• Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Model nor­dyc­ki, zna­ny rów­nież jako neo­abo­li­cjo­nizm, model rów­no­ścio­wy, czę­ścio­wa dekry­mi­na­li­za­cja czy model szwedz­ki, to jeden ze spo­so­bów praw­ne­go zaadre­so­wa­nia kwe­stii pro­sty­tu­cji. Zanim jed­nak sku­pi­my się na samym mode­lu praw­nym, nale­ży nakre­ślić spo­sób, w jaki abo­li­cjo­nist­ki i femi­ni­stycz­na ana­li­za dema­sku­ją świat, w któ­rym dziś żyje­my — świat opie­ra­ją­cy się na patriar­cha­cie i męskiej dominacji.

  Czytaj dalej

 • Najbardziej znienawidzona feministka – Andrea Dworkin

  Najbardziej znienawidzona feministka – Andrea Dworkin

  Nazy­wa­no ją róż­nie: pury­tań­ską femi­nist­ką, „nie-faj­ną” femi­nist­ką, wizjo­ner­ką, prze­ło­mo­wą rady­ka­list­ką, a nawet „naj­bar­dziej znie­na­wi­dzo­ną femi­nist­ką” [1]. Nie­któ­rzy nie­na­wi­dzą Dwor­kin, inni uwiel­bia­ją jej twór­czość, ale nie­za­leż­nie od nasta­wie­nia do jej posta­ci, pew­nym jest, że zapi­sa­ła się ona w histo­rii myśli femi­ni­stycz­nej i pod­wa­ży­ła wszyst­ko, co wie­dzie­li­śmy o femi­ni­zmie dru­giej fali. Andrea Dwor­kin była nie­ustę­pli­wą, kry­tycz­ną femi­nist­ką, któ­ra nie stro­ni­ła od…

  Czytaj dalej

 • Przetrwały męską przemoc. Ukrainki w ogniu wojny

  Przetrwały męską przemoc. Ukrainki w ogniu wojny

  Woj­na w Ukra­inie trwa już ponad mie­siąc. Od jej począt­ku do Pol­ski wje­cha­ło ponad dwa milio­ny osób. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość uchodź­ców sta­no­wią kobie­ty. Te trzy zdaw­ko­we infor­ma­cje wystar­czą, by pol­skie orga­ni­za­cje femi­ni­stycz­ne z wiel­kim napię­ciem śle­dzi­ły sytu­ację na gra­ni­cy. Ukra­in­ki, czę­sto mając pod opie­ką dzie­ci, zosta­ły pozba­wio­ne swo­je­go dotych­cza­so­we­go życia i muszą pora­dzić sobie w nowym, obcym kra­ju. Te, któ­re…

  Czytaj dalej

 • Aleksandra Kołłontaj – Ministra Kobiet

  Aleksandra Kołłontaj – Ministra Kobiet

  Alek­san­dra Koł­łon­taj uro­dzi­ła się 31 maca 1872 roku w Peters­bur­gu w Rosji. Była poli­tycz­ką, rewo­lu­cjo­nist­ką, mini­strą i amba­sa­dor­ką; jej poglą­dy poli­tycz­ne roz­wo­jo­wo prze­cho­dzi­ły przez socjal­de­mo­kra­tyzm ku mark­si­zmo­wi. Uwa­ża­na jest za klu­czo­wą postać w eman­cy­pa­cji kobiet na tere­nie Związ­ku Radziec­kie­go oraz za jed­ną z twór­czyń ruchu kobie­ce­go w ogó­le. W 1919 roku zało­ży­ła Żenot­dieł, potocz­nie nazy­wa­ny Mini­ster­stwem Kobiet – urząd, któ­ry wal­czył o popra­wę…

  Czytaj dalej

 • Kryzys uchodźczy(ń). Media i aktywistki donoszą o eskalacji przemocy seksualnej.

  Kryzys uchodźczy(ń). Media i aktywistki donoszą o eskalacji przemocy seksualnej.

  Dwa tygo­dnie temu pisząc o gwał­tach wojen­nych na Ukra­in­kach sta­ra­ły­śmy się zasy­gna­li­zo­wać, że doświad­cze­nie prze­mo­cy sek­su­al­nej w trak­cie woj­ny to nie kwe­stia czy, ale kwe­stia kie­dy zarów­no dla ucie­ka­ją­cych przed woj­ną kobiet, jak i tych, któ­re zosta­ły w Ukra­inie. Prze­moc sek­su­al­na jest czę­ścią woj­ny i każ­de­go kon­flik­tu zbroj­ne­go, o czym przy­po­mi­na Wio­la Rebec­ka-Davie w wywia­dzie udzie­lo­nym oko.press 14 mar­ca. Psy­cho­ana­li­tycz­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się…

  Czytaj dalej

 • „Życie ludzkie nie jest abstrakcją” – wojna a kobiety

  „Życie ludzkie nie jest abstrakcją” – wojna a kobiety

  Wojna to forma przemocy uwarunkowanej płcią. Nie można pomijać tego tematu, nie można z niego czynić tabu. Giną mężczyźni, którymi dowodzą męscy przywódcy i to oni są w dużej mierze odpowiedzialni za zabijanie. To jedni mężczyźni gotują innym mężczyznom ten los, skazując ich na walkę w imię interesów wąskiej grupy u władzy. Jednocześnie, w miarę…

  Czytaj dalej

 • Catharine MacKinnon: przodowniczka myśli abolicjonistycznej i modelu szwedzkiego

  Catharine MacKinnon: przodowniczka myśli abolicjonistycznej i modelu szwedzkiego

  Catharine MacKinnon urodziła się 7 października 1946 roku. Jest amerykańską radykalną feministką i badaczką prawa z tytułem doktorki nauk politycznych, który uzyskała na Uniwersytecie Yale. MacKinnon jest najbardziej znana ze swojej pracy, koncentrującej się na prawach kobiet oraz przemocy seksualnej, w tym molestowaniu seksualnym, gwałtach, prostytucji, handlu ludźmi i pornografii.

  Czytaj dalej