• „Ludzie myślą, że wchodzimy w luksusową prostytucję, żeby sobie kupować torebki Gucci”

  „Ludzie myślą, że wchodzimy w luksusową prostytucję, żeby sobie kupować torebki Gucci”

  Sarah Ber­lo­ri jest jed­ną z boha­te­rek obcho­dów 25 listo­pa­da [Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Eli­mi­na­cji Prze­mo­cy wobec Kobiet – przyp. red.] w Duran­go [1]. Ta femi­ni­stycz­na akty­wist­ka wydo­sta­ła się z prze­my­słu sek­su­al­ne­go i  jest człon­ki­nią ruchu Euskal Her­ri­ko Mugi­men­du Abo­li­zio­ni­sta [pol. Ruchu Abo­li­cjo­ni­stycz­ne­go Kra­ju Basków – przyp. red.] i zało­ży­ciel­ką Emar­gi, sto­wa­rzy­sze­nia zaj­mu­ją­ce­go się wie­lo­kie­run­ko­wą wal­ką o przy­szłość wol­ną od wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go i prze­mo­cy…

  Czytaj dalej

 • Była prostytutka kieruje ostry list do swoich byłych klientów.

  Była prostytutka kieruje ostry list do swoich byłych klientów.

  Poniż­szy list jest tłu­ma­cze­niem publi­ka­cji, któ­ra ory­gi­nal­nie poja­wi­ła się na stro­nie news.com.au. Prze­trwan­ka pro­sty­tu­cji ujaw­nia w bez­kom­pro­mi­so­wym liście do wszyst­kich męż­czyzn, któ­rzy nie­gdyś  pła­ci­li za seks z nią, co tak napraw­dę o nich myślała. Drogi szwagrze, Jeśli kie­dy­kol­wiek myśla­łeś, że mi się podo­basz, jesteś w strasz­li­wym błę­dzie. Ani razu nie mia­łam ocho­ty iść do pra­cy. Jedy­ną rze­czą w mojej gło­wie…

  Czytaj dalej

 • Nie

  Nie

  „Jeśli tego chcesz, nie ma w tym nic złe­go”. Czy każ­da czyn­ność o zabar­wie­niu sek­su­al­nym jest świę­to­ścią, któ­rej czar pry­ska, gdy pada magicz­ne sło­wo „nie”? Czy entu­zja­stycz­na zgo­da to lekar­stwo na męską dominację? Nie wie­rzę w indy­wi­du­al­ną siłę kobiet do podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych ich miej­sca w spo­łe­czeń­stwie. Ogra­ni­czo­na indy­wi­du­al­na spraw­czość oka­zu­je się być stę­pio­nym ostrzem, kie­dy sprze­ciw kobie­ty ma…

  Czytaj dalej

 • Zieleniak. Ku pamięci ofiar gwałtów wojennych

  Zieleniak. Ku pamięci ofiar gwałtów wojennych

  Zie­le­niak, obec­nie zna­ny jako tar­go­wi­sko w war­szaw­skiej dziel­ni­cy Ocho­ta, pod­czas powsta­nia war­szaw­skie­go stał się obo­zem i miej­scem kaź­ni lud­no­ści cywil­nej. Został utwo­rzo­ny 4 sierp­nia wraz z przy­by­ciem na Ocho­tę oddzia­łów SS RONA pod dowódz­twem Bro­ni­sła­wa Kamiń­skie­go. Zie­le­niak był oto­czo­ny wyso­kim murem a na jego tere­nie prze­by­wa­ło od kil­ku tysię­cy do kil­ku­na­stu tysię­cy osób dzien­nie – był to punkt zbor­ny dla…

  Czytaj dalej

 • Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Czy uprzed­mio­to­wie­nie kobiet, dehu­ma­ni­za­cja i nie­rów­ność to imma­nent­ne cechy por­no­gra­fii, od któ­rych nie da się odejść? Czy por­no­gra­fia rów­na się nierówności?  Zwo­len­ni­cy hasła Eric­ki Lust „Nad­szedł czas, by odmie­nić por­no” spo­tka­li się na począt­ku czerw­ca, żeby oglą­dać post­por­no­gra­fię i dys­ku­to­wać o niej na Post-Porn Film Festi­val War­saw. Czym wła­ści­wie jest postpornografia? 

