo­wa­nia dla Buk­ka­ke.

Kobie­ty szcze­gó­ło­wo opi­sa­ły sytu­acje, w któ­rych reży­se­rzy zmu­sza­li je do zgo­dze­nia się na sce­ny, któ­re nie były kon­sul­to­wa­ne ani zatwier­dzo­ne przed nagra­nia­mi [13]. Ich zezna­nia przy­czy­ni­ły się do tego, że do tej pory co naj­mniej kil­ka­na­ście osób zosta­ło obję­tych śledz­twem w związ­ku z han­dlem ludź­mi, gwał­ta­mi zbio­ro­wy­mi i sute­ner­stwem, w tym reży­ser fil­mów por­no, aktor i pro­du­cent (twór­ca stro­ny French Buk­ka­ke) zna­ny pod pseu­do­ni­mem Pas­cal OP, któ­ry zyskał złą repu­ta­cję w bran­ży z powo­du swo­ich bru­tal­nych pro­duk­cji w sty­lu gon­zo [14]. Zarów­no on, jak i two­rzą­cy dla tego same­go por­ta­lu inny pro­du­cent, zna­ny jako Mat Hadix, zosta­li oskar­że­ni we wrze­śniu 2020 roku. Obec­nie są obję­ci śledz­twem i prze­by­wa­ją w aresz­cie tymczasowym.

W paź­dzier­ni­ku [fran­cu­ski dzien­nik] Le Pari­sien rela­cjo­no­wał, że nawet akto­rzy oskar­że­ni o gwałt z trud­no­ścią patrzy­li na fil­my por­no­gra­ficz­ne pusz­cza­ne na sali sądo­wej [15]. Jeden z męż­czyzn został popro­szo­ny o sko­men­to­wa­nie sce­ny, w któ­rej bru­tal­nie zmu­sza kobie­tę do czyn­no­ści sek­su­al­nej: „W tym przy­pad­ku ja jestem win­ny, nie mam wymów­ki. Zgod­nie z tym, co mi powie­dzie­li­ście, jest to gwałt, bo zgo­da dziew­czy­ny nie jest…”, po czym wybuchł płaczem.

W reak­cji na aresz­to­wa­nia z poprzed­nie­go tygo­dnia doty­czą­ce stro­ny Jacqu­ie et Michel 16 czerw­ca sena­tor­ka Lau­ren­ce Ros­si­gnol udzie­li­ła wypo­wie­dzi [sta­cji] Public Sénat:

„Po raz pierw­szy spra­woz­da­nie par­la­men­tu przyj­rzy się tej bran­ży, jej meto­dom i jej wpły­wo­wi na spo­łe­czeń­stwo. To jest sys­tem o cha­rak­te­rze mafij­nym, [a] ci ludzie są dra­nia­mi, któ­rzy wyko­rzy­stu­ją nie­szczę­ście kobiet”.

Wideo z jej wywia­dem zosta­ło usu­nię­te z Twit­te­ra pięć dni po jego zamieszczeniu.

„Pro­sty­tu­cja i por­no­gra­fia to dwie stro­ny tego same­go patriar­chal­ne­go meda­lu z tą róż­ni­cą, że por­no­gra­fia jest fil­mo­wa­na” – pisze [na blo­gu gru­py Filia] Fabien­ne El-Kho­ury. „Obie bazu­ją na wyzy­sku dziew­cząt i kobiet, obie idą w parze z han­dlem ludź­mi, obie czer­pią zyski z sys­te­mo­we­go rasi­zmu, obie nor­ma­li­zu­ją wypar­cie kobie­cych pra­gnień i [ich] spraw­czo­ści w sfe­rze sek­su­al­nej oraz fał­szy­wie przed­sta­wia­ją prze­moc jako seks”.

