• Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Czy uprzed­mio­to­wie­nie kobiet, dehu­ma­ni­za­cja i nie­rów­ność to imma­nent­ne cechy por­no­gra­fii, od któ­rych nie da się odejść? Czy por­no­gra­fia rów­na się nierówności?  Zwo­len­ni­cy hasła Eric­ki Lust „Nad­szedł czas, by odmie­nić por­no” spo­tka­li się na począt­ku czerw­ca, żeby oglą­dać post­por­no­gra­fię i dys­ku­to­wać o niej na Post-Porn Film Festi­val War­saw. Czym wła­ści­wie jest postpornografia? 

  Czytaj dalej

 • Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

  Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

   Raqu­el Rosa­rio San­chez dla Femi­nist Current Grafika autorstwa Annie Banks przedstawiająca aktywistki z obozu Unist’ot’en 21 lute­go 2019 roku, SPACE Inter­na­tio­nal, pro­wa­dzo­na przez prze­trwan­ki [1] orga­ni­za­cja walczącą z han­dlem ludźmi, prze­wo­dziła przełomo­we­mu wyda­rze­niu w Lon­dy­nie. „Women of Colo­ur Aga­inst the Sex Tra­de” było pierw­szym tego rodza­ju spo­tka­niem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, sku­piającym całą swo­ją uwagę na wysłucha­niu głosów o…

  Czytaj dalej

 • Pierwszomajowa odezwa do feministek

  Pierwszomajowa odezwa do feministek

  W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Soli­dar­no­ści Ludzi Pra­cy przy­po­mi­na­my, że wal­ka o dobro­stan kobiet w miej­scach pra­cy, bez­pie­czeń­stwo w domu oraz wol­ność od wyzy­sku sek­su­al­ne­go jest moż­li­wa do osią­gnię­cia tyl­ko na dro­dze anty­ka­pi­ta­li­stycz­nej zmia­ny. Sys­tem gospo­dar­czy opar­ty na zysku i wyni­ka­ją­cy z nie­go patriar­chal­ny sto­su­nek do kobiet jest pod­sta­wo­wą przy­czy­ną uprzed­mio­to­wie­nia kobie­ce­go cia­ła. Jako kobie­ty nie­zwy­kle dotkli­wie odczu­wa­my jak mate­rial­na, ryn­ko­wa rze­czy­wi­stość…

  Czytaj dalej

 • OnlyFans to nie empowerment

  OnlyFans to nie empowerment

  Tłu­ma­cze­nie ese­sju Yany Stoy­kovej pod tytu­łem „Only­Fans Is Not Empo­we­ring”, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ne­go 15 czerw­ca 2021 na łamach „The Poli­ti­cal Eco­no­my Review”. 

  Czytaj dalej

 • Dzień Kobiet

  Dzień Kobiet

  Mówiąc o Dniu Kobiet, coraz czę­ściej zwra­ca się uwa­gę na jego socja­li­stycz­ne korze­nie i robot­ni­cze zna­cze­nie. Pod­czas gdy anty­ka­pi­ta­li­stycz­na reto­ry­ka sta­je się coraz powszech­niej­sza w femi­ni­stycz­nych prze­strze­niach, naj­wyż­szy czas rzu­cić świa­tło na prze­mil­cza­ne, rewo­lu­cyj­ne spoj­rze­nie na pro­sty­tu­cję w ramach dzie­dzic­twa anty­ka­pi­ta­li­stycz­ne­go femi­ni­zmu. Femi­ni­stycz­na kry­ty­ka kapi­ta­li­zmu musi być dogłęb­na, wszech­obec­na i bez­względ­na. Co powin­no tak napraw­dę stać za wykrzy­ki­wa­nym „femi­ni­zmem socjal­nym,…

  Czytaj dalej

 • Robią to, bo lubią?

  Robią to, bo lubią?

  Praw­dą zna­ną nie od dzi­siaj jest, że prze­mysł por­no­gra­ficz­ny nie­rzad­ko zezwa­la na prze­moc wobec wystę­pu­ją­cych w fil­mach akto­rek. Kul­tu­ro­wo narzu­co­na nor­ma zakła­da­ją­ca, że por­no­gra­fia to pro­dukt skie­ro­wa­ny wyłącz­nie do hege­mo­nicz­nie męskie­go audy­to­rium znaj­du­je swój sprze­ciw w krę­gach nie­któ­rych femi­ni­stek. Popu­la­ry­zu­ją one zja­wi­sko oglą­da­nia por­no­gra­fii przez oso­by, któ­re nie są cis mężczyznami. 

  Czytaj dalej

 • Prostytucja a klasa średnia

  Prostytucja a klasa średnia

  W ostat­nim cza­sie popu­lar­ne sta­ły się argu­men­ty poli­tycz­no-praw­ne doty­czą­ce trak­to­wa­nia pro­sty­tu­cji jak każ­de­go inne­go zawo­du. Co cie­ka­we, upo­wszech­ni­ły się nawet w tych nur­tach femi­ni­zmu, któ­re w prze­szło­ści przed­sta­wia­ły się jako cał­ko­wi­cie prze­ciw­ne jakiej­kol­wiek pra­cy sek­su­al­nej, jak na przy­kład femi­nizm anar­chi­stycz­ny. Nie­któ­re pra­cow­ni­ce, któ­re wie­rzą w tezy o dekry­mi­na­li­za­cji, mówią otwar­cie, że wolą już „pra­co­wać jako dziw­ka niż w McDo­nal­dzie czy…

  Czytaj dalej

 • Archetypy

  Archetypy

  Pozna­łam Anę (imię zmy­ślo­ne) w Amster­da­mie. Ana zosta­ła zmu­szo­na do pro­sty­tu­cji, gdy była jesz­cze mło­dą kobie­tą, a z prze­my­słu uda­ło jej się wydo­stać w 2011 roku. Jest miła, roz­mow­na, a o swo­ich poglą­dach femi­ni­stycz­nych mówi z nie­zwy­kłą pasją. Przed­sta­wi­ła kil­ka „uwag” doty­czą­cych, jak to nazy­wa, arche­ty­pów zwo­len­ni­ków lega­li­za­cji prze­my­słu sek­su­al­ne­go. Opi­sy zapro­po­no­wa­ne przez Anę odzwier­cie­dla­ją wie­le z poglą­dów, zauwa­żo­nych prze­ze mnie…

  Czytaj dalej

 • 10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  10 powodów, dla których nie warto legalizować prostytucji

  Poniższe argumenty skierowane są przeciwko wszelkim formom prostytucji respektowanym lub popieranym przez państwo, w tym legalizacji burdeli i stręczycieli, dekryminalizacji przemysłu seksualnego, depenalizacji prostytucji poprzez przepisy wprowadzające obowiązkowe kontrole zdrowotne dla kobiet w prostytucji lub jakiemukolwiek systemowi, który uznaje prostytucję za pracę lub wymienia ją jako jedną ze ścieżek zawodowych możliwych do podjęcia przez kobiety.

  Czytaj dalej