  Czytaj dalej

 • Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

  Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

   Raqu­el Rosa­rio San­chez dla Femi­nist Current Grafika autorstwa Annie Banks przedstawiająca aktywistki z obozu Unist’ot’en 21 lute­go 2019 roku, SPACE Inter­na­tio­nal, pro­wa­dzo­na przez prze­trwan­ki [1] orga­ni­za­cja walczącą z han­dlem ludźmi, prze­wo­dziła przełomo­we­mu wyda­rze­niu w Lon­dy­nie. „Women of Colo­ur Aga­inst the Sex Tra­de” było pierw­szym tego rodza­ju spo­tka­niem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, sku­piającym całą swo­ją uwagę na wysłucha­niu głosów o…

  Czytaj dalej

 • Pierwszomajowa odezwa do feministek

  Pierwszomajowa odezwa do feministek

  W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Soli­dar­no­ści Ludzi Pra­cy przy­po­mi­na­my, że wal­ka o dobro­stan kobiet w miej­scach pra­cy, bez­pie­czeń­stwo w domu oraz wol­ność od wyzy­sku sek­su­al­ne­go jest moż­li­wa do osią­gnię­cia tyl­ko na dro­dze anty­ka­pi­ta­li­stycz­nej zmia­ny. Sys­tem gospo­dar­czy opar­ty na zysku i wyni­ka­ją­cy z nie­go patriar­chal­ny sto­su­nek do kobiet jest pod­sta­wo­wą przy­czy­ną uprzed­mio­to­wie­nia kobie­ce­go cia­ła. Jako kobie­ty nie­zwy­kle dotkli­wie odczu­wa­my jak mate­rial­na, ryn­ko­wa rze­czy­wi­stość…

  Czytaj dalej

 • OnlyFans to nie empowerment

  OnlyFans to nie empowerment

  Tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  Czytaj dalej

 • Dzień Kobiet

  Dzień Kobiet

  Mówiąc o Dniu Kobiet, coraz czę­ściej zwra­ca się uwa­gę na jego socja­li­stycz­ne korze­nie i robot­ni­cze zna­cze­nie. Pod­czas gdy anty­ka­pi­ta­li­stycz­na reto­ry­ka sta­je się coraz powszech­niej­sza w femi­ni­stycz­nych prze­strze­niach, naj­wyż­szy czas rzu­cić świa­tło na prze­mil­cza­ne, rewo­lu­cyj­ne spoj­rze­nie na pro­sty­tu­cję w ramach dzie­dzic­twa anty­ka­pi­ta­li­stycz­ne­go femi­ni­zmu. Femi­ni­stycz­na kry­ty­ka kapi­ta­li­zmu musi być dogłęb­na, wszech­obec­na i bez­względ­na. Co powin­no tak napraw­dę stać za wykrzy­ki­wa­nym „femi­ni­zmem socjal­nym,…

  Czytaj dalej

 • Robią to, bo lubią?

  Robią to, bo lubią?

  Praw­dą zna­ną nie od dzi­siaj jest, że prze­mysł por­no­gra­ficz­ny nie­rzad­ko zezwa­la na prze­moc wobec wystę­pu­ją­cych w fil­mach akto­rek. Kul­tu­ro­wo narzu­co­na nor­ma zakła­da­ją­ca, że por­no­gra­fia to pro­dukt skie­ro­wa­ny wyłącz­nie do hege­mo­nicz­nie męskie­go audy­to­rium znaj­du­je swój sprze­ciw w krę­gach nie­któ­rych femi­ni­stek. Popu­la­ry­zu­ją one zja­wi­sko oglą­da­nia por­no­gra­fii przez oso­by, któ­re nie są cis mężczyznami. 

  Czytaj dalej