Roz­le­głe bada­nia wyka­za­ły, że pro­duk­cja por­no­gra­fii regu­lar­nie odby­wa się w warun­kach miesz­czą­cych się w praw­nej defi­ni­cji han­dlu ludź­mi, któ­ra uwzględ­nia oko­licz­ność wymu­sze­nia komer­cyj­nej czyn­no­ści sek­su­al­nej przy uży­ciu siły, oszu­stwa lub przy­mu­su [16]. Skut­kiem tego jest bru­tal­ne wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne kobiet i dzie­ci oraz publi­ka­cja tre­ści por­no­gra­ficz­nych bez nad­zo­ru czy ochro­ny praw­nej ofiar. Zna­ko­mi­tym przy­kła­dem takiej sytu­acji jest ser­wis Por­n­Hub, któ­ry zna­lazł się w ogniu kry­ty­ki za czer­pa­nie zysków z gwał­tów na kobie­tach i dziew­czyn­kach [17].

Ponad­to por­no­gra­fia napę­dza popyt na han­del sek­sem. Naukow­cy pra­cu­ją­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi od por­no­gra­fii odno­to­wa­li ich rosną­cą ten­den­cję do naśla­do­wa­nia zacho­wań, któ­re widzą na fil­mach [18]. Kobie­ty, któ­re wyszły z pro­sty­tu­cji, opi­su­ją, jak czę­sto męż­czyź­ni kupu­ją­cy seks uży­wa­ją por­no­gra­fii, żeby poka­zać im róż­ne czyn­no­ści, któ­ry­mi są zain­te­re­so­wa­ni [19].

Na pod­sta­wie Rapor­tu na temat han­dlu ludź­mi (TIP) z 2021 roku fran­cu­ski rząd sza­cu­je, że więk­szość z czter­dzie­stu do pięć­dzie­się­ciu tysię­cy osób w bran­ży sek­su­al­nej we Fran­cji, z któ­rych oko­ło 90 pro­cent nie jest nawet naro­do­wo­ści fran­cu­skiej, to praw­do­po­dob­nie ofia­ry han­dlu ludź­mi [20]. Wśród sprze­da­wa­nych cudzo­ziem­ców więk­szość sta­no­wi­ły nige­ryj­skie kobie­ty i dziew­czyn­ki. Ponad­to wła­dze odno­to­wa­ły, że od 2016 roku wzro­sła licz­ba fran­cu­skich dziew­cząt będą­cych ofia­ra­mi han­dlu sek­su­al­ne­go, a tak­że ogól­ny wzrost licz­by ofiar wśród dzieci.


  TŁUMACZENIE: JOANNA GILEWSKA

Tekst źródłowy:

Gluck, G. (2022) Fran­ce: Owner of Top Porn Site Arre­sted Amid Rape, Human Traf­fic­king Alle­ga­tions, dla: Reduxx, dostęp: https://reduxx.info/france-owner-of-top-porn-site-arrested-amid-rape-human-trafficking-allegations/ 

Bibliografia:

[1] Le pro­pri­éta­ire du site por­no «Jacqu­ie et Michel» mis en exa­men pour com­pli­ci­té de viol, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-proprietaire-du-site-porno-jacquie-et-michel-mis-en-examen-et-place-sous-controle-judiciaire-20220618, 17.09.2022.

[2] Adam Solo­mons, Owner of French porn site Jacqu­ie et Michel is arre­sted over rape and pim­ping alle­ga­tions and 'three male actors are deta­ined for gang-rape’ fol­lo­wing cla­ims women were abu­sed on set, https://www.dailymail.co.uk/news/article-10916585/Owner-French-porn-site-arrested-rape-pimping-allegations-women-abused-set.html, 17.09.2022.

[3] Affa­ire Jacqu­ie et Michel : Osez le fémi­ni­sme ! deman­de le retra­it des vidéos sur le site et la fer­me­tu­re de la cha­îne télévi­sée, https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/jacquie-et-michel/affaire-jacquie-et-michel-osez-le-feminisme-demande-l-arret-des-videos-diffusees-sur-le-site-et-la-fermeture-de-la-chaine-televisee_5205535.html, 17.09.2022.

[4] Zob., Les Effron­tées, https://twitter.com/efFRONTees, 17.09.2022. 

[5] Osez le fémi­ni­sme!, Michel Piron mis en exa­men : nous deman­dons la fer­me­tu­re du site et de la cha­ine TV Jacqu­ie et Michel, http://osezlefeminisme.fr/michel-piron-mis-en-examen-nous-demandons-la-fermeture-du-site-et-de-la-chaine-tv-jacquie-et-michel/, 17.09.2022. 

