• Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

    Czte­rech fran­cu­skich akto­rów por­no zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt w ramach ruchu nazy­wa­ne­go #metoo fran­cu­skie­go prze­my­słu por­no­gra­ficz­ne­go. Orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne nawo­łu­ją do zakoń­cze­nia bez­kar­no­ści w tym sektorze.

    czy­taj dalej

  • Rząd hiszpański obiecuje znieść prostytucję w kraju

    16 paź­dzier­ni­ka tego roku, pod­czas 40. Kon­gre­su Fede­ral­ne­go, socjal­de­mo­kra­tycz­na hisz­pań­ska par­tia PSOE (Hisz­pań­ska Socja­li­stycz­na Par­tia Robot­ni­cza) ogło­si­ła nowe refor­my pra­wa pra­cy. Sku­pia­ła się na tak pod­sta­wo­wych eko­no­micz­nie kwe­stiach jak pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej, refor­my sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go czy zatrzy­ma­nie postę­pu­ją­cej pre­ka­ry­za­cji ryn­ku pra­cy. Co zna­mien­ne, w tym samym doku­men­cie opo­wie­dzia­ła się wyraź­nie w dys­ku­sji na temat pro­sty­tu­cji po stronie…

    czy­taj dalej