• Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  czy­taj dalej

 • Kłamstwo – Andrea Dworkin

  Kłam­stwo (The Lie, 1979) Napi­sa­łam i wygło­si­łam Kłam­stwo jako prze­mo­wę na wie­cu 20 paź­dzier­ni­ka 1979, w Bry­ant Park, zaraz za pięk­ną i monu­men­tal­ną Głów­ną Biblio­te­ką Publicz­ną Nowe­go Jor­ku. Ten park, zwy­kle prze­peł­nio­ny dile­ra­mi nar­ko­ty­ków, wraz z budyn­kiem biblio­te­ki wyzna­cza dol­ną gra­ni­cę Times Squ­are – sto­li­cy prze­mo­cy sek­su­al­nej w uprze­my­sło­wio­nej Ame­ry­ce. Pięć tysię­cy osób, wśród któ­rych zde­cy­do­wa­ną więk­szość sta­no­wi­ły kobie­ty, przemaszerowało…

  czy­taj dalej

 • 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniż­sze argu­men­ty skie­ro­wa­ne są prze­ciw­ko wszel­kim for­mom pro­sty­tu­cji respek­to­wa­nym lub popie­ra­nym przez pań­stwo, w tym lega­li­za­cji bur­de­li i strę­czy­cie­li, dekry­mi­na­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go, depe­na­li­za­cji pro­sty­tu­cji poprzez prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce obo­wiąz­ko­we kon­tro­le zdro­wot­ne dla kobiet w pro­sty­tu­cji lub jakie­mu­kol­wiek sys­te­mo­wi, któ­ry uzna­je pro­sty­tu­cję za pra­cę lub wymie­nia ją jako jed­ną ze ście­żek zawo­do­wych moż­li­wych do pod­ję­cia przez kobiety.

  czy­taj dalej

 • Świadectwo: „Przemoc karmi się milczeniem”

  Prze­moc kar­mi się mil­cze­niem – chy­ba że jesteś pro­sty­tut­ką.  Powyż­sze hasło jest powszech­nie uży­wa­ne w femi­ni­stycz­nym świe­cie. Nie mogła­bym się z nim mniej zga­dzać. Pro­blem zaczy­na się wte­dy, gdy docho­dzi do zupeł­nej dehie­rar­chi­za­cji prze­mo­cy od jej fun­da­men­tów. Dzi­wi mnie bez­czel­ność samo­zwań­czych femi­ni­stek, któ­re insy­nu­ują, że bar­dziej szko­dli­we dla kobiet jest wypły­nię­cie naszych histo­rii na świa­tło dzien­ne niż…

  czy­taj dalej

 • Czy przemysł pornograficzny we Francji przeżywa swój moment #Metoo?

  Czte­rech fran­cu­skich akto­rów por­no zosta­ło oskar­żo­nych o gwałt w ramach ruchu nazy­wa­ne­go #metoo fran­cu­skie­go prze­my­słu por­no­gra­ficz­ne­go. Orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne nawo­łu­ją do zakoń­cze­nia bez­kar­no­ści w tym sektorze.

  czy­taj dalej

 • Rząd hiszpański obiecuje znieść prostytucję w kraju

  16 paź­dzier­ni­ka tego roku, pod­czas 40. Kon­gre­su Fede­ral­ne­go, socjal­de­mo­kra­tycz­na hisz­pań­ska par­tia PSOE (Hisz­pań­ska Socja­li­stycz­na Par­tia Robot­ni­cza) ogło­si­ła nowe refor­my pra­wa pra­cy. Sku­pia­ła się na tak pod­sta­wo­wych eko­no­micz­nie kwe­stiach jak pod­nie­sie­nie pła­cy mini­mal­nej, refor­my sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go czy zatrzy­ma­nie postę­pu­ją­cej pre­ka­ry­za­cji ryn­ku pra­cy. Co zna­mien­ne, w tym samym doku­men­cie opo­wie­dzia­ła się wyraź­nie w dys­ku­sji na temat pro­sty­tu­cji po stronie…

  czy­taj dalej