• Protesty w Iranie a obrona praw kobiet

  Protesty w Iranie a obrona praw kobiet

  Poniż­szy list jest tłu­ma­cze­niem publi­ka­cji, któ­ra ory­gi­nal­nie poja­wi­ła się na stro­nie defendingwomen-defendingrights.org. Od począt­ku maso­wych pro­te­stów po śmier­ci w aresz­cie Mah­sy Ami­ni, któ­ra zosta­ła aresz­to­wa­na przez poli­cję do spraw moral­no­ści za nie­wła­ści­wie noszo­ny hidżab, aresz­to­wa­no dzie­siąt­ki zwy­kłych oby­wa­te­lek i obroń­czyń praw czło­wie­ka. Pro­te­sty te są o tyle istot­ne, że po raz pierw­szy spo­łe­czeń­stwo pro­te­stu­je, by doma­gać się praw dla kobiet…

  Czytaj dalej

 • „Ludzie myślą, że wchodzimy w luksusową prostytucję, żeby sobie kupować torebki Gucci”

  „Ludzie myślą, że wchodzimy w luksusową prostytucję, żeby sobie kupować torebki Gucci”

  Sarah Ber­lo­ri jest jed­ną z boha­te­rek obcho­dów 25 listo­pa­da [Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Eli­mi­na­cji Prze­mo­cy wobec Kobiet – przyp. red.] w Duran­go [1]. Ta femi­ni­stycz­na akty­wist­ka wydo­sta­ła się z prze­my­słu sek­su­al­ne­go i  jest człon­ki­nią ruchu Euskal Her­ri­ko Mugi­men­du Abo­li­zio­ni­sta [pol. Ruchu Abo­li­cjo­ni­stycz­ne­go Kra­ju Basków – przyp. red.] i zało­ży­ciel­ką Emar­gi, sto­wa­rzy­sze­nia zaj­mu­ją­ce­go się wie­lo­kie­run­ko­wą wal­ką o przy­szłość wol­ną od wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go i prze­mo­cy…

  Czytaj dalej

 • Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część II

  Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część II

  W pierw­szej czę­ści „Pro­ble­mu z femi­ni­zmem eska­lu­ją­cym han­del sek­sem” Espe­ran­za Fon­se­ca odwo­łu­je się do prze­ce­nia­nia moż­li­wo­ści wybo­ru kobiet i pro­ble­mu lek­ce­wa­że­nia gwał­tów. Roz­ło­ży­ła rów­nież na czę­ści pierw­sze tezę o spo­łecz­nej koniecz­no­ści pro­sty­tu­cji. Każ­da z tych idei sta­no­wi ukry­te zało­że­nie tek­stu Kate Zen, adre­sat­ki listu. W dru­giej czę­ści Fon­se­ca odpo­wia­da już na zarzu­ty bez­po­śred­nio wykie­ro­wa­ne w nią samą. War­to dodać, że są…

  Czytaj dalej

 • Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część I

  Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część I

  Tekst Espe­ran­zy Fon­se­ci jest kon­ty­nu­acją jej Socja­li­stycz­nej, femi­ni­stycz­nej i trans­pł­cio­wej ana­li­zy „pra­cy sek­su­al­nej”, dostęp­nej w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej w dwóch czę­ściach na naszej stro­nie [1]. Arty­kuł ten wzbu­dził wie­le kon­tro­wer­sji i docze­kał się odpo­wie­dzi Kate Zen, sexwor­ker­ki i akty­wist­ki na rzecz dekry­mi­na­li­za­cji „pra­cy sek­su­al­nej”, któ­ra oskar­ża Fon­se­cę m.in. o bycie „kar­ce­ral­ną” femi­nist­ką [2]. Pre­zen­to­wa­ny przez nas tekst jest obro­ną związ­kow­czy­ni na…

  Czytaj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część III. Nie możemy oddzielić prostytucji od jej kontekstu społecznego

  Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część III. Nie możemy oddzielić prostytucji od jej kontekstu społecznego

  Poni­żej znaj­du­je się kon­ty­nu­acja dru­giej czę­ści arty­ku­łu „Mark­si­stow­ska ana­li­za «pra­cy seksualnej»:Czy może­my uznać pro­sty­tu­cję za pra­cę?”.  „(…) wartość przeobraża każdy produkt pracy w społeczny hieroglif”. MARKS, KAPITAŁ, TOM I [1] Bio­rąc pod uwa­gę zatrwa­ża­ją­cą nie­rów­no­wa­gę płci pomię­dzy wytwór­czy­nia­mi i kon­su­men­ta­mi, obec­ną w prze­my­śle sek­su­al­nym (więk­szość sprze­daw­czyń sek­su to kobie­ty, zaś więk­szość jego nabyw­ców — męż­czyź­ni), pro­sty­tu­cja i inne „pra­ce…

