• Archetypy

  Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  Czytaj dalej

 • 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniższe argumenty skierowane są przeciwko wszelkim formom prostytucji respektowanym lub popieranym przez państwo, w tym legalizacji burdeli i stręczycieli, dekryminalizacji przemysłu seksualnego, depenalizacji prostytucji poprzez przepisy wprowadzające obowiązkowe kontrole zdrowotne dla kobiet w prostytucji lub jakiemukolwiek systemowi, który uznaje prostytucję za pracę lub wymienia ją jako jedną ze ścieżek zawodowych możliwych do podjęcia przez kobiety.

  Czytaj dalej