[6] Mouve­ment du Nid, Gar­de à vue de Michel Piron, le Mouve­ment du Nid se féli­ci­te que l’enquête avan­ce!, https://mouvementdunid.org/blog/actus-mdn/communiques-presse/garde-a-vue-michel-piron-lenquete-avance/, 17.09.2022. 

[7] Kon­bi­ni, Les coulis­ses sor­di­des du por­no ama­teur | Témo­igna­ges et enre­gi­stre­ments | Kon­bi­ni, https://www.youtube.com/watch?v=tKroAhVwHT0, 17.09.2022.

[8] Fabien­ne El-kho­ury, A French por­no­gra­phy site inve­sti­ga­ted for orga­ni­sed pim­ping and rape, https://www.filia.org.uk/latest-news/2020/9/13/a-french-pornography-site-investigated-for-organised-pimping-and-rape, 17.09.2022.

[9] Yann Duvert, L’incroyable busi­ness de Jacqu­ie et Michel, https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/culture-loisirs/l-incroyable-business-de-jacquie-et-michel_AV-201610010064.html, 17.09.2022.

[10] „Wiki­pe­dia”, Jacqu­ie et michel”, https://second.wiki/wiki/jacquie_et_michel, 17.09.2022.

[11] Mer­ci­Fans Offers Full Com­mis­sions for Per­for­mers During Lock­down, https://www.xbiz.com/news/251642/mercifans-offers-full-commissions-for-performers-during-lockdown, 17.09.2022.

[12] Cathe­ri­ne Ben­nett, Is France’s porn indu­stry having its #MeToo moment?, https://www.france24.com/en/europe/20211104-is-france-s-porn-industry-having-its-metoo-moment, 17.09.2022.

[13] Sra­va­sti Das­gup­ta, French male porn actors char­ged with rape after abu­se cla­ims by women, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-porn-actors-rape-metoo-b1947495.html, 17.09.2022.

[14] „Gon­zo – rodzaj fil­mu por­no­gra­ficz­ne­go, w któ­rym akto­rzy są «świa­do­mi» obec­no­ści ope­ra­to­ra, czę­sto bez­po­śred­nio zwra­ca­jąc się do widza. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą pro­duk­cji tego typu jest brak fabu­ły oraz kon­cen­tra­cja na akcie sek­su­al­nym. Gon­zo upa­try­wa­ne jest jako zna­czą­cy czyn­nik w roz­wo­ju ama­tor­skiej por­no­gra­fii”; Zob. Wiki­pe­dia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Gonzo_(pornografia), 17.09.2022.

[15] Vin­cent Gau­tron­ne­au i Jérémie Pham-Lê, «Il fal­la­it tout le temps faire plus hard» : la chu­te de Joe, Eddie, Étien­ne et Tonyo, acteurs X mis en exa­men pour viols, https://www.leparisien.fr/faits-divers/il-fallait-tout-le-temps-faire-plus-hard-la-chute-de-joe-eddie-etienne-et-tonyo-acteurs-x-mis-en-examen-pour-viols-31-10-2021-T5RHCUCDVZA5NAV66U36252WEU.php, 17.09.2022.

[16] Are The­re Vide­os of Traf­fic­king Vic­tims on Main­stre­am Porn Sites?, https://fightthenewdrug.org/sex-trafficking-and-porn-overlap/, 17.09.2022.

[17] She­elah Kol­hat­kar, The Fight to Hold Por­n­hub Acco­un­ta­ble, https://www.newyorker.com/magazine/2022/06/20/the-fight-to-hold-pornhub-accountable, 17.09.2022.

[18] The Pro­tec­tion Pro­ject, Jour­nal of Human Rights and Civil Socie­ty, Issue 5, Fall 2012, https://www.rescuefreedom.org/wp-content/uploads/2017/10/slave-and-the-porn-star.pdf, 17.09.2022

[19] The Con­nec­tion Betwe­en Sex Traf­fic­king and Por­no­gra­phy, https://humantraffickingsearch.org/the-connection-between-sex-trafficking-and-pornography/, 17.09.2022.[20] 2021 Traf­fic­king in Per­sons Report: Fran­ce,  https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/france/, 17.09.2022.