• Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  W przy­pad­ku mole­sto­wa­nia w pra­cy, gróźb bro­nią czy pobić, wie­my, że nale­ży je zgło­sić i ocze­ku­je­my, że spraw­ca­mi prze­mo­cy ktoś się zaj­mie. Kie­dy jed­nak poru­sza­my kwe­stię pro­sty­tu­cji, spo­ty­ka­my się z powszech­ną zmo­wą mil­cze­nia, gdzie ano­ni­mo­we wyzna­nia ofiar, któ­rym uda­ło się pro­sty­tu­cję prze­żyć, są pomi­ja­ne bądź zby­wa­ne, a pro­mu­je się w ich miej­sce wypo­wie­dzi tych osób, któ­re czę­sto nie mają w ogóle…

  czy­taj dalej

 • Recenzje Bez ogródek #2: Andrea Dworkin, Pornografia: Mężczyźni posiadający kobiety.

  W Bzo­wym cyklu recen­zyj­nym pre­zen­tu­ję jed­ną z kla­sycz­nych dla rady­kal­nych femi­ni­stek prac poświę­co­nych por­no­gra­fii i jej oddzia­ły­wa­niu na codzien­ność kobiet. Por­no­gra­fia: Męż­czyź­ni posia­da­ją­cy kobie­ty to książ­ka, któ­ra nie­ste­ty nigdy nie zosta­ła w cało­ści prze­tłu­ma­czo­na na język pol­ski, ale i tak stwier­dzi­łam, że war­to opo­wie­dzieć  o niej szer­sze­mu gro­nu czy­tel­ni­czek, zapra­szam do przeczytania!

  czy­taj dalej

 • Wywiad. Kobiety niebiałe otwarcie występują przeciwko prostytucji

   Raqu­el Rosa­rio San­chez dla Femi­nist Cur­rent Gra­fi­ka autor­stwa Annie Banks przed­sta­wia­ją­ca akty­wist­ki z obo­zu Unist’ot’en 21 lute­go 2019 roku, SPACE Inter­na­tio­nal, pro­wa­dzo­na przez prze­trwan­ki [1] orga­ni­za­cja wal­czą­cą z han­dlem ludź­mi, prze­wo­dziła przełomo­we­mu wyda­rze­niu w Lon­dy­nie. „Women of Colo­ur Aga­inst the Sex Tra­de” było pierw­szym tego rodza­ju spo­tka­niem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, sku­piającym całą swo­ją uwa­gę na wysłucha­niu gło­sów o…

  czy­taj dalej

 • Pornografia

  Tekst za ory­gi­na­łem zawie­ra wyra­że­nia, któ­re powszech­nie są uwa­ża­ne za wul­gar­ne. Andrea Dwor­kin, Por­no­gra­fia Weź­my rów­nież pod uwa­gę nasze dusze, któ­re łamią się tro­chę za każ­dym razem, gdy widzi­my sie­bie nawza­jem w łań­cu­chach; albo gdy ku ucie­sze męskie­go spoj­rze­nia patrzy­my na zbli­że­nie naszych warg sro­mo­wych; albo gdy posi­nia­czo­ne lub na kola­nach krzy­czy­my w praw­dzi­wym lub uda­wa­nym bólu,…

  czy­taj dalej

 • Pierwszomajowa odezwa do feministek

  W Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Soli­dar­no­ści Ludzi Pra­cy przy­po­mi­na­my, że wal­ka o dobro­stan kobiet w miej­scach pra­cy, bez­pie­czeń­stwo w domu oraz wol­ność od wyzy­sku sek­su­al­ne­go jest moż­li­wa do osią­gnię­cia tyl­ko na dro­dze anty­ka­pi­ta­li­stycz­nej zmia­ny. Sys­tem gospo­dar­czy opar­ty na zysku i wyni­ka­ją­cy z nie­go patriar­chal­ny sto­su­nek do kobiet jest pod­sta­wo­wą przy­czy­ną uprzed­mio­to­wie­nia kobie­ce­go cia­ła. Jako kobie­ty nie­zwy­kle dotkli­wie odczu­wa­my jak mate­rial­na, ryn­ko­wa rzeczywistość…

  czy­taj dalej

 • Abolicjonistki objaśniają świat: model nordycki i analiza krytyczna

  Model nor­dyc­ki, zna­ny rów­nież jako neo­abo­li­cjo­nizm, model rów­no­ścio­wy, czę­ścio­wa dekry­mi­na­li­za­cja czy model szwedz­ki, to jeden ze spo­so­bów praw­ne­go zaadre­so­wa­nia kwe­stii pro­sty­tu­cji. Zanim jed­nak sku­pi­my się na samym mode­lu praw­nym, nale­ży nakre­ślić spo­sób, w jaki abo­li­cjo­nist­ki i femi­ni­stycz­na ana­li­za dema­sku­ją świat, w któ­rym dziś żyje­my — świat opie­ra­ją­cy się na patriar­cha­cie i męskiej dominacji.

  czy­taj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część I. Czy seks jest towarem?

  Część I: Czy seks jest towa­rem? „Towar wyda­je się na pierw­szy rzut oka rze­czą samą przez się zro­zu­mia­łą i try­wial­ną. Ana­li­za wyka­zu­je, że jest to rzecz dia­bel­nie zawi­kła­na, peł­na meta­fi­zycz­nych sub­tel­no­ści i krucz­ków teo­lo­gicz­nych”. Karol Marks, „Kapi­tał”, tom I [1] Chcąc unik­nąć mora­li­za­tor­skie­go tonu, któ­ry czę­sto towa­rzy­szy dys­ku­sjom o pro­sty­tu­cji i bran­ży sek­su­al­nej, war­to odwo­łać się do pod­sta­wo­wych założeń…

  czy­taj dalej

 • Niemiecka polityka bezczynności wobec wojny w Ukrainie. Wykorzystają to sutenerzy

  „Pra­ca w Niem­czech” W cza­sach woj­ny pomoc uchodź­com jest czymś abso­lut­nie ele­men­tar­nym, przy­kła­dem huma­ni­ta­ry­zmu. Ludzie koor­dy­nu­ją oddol­ną pomoc, a orga­ni­za­cje dzia­ła­ją pręż­nie, by wypeł­nić lukę tam, gdzie bur­żu­azyj­ne pań­stwo zawo­dzi. Cza­sem jed­nak to, co przez nie­któ­re ugru­po­wa­nia nazy­wa­ne jest „pomo­cą” w rze­czy­wi­sto­ści oka­zu­je się być kosz­ma­rem.  Nie­daw­no ber­liń­ska orga­ni­za­cja pro-sexwork w swo­im wpi­sie na insta­gra­mie oraz na stro­nie internetowej…

  czy­taj dalej