  Czytaj dalej

 • Część II: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Część II: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

    Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my tekst ame­ry­kań­skiej abo­li­cjo­nist­ki i komu­nist­ki, Espe­ran­zy Fon­se­ci, będą­cy odpo­wie­dzią na przy­ję­cie przez Demo­kra­tycz­nych Socja­li­stów Ame­ry­ki tzw. Rezo­lu­cji nr 53, któ­ra uzna­ła dekry­mi­na­li­za­cję „pra­cy sek­su­al­nej” za jeden z fun­da­men­tal­nych postu­la­tów par­tii. Wyda­rzy­ło się to po gorą­cym ape­lu wysto­so­wa­nym do DSA przez akty­wist­ki z Nowe­go Jor­ku dzia­ła­ją­ce na rzecz „dekry­mu” i to do nich bez­po­śred­nio zwra­ca się Fon­se­ca.…

  Czytaj dalej

 • Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze pornografii, tej pornografii!

  Czy uprzed­mio­to­wie­nie kobiet, dehu­ma­ni­za­cja i nie­rów­ność to imma­nent­ne cechy por­no­gra­fii, od któ­rych nie da się odejść? Czy por­no­gra­fia rów­na się nierówności?  Zwo­len­ni­cy hasła Eric­ki Lust „Nad­szedł czas, by odmie­nić por­no” spo­tka­li się na począt­ku czerw­ca, żeby oglą­dać post­por­no­gra­fię i dys­ku­to­wać o niej na Post-Porn Film Festi­val War­saw. Czym wła­ści­wie jest postpornografia? 

  Czytaj dalej

 • Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część II. Czy możemy uznać prostytucję za pracę?

  Marksistowska analiza „pracy seksualnej”: Część II. Czy możemy uznać prostytucję za pracę?

  Poni­żej znaj­du­je się kon­ty­nu­acja pierw­szej czę­ści arty­ku­łu „Mark­si­stow­ska ana­li­za «pra­cy sek­su­al­nej»: Czy seks jest towa­rem?”.  Część II: Czy może­my uznać „pra­cę sek­su­al­ną” za „pra­cę”? „(…) lecz są wszyst­kie [towa­ry] spro­wa­dzo­ne do jed­na­ko­wej pra­cy ludz­kiej, do abs­trak­cyj­nie ludz­kiej pracy.”, Marks, Kapi­tał, t. I [1] Marks dowo­dzi, że o war­to­ści wymien­nej towa­rów decy­du­je „uprzed­mio­to­wio­na” w nich, nie­zbęd­na do ich…

  Czytaj dalej

 • Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

  Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my tekst ame­ry­kań­skiej abo­li­cjo­nist­ki i komu­nist­ki, Espe­ran­zy Fon­se­ci, będą­cy odpo­wie­dzią na przy­ję­cie przez Demo­kra­tycz­nych Socja­li­stów Ame­ry­ki tzw. Rezo­lu­cji nr 53, któ­ra uzna­ła dekry­mi­na­li­za­cję „pra­cy sek­su­al­nej” za jeden z fun­da­men­tal­nych postu­la­tów par­tii. Wyda­rzy­ło się to po gorą­cym ape­lu wysto­so­wa­nym do DSA przez akty­wist­ki z Nowe­go Jor­ku dzia­ła­ją­ce na rzecz „dekry­mu” i to do nich bez­po­śred­nio zwra­ca się Fon­se­ca. Cho­ciaż…

  Czytaj dalej

 • Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  Najbardziej niebezpieczna branża świata? Przemysł śmierci w liczbach

  W przy­pad­ku mole­sto­wa­nia w pra­cy, gróźb bro­nią czy pobić, wie­my, że nale­ży je zgło­sić i ocze­ku­je­my, że spraw­ca­mi prze­mo­cy ktoś się zaj­mie. Kie­dy jed­nak poru­sza­my kwe­stię pro­sty­tu­cji, spo­ty­ka­my się z powszech­ną zmo­wą mil­cze­nia, gdzie ano­ni­mo­we wyzna­nia ofiar, któ­rym uda­ło się pro­sty­tu­cję prze­żyć, są pomi­ja­ne bądź zby­wa­ne, a pro­mu­je się w ich miej­sce wypo­wie­dzi tych osób, któ­re czę­sto nie mają w ogó­le…

  Czytaj dalej