• Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część II. Czy możemy uznać prostytucję za pracę?

  Poni­żej znaj­du­je się kon­ty­nu­acja pierw­szej czę­ści arty­ku­łu „Mark­si­stow­ska ana­li­za «pra­cy sek­su­al­nej»: Czy seks jest towa­rem?”.  Część II: Czy może­my uznać „pra­cę sek­su­al­ną” za „pra­cę”? „[…] lecz są wszyst­kie [towa­ry] spro­wa­dzo­ne do jed­na­ko­wej pra­cy ludz­kiej, do abs­trak­cyj­nie ludz­kiej pra­cy”. Karol Marks, „Kapi­tał”, tom I [1] Marks dowo­dzi, że o war­to­ści wymien­nej towa­rów decy­du­je „uprzed­mio­to­wio­na” w nich, nie­zbęd­na do ich…

  czy­taj dalej

 • Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my tekst ame­ry­kań­skiej abo­li­cjo­nist­ki i komu­nist­ki, Espe­ran­zy Fon­se­ci, będą­cy odpo­wie­dzią na przy­ję­cie przez Demo­kra­tycz­nych Socja­li­stów Ame­ry­ki tzw. Rezo­lu­cji nr 53, któ­ra uzna­ła dekry­mi­na­li­za­cję „pra­cy sek­su­al­nej” za jeden z fun­da­men­tal­nych postu­la­tów par­tii. Wyda­rzy­ło się to po gorą­cym ape­lu wysto­so­wa­nym do DSA przez akty­wist­ki z Nowe­go Jor­ku dzia­ła­ją­ce na rzecz „dekry­mu” i to do nich bez­po­śred­nio zwra­ca się Fon­se­ca. Chociaż…

  czy­taj dalej

 • Jak Bollywood lukruje „pracę seksualną”

  Kolo­ry, dra­ma­tur­gia, taniec i muzy­ka – z tym powszech­nie koja­rzy się Bol­ly­wo­od. Od 2004 roku prze­mysł fil­mo­wy z Indii pod wzglę­dem popu­lar­no­ści prze­ści­ga nawet ame­ry­kań­skie Hol­ly­wo­od, od któ­re­go zaczerp­nął swo­ją nazwę. Ilość widzów Bol­ly­wo­od jest wyraź­nie więk­sza – w prze­cięt­nym roku pro­du­ku­je się tam oko­ło 1000 fil­mów, któ­re oglą­da 3 miliar­dy widzów na całym świe­cie, a w przy­pad­ku Hol­ly­wo­od 500 produkcji…

  czy­taj dalej

 • Nastoletnia Polka przeciwstawiła się swoim sutenerom. Zostali skazani na 20 lat więzienia

  Jak poda­je „Eve­ning Stan­dard” 27 maja zapadł wyrok w spra­wie gan­gu han­dla­rzy żywym towa­rem, któ­ry zaro­bił 500 000 fun­tów, wyko­rzy­stu­jąc 300 Polek w sied­miu lon­dyń­skich domach publicz­nych. Po dzie­się­cio­ty­go­dnio­wym pro­ce­sie Seba­stian Zimoch i Anna Zimoch, wraz z Grze­go­rzem Borów­ką, Micha­łem Łoziń­skim i Rafa­łem Łąc­kim, zosta­li ska­za­ni w Isle­worth Crown Court za współ­udział w orga­ni­zo­wa­niu lub umoż­li­wia­niu han­dlu ludź­mi oraz spi­sko­wa­nie w celu czerpania…

  czy­taj dalej

 • Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  W przy­pad­ku mole­sto­wa­nia w pra­cy, gróźb bro­nią czy pobić, wie­my, że nale­ży je zgło­sić i ocze­ku­je­my, że spraw­ca­mi prze­mo­cy ktoś się zaj­mie. Kie­dy jed­nak poru­sza­my kwe­stię pro­sty­tu­cji, spo­ty­ka­my się z powszech­ną zmo­wą mil­cze­nia, gdzie ano­ni­mo­we wyzna­nia ofiar, któ­rym uda­ło się pro­sty­tu­cję prze­żyć, są pomi­ja­ne bądź zby­wa­ne, a pro­mu­je się w ich miej­sce wypo­wie­dzi tych osób, któ­re czę­sto nie mają w ogóle…

  czy­taj dalej

 • Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  W Bzo­wym cyklu recen­zyj­nym pre­zen­tu­ję jed­ną z kla­sycz­nych dla rady­kal­nych femi­ni­stek prac poświę­co­nych por­no­gra­fii i jej oddzia­ły­wa­niu na codzien­ność kobiet. Por­no­gra­fia: Męż­czyź­ni posia­da­ją­cy kobie­ty to książ­ka, któ­ra nie­ste­ty nigdy nie zosta­ła w cało­ści prze­tłu­ma­czo­na na język pol­ski, ale i tak stwier­dzi­łam, że war­to opo­wie­dzieć  o niej szer­sze­mu gro­nu czy­tel­ni­czek, zapra­szam do przeczytania!

  czy­taj dalej

 • Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

   Raqu­el Rosa­rio San­chez dla Femi­nist Cur­rent Gra­fi­ka autor­stwa Annie Banks przed­sta­wia­ją­ca akty­wist­ki z obo­zu Unist’ot’en 21 lute­go 2019 roku, SPACE Inter­na­tio­nal, pro­wa­dzo­na przez prze­trwan­ki [1] orga­ni­za­cja wal­czą­cą z han­dlem ludź­mi, prze­wo­dziła przełomo­we­mu wyda­rze­niu w Lon­dy­nie. „Women of Colo­ur Aga­inst the Sex Tra­de” było pierw­szym tego rodza­ju spo­tka­niem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, sku­piającym całą swo­ją uwa­gę na wysłucha­niu gło­sów o…

  czy­taj dalej

 • Pornografia

  Tekst za ory­gi­na­łem zawie­ra wyra­że­nia, któ­re powszech­nie są uwa­ża­ne za wul­gar­ne. Andrea Dwor­kin, Por­no­gra­fia Weź­my rów­nież pod uwa­gę nasze dusze, któ­re łamią się tro­chę za każ­dym razem, gdy widzi­my sie­bie nawza­jem w łań­cu­chach; albo gdy ku ucie­sze męskie­go spoj­rze­nia patrzy­my na zbli­że­nie naszych warg sro­mo­wych; albo gdy posi­nia­czo­ne lub na kola­nach krzy­czy­my w praw­dzi­wym lub uda­wa­nym bólu,…

  czy­taj dalej